Datum: 05-12-2021 - 02:09

   

21
nov
'21
D66 stelt vragen aan college over: de Noordwijkse bestuurscultuur.
Geschreven door Fractie D66

D66 stelt vragen aan college over: de Noordwijkse bestuurscultuur.

Fractie D66 stelt vragen aan het college van de gemeente Noordwijk: Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op woensdag 10 november heeft de fractie D66 in haar algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor de Noordwijkse bestuurscultuur met de volgende passage: Het onderwerp “nieuwe bestuurscultuur” is buitengewoon actueel in politiek Nederland. In de term “nieuwe bestuurscultuur”...

ligt onder meer de wens besloten om meer transparantie te betrachten in de wijze van besluitvorming en de overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld.

Naar Noordwijkse schaal geprojecteerd vragen wij het college in dit verband om de oude, helaas vervallen gewoonte, om stukken, welke ten grondslag hebben gelegen aan collegebesluiten en die hebben geleid tot een raadsvoorstel, weer ter inzage te leggen voor de raadsleden, zodat ook ons helder is welke overwegingen en varianten zijn afgewogen.

Een tweede punt van aandacht in dit verband is een meer open en ontspannen verhouding tussen de ambtelijke organisatie en de raadsleden. Het valt mij op dat in ambtelijke stukken consequent de naam en contactgegevens van de behandeld ambtenaar zijn weggelakt waarmee een rechtstreeks contact onmogelijk wordt gemaakt.

Een m.i. wat doorgeschoten privacybescherming van personen in publieke dienst, waarbij de mens achter het dossier is verdwenen. De weglakcultuur is inmiddels zo ver doorgeschoten dat ik ook brieven langs zie komen waarbij de naam van de burgemeester als ondertekenaar onleesbaar is gemaakt.

Voorzitter, ik denk dat we een iets meer ontspannen verhouding tussen de ambtelijke medewerkers en individuele raadsleden niet te snel als bedreigend moeten kwalificeren. Sterker nog, ik denk dat het voor een behandelend medewerker buitengewoon aardig en inspirerend kan zijn om eens een geïnteresseerd raadslid aan de lijn te krijgen voor een zinvolle toelichting op een voorstel of dat hij door een burger gevonden kan worden om zijn probleem op te lossen.

Helaas is van de zijde van het college, ondanks herhaald verzoek, niet ingegaan op deze passage en de daarin opgeworpen vragen.

Vragen D66:

Vraag 1.
Kunt u in algemene zin reageren op de hiervoor beschreven passage inzake de Noordwijkse bestuurscultuur?

Vraag 2.
Herkent u de wens c.q. noodzaak om, mede ter wille van meer transparantie in het besluitvormingsproces, de Raad inzicht te geven in de overwegingen die hebben geleid tot een raadsvoorstel en de daaronder liggende collegebesluiten en ambtelijke advisering?

Vraag 3.
Bent u bereid om, in samenwerking met de griffie, actief en gestructureerd bij te dragen aan de beoogde en hiervoor beschreven transparantie in de richting van de gemeenteraad? Graag een toelichting op uw standpunt.

Vraag 4.
Bent u bereid te werken aan een meer open en ontspannen verhouding tussen de ambtelijke organisatie en de raadsleden, door contactgegevens van de behandelend medewerker van het betreffende voorstel kenbaar te maken en raadsleden in staat te stellen rechtstreekse contacten met uw en onze adviseurs mogelijk te maken? Graag een toelichting op uw standpunt.

Vraag 5.
Bent u bereid te werken aan een meer ontspannen en klantvriendelijke verhouding tussen de ambtelijke organisatie en de Noordwijkse inwoners door de medewerker die de vraag van de inwoner kan beantwoorden beter vindbaar en bereikbaar te maken? Graag een toelichting op uw standpunt.

Vraag 6.
Bent u bereid om de huidige gewoonte, waarbij de namen van behandelend medewerkers, die in publieke dienst opereren, structureel onleesbaar worden gemaakt, kritisch te bezien op nut en wettelijke noodzaak Graag een toelichting op uw standpunt.

Fractie D66 Noordwijk,

Dick Gutlich.