27
okt
'21
College beantwoordt vragen NZLokaal: Inzake stijging WOZ-waarde in Noordwijkerhout.
Geschreven door College van B&W / NZLokaal

College beantwoordt vragen NZLokaal: Inzake stijging WOZ-waarde.

NZLokaal stelt vragen aan het college van B&W: Door de zeer overspannen woningmarkt zijn de WOZ waarde volgens RTL Nieuws (klik hier voor de info) in onze gemeente Noordwijk dit jaar met een 7,5% gestegen. Gezien de belastingen die hieraan gekoppeld zijn vragen wij ons af hoe het in onze gemeente vertaald gaat worden. De fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W...

van de gemeente Noordwijk en deze zijn onlangs door door het college beantwoordt.

Vraag 1.
Kan het college op voorhand aangeven welke gevolgen de stijging van de WOZ-waarde voor woningen heeft voor de lasten van onze inwoners, zowel woningeigenaren als huurders?

Antwoord:

Eigenaren woningen.
Voor wat betreft de gemeentelijke belastingen vormt de WOZ-waarde in de gemeente Noordwijk alleen de grondslag voor de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB). Voor woningen wordt er alleen OZB geheven van de eigenaar. De huurder/gebruiker van een woning betaalt wettelijk geen OZB.

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast en daarmee ook de opbrengsten van de OZB. Voor het berekenen van het tarief OZB woningen wordt de door de gemeenteraad gewenste opbrengst OZB woningen gedeeld door de totale WOZ-waarde van de woningen.

Een gemiddelde stijging of daling van de WOZ-waarde heeft dus, los van de door de raad gewenste opbrengststijging van de OZB, geen gevolgen voor de hoogte van een aanslag OZB. Stijgt of daalt de WOZ-waarde meer dan gemiddeld, dan heeft dat wel invloed op de hoogte van de aanslag OZB.

Het Hoogheemraadschap gebruikt de WOZ-waarde als grondslag voor de watersysteemheffing, geheven van de eigenaar van gebouwde en ongebouwde eigendommen en de (Rijks)Belastingdienst voor de heffing van onder andere het eigenwoningforfait en de schenk- en erfbelasting. Op de stijging van deze belastingen als gevolg van de waardestijging heeft de gemeente vanzelfsprekend geen invloed.

Huurders woningen:
Huurders van woningen betalen wettelijk geen OZB. Wel is de WOZ-waarde van invloed op de maximaal redelijke huurprijs van huurwoningen, met uitzondering van de vrije sector huurwoningen. Ook hierop heeft de gemeente geen invloed.

Vraag 2.
Kan het college op voorhand aangeven welke gevolgen de stijging van de WOZ-waarde, voor zowel woningen als niet-woningen, heeft voor de inkomsten van de gemeente?

Antwoord:
Zie ook antwoord vraag 1. De gemeenteraad bepaalt de opbrengsten OZB afzonderlijk voor de woningen en de niet-woningen. De opbrengst OZB niet woningen is gesplitst in de opbrengst niet-woningen eigenaren en de opbrengst niet-woningen gebruikers. De WOZ-waarde is de grondslag voor de berekening van het tarief, waarmee de opbrengst wordt gerealiseerd. De gemeenteraad stelt de tarieven vast bij de vaststelling van de verordening OZB.

Vraag 3.
Kan het college aangeven hoe hij deze afwegingen maakt en hoe de raad hierbij wordt betrokken?

Antwoord:
Zie antwoorden vraag 1 en 2.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk