05
nov
'21
College geeft reactie op toezeggingen herontwikkeling locatie Viaductweg (grondexploitatie, vrije sectorbouw, scoutingterrein) in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

College geeft reactie op toezeggingen herontwikkeling locatie Viaductweg (grondexploitatie, vrije sectorbouw, scoutingterrein)

Op 12 oktober jl. is het raadsvoorstel rondom de herontwikkeling van de locatie Viaductweg (voormalige Ireneschool) in Noordwijkerhout behandeld in de commissievergadering Ruimte. Tijdens deze vergadering zijn door het college van B&W van de gemeente Noordwijk drie toezeggingen voor meer informatie over de herontwikkeling gedaan. Middels een brief...

geeft het college van B&W een reactie de toezeggingen.

Toezegging 2:
 Inzicht in Grondexploitatie.
Tijdens de commissievergadering is gevraagd om inzicht in de Grondexploitatie te geven. Enerzijds is gevraagd naar de actuele boekwaarde en anderzijds is gevraagd een financiële doorkijk te geven naar het verwachte resultaat. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de boekwaarde per 01-01-2021 en hoe deze is opgebouwd:

1 De afkorting IVA staat voor Immateriële Vaste Activa. In dit geval betreft het de gemaakte plankosten in het kader van het haalbaarheidsonderzoek naar de CPO ontwikkeling.

Daarnaast is een grove financiële doorrekening gemaakt van een tweetal varianten voor de herontwikkeling van het terrein met respectievelijk 9 en 14 appartementen. Op basis van de uitkomsten van deze grove doorrekeningen dient rekening gehouden te worden met een verlies van circa 1.000.000 tot 1.500.000 euro. Als uitgangspunt voor deze doorrekening is rekening gehouden met grondinkomsten van de onderwijsvoorzieningen (op basis van een maatschappelijke grondprijs).

Daarnaast zijn hierin de kosten voor de beoogde aanpassing van het kruispunt aan de Viaductweg en het verfraaien van de entree bij de Van lersellaan, welke als wensen tijdens een eerder participatietraject naar voren zijn gebracht, meegenomen.

In onderstaande tabel is nog een uitsplitsing te vinden over de verschillende hoofdonderdelen waarbij is uitgegaan van een gemiddeld tekort van € 1.250.000:


Toezegging 2: Raadsbesluit rondom vrije sectorwoningen op locatie Viaductweg.

In het raadsvoorstel staat beschreven dat er in 2016 door het college van B&W van de voormalige gemeente Noordwijkerhout besloten is om de locatie aan de Viaductweg aan te wijzen voor uitsluitend vrije sector woningen.

Tijdens de vergadering is door een raadslid aangegeven dat dit niet alleen besloten is door het college van B&W, maar ook is vastgelegd door de gemeenteraad. De toezegging is gedaan om dit uit te zoeken en terug te koppelen. In de Programmabegroting 2017 staat hierover het volgende beschreven:

Oud-Munnekeweij/lreneschool
Op de locaties Oud-Munnekeweij en de voormalige locatie van de Ireneschool voorzien wij woningbouwplannen. Hiervoor zal een stedenbouwkundig plan worden uitgewerkt en vindt overleg plaats met de directe omgeving.

De gemeente streeft naar gedifferentieerde woonwijken met een goede verhouding tussen sociale en vrije sector woningen. Gelet op de bestaande verhouding van de wijken voorzien wij op de locatie Oud-Munnekeweij een sociaal woningbouwprogramma en op de locatie van de lreneschool vrije sector woningen.

In 2017 zal een planologische procedure gevoerd worden, waarna met de bouw kan worden gestart. In het raadsvoorstel rondom de vaststelling van de stedenbouwkundige randvoorwaarden, waarmee de gemeenteraad van de voormalige gemeente Noordwijkerhout op 15 november 2018 heeft ingestemd is hierover het volgende opgenomen:

Gelet op de financiële boekwaarde, de verhouding tussen koop en huur in de nabije omgeving en de uitvoerbaarheid op korte termijn is het college in principe akkoord gegaan met de aanwijzing van de locatie van de voormalige lreneschool voor Vrije sectorbouw.

Het akkoord heeft als basis gediend bij het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden die plan-economisch zijn doorgerekend. Een expliciet raadsbesluit waarin de locatie is aangewezen voor volledig vrije sector woningen hebben wij niet kunnen achterhalen. Wel is het eerdere B&W besluit uit 2016, met onder meer een koppeling met de ontwikkeling Oud-Munnekeweij, consequent aangehaald in raadsstukken over dit onderwerp.

Toezegging 3: Achtergrondinformatie Scoutingterrein/perceel aan de Dr. Poelslaan.
Tijdens de commissievergadering is gevraagd of er ook gekeken is naar het realiseren van de benodigde onderwijsvoorziening op het scoutingterrein. Hierop is aangegeven dat deze locatie is meegenomen in het locatie-onderzoek, maar daarin is afgevallen. De toezegging is gedaan om de betreffende achtergrondinformatie toe te zenden. De betreffende passage uit het locatie-onderzoek staat onderaan de pagina.

Tijdens de commissievergadering was mondeling al aangegeven dat op deze locatie verkeerstechnische beperkingen gelden. In het locatie-onderzoek wordt geconcludeerd dat het perceel aan de Dr. Poelslaan te klein is om de schoolvoorziening te realiseren en hier ook het haal- en brengverkeer af te wikkelen.

Daarnaast is het terrein niet in eigendom van de gemeente en maakt de ligging, naast een kerkhof en een uitvaartcentrum, de locatie minder geschikt. Al deze factoren maken dat deze optie niet in aanmerking komt voor de beoogde dependance van De Prinsenhof.

Wij vertrouwen er op de gestelde vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.