Datum: 05-12-2021 - 02:42

   

24
nov
'21
College doet raadsvoorstel: themajaar ’75 jaar vrijheid’ ook in 2021 met extra subsidie voor nieuwe initiatieven.
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk

Nieuwe evenementennota uitgesteld maar wel een nieuw themajaar 'Noordwijk Ontmoet in Vrijheid'.

Vanuit de evenementenorganisaties wordt al enige tijd aangegeven dat er de wens is voor meer duidelijkheid op het gebied van het vergunningsaanvraagtraject en de organisatie van een evenement in de gemeente Noordwijk. De door de gemeente nieuw op te stellen evenementennota na de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout, wordt afgestemd op het regionale beleid vanuit de Veiligheidsregio....

De oorspronkelijke planning vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) was om het regionale beleid in 2020-2021 te actualiseren. Door de onverwachte extra werkzaamheden in verband met het coronavirus heeft de actualisatie van het regionale beleid vertraging opgelopen. De verwachting is dat de actualisatie van het regionale beleid op zijn vroegst medio 2022 zal plaatsvinden.

Aangezien het gemeentelijk evenementenbeleid dient aan te sluiten op dit geactualiseerde beleid vanuit de Veiligheidsregio heeft het college, tijdens hun collegevergadering op 25 mei 2021, besloten om in afwachting van het regionale beleid het opstellen van de nieuwe integrale evenementennota uit te stellen.

Het opstellen van de nieuwe evenementennota laat het huidige college daarmee als uitwerkingspunt over aan het volgende college in de collegeperiode 2022 - 2026. 

Uitstel van het actualiseren van de evenementennota veroorzaakt geen gevaar voor de continuïteit van het beleid gezien de eerder genoemde Subsidiebeleidsregel toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021 en het gegeven dat de gemeente zich in hoofdlijnen conformeert aan het bestaande regionale evenementenbeleid voor de vergunningprocedures.

Themajaren
Eerder gaf het college al aan dat het onderwerp Themajaren een onderdeel zou worden van de nieuw op te stellen evenementennota. Nu men heeft besloten om het opstellen van de nieuwe evenementennota uit te stellen, zal het beleid omtrent de themajaren separaat worden opgesteld. De verwachting is dat het beleid eind 2021 bestuurlijk zal worden vastgesteld.

Het college geeft in een brief bij de gemeenteraad aan dat men het themajaar 'Vrijheid' vanaf 1 januari 2022 hebben verlengd tot en met 31 december 2022 met als nieuw thema 'Noordwijk Ontmoet in Vrijheid'. 

Met de verlenging van het themajaar tot en met 31 december 2022 krijgen de organisaties die reeds in 2021 subsidie hebben ontvangen de mogelijkheid om de nog niet uitgevoerde activiteiten alsnog uit te voeren vanuit het eerder vastgestelde thema in 2022.

Ook wordt het restantbudget ingezet voor nieuwe aanvragen betreffende het nieuwe thema. Er kan een subsidie van maximaal € 2.500,- per activiteit worden aangevraagd voor activiteiten die onder het thema 'Noordwijk Ontmoet in Vrijheid' vallen.

Het nieuwe thema betreft een ruim opgezet thema, alles kan en mag weer. De nieuwe subsidieregeling voor het themajaar 'Noordwijk Ontmoet in Vrijheid', kunt u hier lezen. Klik hier voor de subsidieaanvraag.

Vanzelfsprekend dienen de thema-activiteiten plaats te vinden met inachtneming van de te volgen richtlijnen omtrent het coronavirus.