Datum: 27-11-2021 - 01:00
01
nov
'21
Fractie PvdA stelt vragen aan college over: Overheveling sociale huur naar middenhuur.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen PvdA over: Middenhuur ten koste van sociale huur.

Fractie PvdA: Het ene gat dichten met het andere. Wij hebben begrepen dat Sint Antonius van Padua jaarlijks woningen in haar portefeuille overhevelt van de sociale huur naar de middenhuur. Voor zowel sociale als middenhuur is er sprake van een tekort op de woningmarkt. Toevoegen van middenhuur woningen aan het totale aanbod is dus wenselijk, maar als dit ten koste gaat van de toch al te krappe voorraad...

sociale huurwoningen, lijkt dit op het ene gat dichten met het andere. Helft toegevoegde woningen sociale huurwoningen verdwijnt uit het segment Antonius van Padua heeft 374 woningen aangewezen die zij van de sociale huur willen overhevelen naar de middenhuur. Zodra een dergelijke woning vrijkomt, komt deze op de markt als middenhuur.

Daarnaast wordt 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen vergeven aan middeninkomens. Daarmee vloeien jaarlijks ongeveer 20 woningen uit het sociale segment. Padua gaat uit van een toevoeging van 40 woningen per jaar. De helft van de toegevoegde woningen aan het sociale huursegment verdwijnt dus ook weer uit het sociale huursegment (Prestatieafspraken 2020).

Voorheen werd ook een deel van de voorraad verkocht. Woningen die hiervoor op de nominatie stonden, worden nu gelukkig verhuurd aan spoedzoekers.

Woonvisie
De woonvisie stelt dat het gewenst is 1140 sociale huurwoningen toe te voegen in onze gemeente tot 2030. De ambitie van het college is lager, namelijk te komen tot 23% sociale huurwoningen (1% toename). Dat betekent dat netto 775 woningen moeten worden toegevoegd.

Als we dan weten dat er van het bezit van Antonius van Padua 374 woningen zullen verdwijnen uit de sociale sector en daarbovenop nog eens ongeveer 10 per jaar worden omgezet naar middenhuur, dan moeten er beduidend meer sociale woningen worden toegevoegd dan de krap 800 geprogrammeerde en geprognosticeerde woningen die nu in de planning staan (rapportage werkgroep potentiële woningbouwlocaties, 2021).

Vragen PvdA en deze zijn onlangs beantwoordt door het college:

Vraag 1.
Het college wil komen tot 23% sociale huurwoningen. Hoe luidt dan de uitbreidingsopdracht vanaf nu tot 2030 en op welke wijze en door wie gaat die opdracht worden gerealiseerd? (Met welk aantal afvloeiende woningen uit de sociale huur houdt u rekening? Wat wordt uw inzet voor de prestatieafspraken voor 2021 voor STEK en Antonius van Padua?)

Antwoord 1
De stelling dat het college tot 23% sociale huurwoningen wil komen, herkennen wij niet. In de op 26 januari 2021 vastgestelde woonvisie (pag. 8 en 13) is opgenomen dat tussen 2019 en 2030 een toevoeging van 2.580 woning, verspreid over de kernen, nodig is. Al met al gaat het om gemiddeld 235 woningen per jaar tot 2030.

In deze woonvisie is als uitgangspunt opgenomen: minimaal 30% van het nieuwbouwprogramma is sociale huur, geëxploiteerd door een toegelaten instelling. Met als richting een gewenste toevoeging van netto 1.140 sociale huurwoningen tot 2030. Verkoop of sloop door de woningbouwcorporaties zullen daarbij gecompenseerd moeten worden.

Met de woningbouwcorporaties Stek en Antonius van Padua (AvP) worden jaarlijks Prestatieafspraken overeengekomen waarin, gebaseerd op de woonvisie, onder andere afspraken over de omvang van de sociale woningvoorraad worden gemaakt (bijlagen 3 en 4 Prestatieafspraken 2020 Stek en AvP en HBNZ).

Voor de Prestatieafspraken voor 2022 en verder zijn wij momenteel in gesprek met beide woningbouwcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. Wij zullen aan uw raad de Prestatieafspraken voor 2022 ev. naar verwachting eind van dit jaar doen toekomen.

Vraag 2.
Hoeveel woningen, van de woningen die worden overgeheveld van de sociale naar middenhuur, worden toegewezen aan lokale doorstromers uit de gemeente Noordwijk, die een sociale huurwoning achterlaten?

Antwoord 2:
AvP en Stek wijzen op basis van de Prestatieafspraken de overgehevelde vrije sector woningen met voorrang toe aan zittende huurders van de corporaties met een midden- of hoog inkomen. AvP heeft in de periode 1 januari 2021 tot eind september 2021 in totaal 7 woningen overgeheveld van het sociale- naar de middenhuur segment. Hiervan zijn 3 woningen toegewezen aan lokale doorstromers uit de gemeente Noordwijk die een sociale huurwoning achterlaten.

Voor alle niet-DAEB woningen (alle vrije sector woningen van Stek) geldt dat Stek deze met voorrang verhuurt aan huurders van Stek die een sociale huurwoning achterlaten. Van de tot nu toe dit jaar 8 verhuurde vrije sector woningen in Noordwijk, zijn er 3 naar doorstromers gegaan:
- Een woning van deze drie is naar een doorstromer gegaan die uit een vrije sector woning van Stek in de gemeente Noordwijk kwam;
- Twee woningen zijn naar een doorstromer gegaan die uit een sociale huurwoning van Stek kwam, hiervan een uit Noordwijk en een uit Lisse.
Er is 1 verhuring gedaan aan een zogenaamd middeninkomen (< 49.000), de overige verhuringen zijn gedaan aan huishoudens met een hoger inkomen.

Vraag 3.
Op de lijst met woningen die zijn geselecteerd voor overheveling van de sociale huur naar de middenhuur, staan betrekkelijk veel woningen in Mossenest 2. Daarmee wordt de wijk uiteindelijk een stuk minder divers, omdat er op termijn nauwelijks nog sociale huurwoningen overblijven in de wijk. Vindt u dat wenselijk?

Antwoord 3:
De bedoelde huurwoningen van AvP in het Mossenest 2 zijn bestemd voor huurders met een middeninkomen en ook zij behoren tot de doelgroep van AvP. In de vastgestelde woonvisie is opgenomen dat er een behoefte is aan sociale huur maar eveneens aan middeldure huur. Over de toewijzing aan doelgroepen en inkomenscategorie zijn in de Prestatieafspraken afspraken opgenomen.

Vraag 4.
Woningen die op de nominatie stonden voor verkoop door Antonius van Padua, worden nu verhuurd aan spoedzoekers. Vallen deze woningen nog wel binnen het sociale segment?

Antwoord 4:
De huurwoningen die door AvP beschikbaar worden gesteld voor de pilot voor spoedzoekers worden sociaal verhuurd en vallen hiermee binnen het sociale segment. Voor meer informatie over de pilot verwijzen wij u naar de raadsbrief van 5 oktober 2021: Afhandeling motie alternatieve oplossing voor spoedzoekers (bijlage 4).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk