Datum: 05-12-2021 - 03:35

   

23
nov
'21
Najaarsnota 2021 Gemeente Noordwijk laat een positief resultaat zien van € 3.795.683,-.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Najaarsnota 2021 Gemeente Noordwijk laat positief resultaat zien van € 3.795.683,-.

Het college van B&W vraagt in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen (21 december) met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in Najaarsnota 2021. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Begroting 2021 zijn vastgesteld. Tevens wordt de raad gevraagd om het positieve resultaat van de Najaarsnota 2021...

ad. € 3.795.683,- ten gunste te brengen van twee reserves. De Najaarsnota is een laatste rapportage over de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar van de gemeente Noordwijk en daarin wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Begroting 2021. 

Resultaat Najaarsnota 2021
Het resultaat van de Najaarsnota 2021 bedraagt € 3.795.683,- positief. Dit positieve resultaat komt onder andere voor uit het feit dat binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,6 miljoen een bedrag van € 541.145,- gereserveerd is voor kapitaallasten behorende bij investeringen uit het Investeringsplan 2021.

Omdat eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen wordt dit bedrag van € 541.145,- niet aangewend. 

Hiernaast zijn er kosten bespaard en budgetten niet aangewend voor onder andere integrale veiligheid (+ € 80.000,-) en evenementensubsidie (+ € 200.000,-). Daarnaast ontvangen we extra inkomsten OZB (+ € 370.000,-), extra parkeerinkomsten (+ € 500.000,-) en extra inkomsten op vergunningen parkeren (+ € 163.897,-).

Tenslotte laat de algemene uitkering een stijging zien van € 3.177.212,-. Voor € 1.567.844,- staan hier taakmutaties en dus begrote uitgaven tegenover. Het resterende bedrag van € 1.609.368,- is een autonome toename. Hier staan geen uitgaven tegenover en dit is dus een positief effect op het resultaat van de Najaarsnota 2021.

Uiteindelijk resulteert bovenstaande in het volgende voorstel van het college aan de gemeenteraad:
Voorstel: Het overschot van de Najaarsnota 2021 van € 3.795.683,- als volgt te bestemmen:
• het overschot ad. € 541.145,- beschikbaar te houden en dit in de reserve nieuwe investeringen te storten om zodoende de niet uitgevoerde en uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren.
• het restantbedrag van ad. € 3.254.538,- te storten in de algemene reserve.