20
nov
'21
Gemeente Noodwijk start pilot passende hulp aan gezinnen met complexe scheidingsproblematiek.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Start Snippergroenproject kernen Noordwijkerhout en De Zilk.

Brief van het college van B&W van de gemeente Noordwijk aan de gemeenteraad: Geachte leden van de gemeenteraad. Graag willen wij u informeren over de start van het project Snippergroen in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Op dit moment wordt er gewerkt aan de afronding van het Project Snippergroen in de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Er zijn 670 dossier afgerond en er...

zijn nog +/- 30 dossiers open die ook in de afrondende fase zijn. Er zijn maar enkele gevallen welke geleid hebben tot een rechtszaak. Verder is het project in goede orde verlopen.

Start project in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk
De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vormen nu samen een nieuwe gemeente. Het is een geschikt moment om een start te maken in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk nu de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee in afrondende fase zijn.

Eerder is door de toenmalige gemeente Noordwijkerhout al een start gemaakt in deze kernen. Echter bleek uit onderzoek dat een aantal adressen niet is mee genomen in die eerdere inventarisatie. Daar wordt nu een vervolg aan gegeven.

Doel van het project
Het project Snippergroen heeft als doel afspraken te maken over het gebruik van gemeentegrond om rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om snippergroen dat al in gebruik is zonder dat daarover afspraken zijn gemaakt met de gemeente. Ook inwoners die interesse hebben in een stuk aangrenzende gemeentegrond kunnen dit kenbaar maken bij de gemeente.

Over de afgelopen jaren zien wij dat veel mensen de strook grond willen aankopen. Hierdoor zijn de opbrengsten voor het project Snippergroen gestegen. Echter was dit niet het doel van het project. Het doel is om het grondgebruik te regelen en de feitelijke situatie in lijn te brengen met wat er in het kadaster staat. Hiernaast zijn ook alle overheidsinstanties erop gewezen achter hun grond aan te gaan. Dit staat in artikel 160 lid 3 van de gemeentewet.

Algemene informatiebrief
In elke kern wordt er normaal gesproken een informatieavond voor de betrokken bewoners georganiseerd. Vanwege het coronavirus en de maatregelen die zijn getroffen rondom dit virus is het helaas niet mogelijk om een informatieavond te organiseren. Bewoners ontvangen daarom een algemene informatiebrief. Het is de bedoeling dat deze brief begin november verstuurd wordt.

Met deze brief worden de bewoners geïnformeerd over het project Snippergroen. Als bijlage wordt een flyer met algemene informatie over het project en een flyer over verjaring toegevoegd. Dit is informatie die normaal gesproken aan bod komt tijdens een informatieavond. Door het toevoegen van de flyers worden de bewoners zo toch volledig mogelijk geïnformeerd over het project Snippergroen.

Voor 1 december 2021 ontvangen bewoners een brief waarin zij over hun persoonlijke situatie worden geïnformeerd. De brieven worden in fases verzonden om zo voldoende tijd voor alle betrokken bewoners te hebben. Ook zal er een bezoek aan de bewoners plaatsvinden om hun situatie ter plaatse te bekijken en te bespreken. Het streven is dat het project kosten neutraal wordt uitgevoerd.

Prijzen
Het beleid voor verkoop van snippergroen is een 'ja, tenzij' beleid. De verkoopprijs bedraagt € 210,- per m2 tot 50m2. Wanneer de oppervlakte meer dan 50m2 betreft wordt er een taxatie uitgevoerd voor het bepalen van de prijs van m2. Waarbij geldt dat altijd de 1e 50m2 € 210,- per m2 bedraagt. De huurprijs is per jaar per m2 10,50.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk