Datum: 05-12-2021 - 03:17

   

21
nov
'21
College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over 'niet gebruikte deel coronapot'.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over 'niet gebruikte deel coronapot'.

Fractie PUUR: Op 8 oktober j.l. ontving de raad de laatste actualisatie van de impactanalyse Coronacrisis. We kunnen in Noordwijk trots zijn op de verschillende manieren van steun die we aan maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven hebben kunnen geven. Met financiële middelen uit Den Haag en uit de portemonnee van de gemeente Noordwijk is noodzakelijke hulp en ondersteuning geboden...

Net zoals de landelijke overheid nu ook weer een plek op de achterbank kiest en zich terugtrekt, zou volgens PUUR dat ook de lokale houding en instelling moeten zijn. In de nabije toekomst staan we weer voor belangrijke (financiële) keuzes die we moeten nemen, te beginnen op woensdag 10 november bij het begrotingsdebat 2022.

De staat van de buitenruimten in de kernen en herbouw van de Schelft zijn zomaar even snel twee onderwerpen waarin keuzes gemaakt moeten worden, deels op basis van beschikbare financiële middelen e/o ruimte. En er zijn meer onderwerpen. 

Een snelle telling uit de gepubliceerde impact-analyse laat een bedrag aan vrij beschikbare middelen zien van, tenminste, € 1.293.198,-. Waarbij de algemene kanttekening is dat einde 2021 daarover verder nagedacht gaat worden.

Vragen

Vraag 1.
Bent u bereid om met alle inwoners mee te denken en een groot deel van het financiële surplus uit de coronapot “vrij te geven” voor projecten van algemeen belang startend in 2022? Indien niet, graag een toelichting.

Antwoord:
Het resterende bedrag van € 1.293.198,- zoals genoemd in de meest recente Impactanalyse is een tussenstand. Er zijn nog aanvragen in behandeling en er worden nog enkele substantiële bedragen met betrekking tot de huurcompensatie ten laste gelegd van dit bedrag conform het raadsbesluit van 16 december 2020.

Voor wat betreft het budget voor de niet-commerciële instellingen wat daarna resteert wil het college niet vooruitlopen op een mogelijk te nemen nieuw besluit op basis van aanhoudende coronamaatregelen.

Echter, gezien de recente ontwikkelingen betreffende het aanscherpen van de maatregelen lijkt het onverstandig om de middelen (deels opgebouwd met Rijksbijdragen ten behoeve van coronasteun) op dit moment reeds te willen oormerken voor andere doelen.

Vraag 2.
De rapportage van het budget ‘coronaverordening commerciële partijen’ is onvolledig. We verzoeken u de details van de toekenning van deze lokale publieke middelen, zoals ook in de verordening zijn vastgesteld, alsnog omgaand aan te vullen. Indien u niet aan dit verzoek wilt voldoen, vernemen wij graag een toelichting waarom niet.

Antwoord:
Naar aanleiding van een vraag van het NOV over geheimhouding van de namen van de ondernemers die gebruik maken van de noodsteun heeft het college in een raadsbrief van 9 maart 2021 het volgende antwoord gegeven:

Hierin volgt de gemeente het Rijksbeleid inzake corona steunmaatregelen. De overheid wil bij besteding van publiek geld zo transparant mogelijk zijn. De gegevens van de aanvraag worden vertrouwelijk behandeld, de beschikbaar gestelde bedragen met daarbij de bedrijfsnamen worden openbaar gemaakt.

Dit antwoord betrof de werkwijze volgens de verordening zoals deze op 16 maart 2021 is aangeboden aan de raad. Daarin was sprake van een schenking. Naar aanleiding van het aangenomen amendement in de raadsvergadering van 16 maart 2021 is de tekst in de verordening aangepast naar een lening.

Het openbaar maken van de bedrijfsnamen over een terug te betalen lening is een andere situatie, waarbij de vergelijking met het Rijksbeleid niet meer op gaat. Dit is de reden dat de namen van de bedrijven die een lening zijn aangegaan op grond van de Verordening Corona noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk 2021 niet openbaar zijn gemaakt maar de bedragen wel.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk