Datum: 09-12-2021 - 05:07

   

22
okt
'21
College beantwoordt vragen CDA over: onvervulde vacatures in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door College / CDA

College beantwoordt vragen CDA over: onvervulde vacatures.

Op 2 september 2021 ontving het college van B&W van de fractie van het CDA een aantal schriftelijke vragen. In een brief aam het CDA worden de vragen beantwoord door het college. Aanleiding: In Noordwijk zijn veel onvervulde vacatures, bijvoorbeeld in de horeca. Veel ondernemers kampen momenteel met personeelstekorten. Voor ondernemers is het belangrijk om na de coronacrisis weer volop te kunnen ondernemen...

Met tekort aan personeel is dat lastig. Door de vele openstaande vacatures nemen ondernemers soms mensen aan die (nog) niet voldoen aan het gewenste competentieprofiel. Vaak gaan ondernemers deze mensen dan intern opleiden. Mogelijk zijn een aantal van deze vacatures in te vullen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld inwoners met een bijstandsuitkering.

Natuurlijk realiseert het CDA zich dat een deel van deze mensen helaas niet in staat zal zijn om snel deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Toch denkt het CDA dat deze bijzondere tijd een kans biedt voor een aantal inwoners van de gemeente Noordwijk met een bijstandsuitkering. Mogelijk kunnen deze mensen met een beetje extra inzet toch onze ondernemers helpen.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen en de antwoorden van het college:

Vraag 1.
Herkent het college het grote aantal vacatures in Noordwijk en het feit dat het niet tijdig kunnen invullen van deze vacatures het herstel van de economie in de gemeente tegenwerkt?

Antwoord:
Ja, het college herkent zich hierin. De arbeidsmarkt is ontzettend in beweging. De werkloosheid is laag en er is een te kort aan personeel. Het tekort is vooral merkbaar in specifieke sectoren zoals; de horeca, de bouw, de zorg en de technische sector. Het CBS verwacht dit jaar een economische groei van 4%. De werkloosheid in onze arbeidsmarktregio is met 2,5% ongekend laag.

Vraag 2:
Heeft het college concrete cijfers over het aantal openstaande vacatures n de gemeente?

Antwoord:
Nee, deze zijn niet aanwezig.

Vraag 3:
Zo niet, waarom niet? Heeft de groei van aantal vacatures op dit moment ook een afname van het aantal uitkeringen tot gevolg?

Antwoord:
Deze gegevens worden bijgehouden door het CBS. Het gaat hierom jaarlijkse cijfers per gemeente en cijfers per kwartaal voor Nederland. Een accurate schatting per maand is niet te geven. De groei van het aantal vacatures zorgt op dit moment niet voor een afname van het aantal bijstandsuitkeringen.

Wie op dit moment kan werken, werkt. In onze arbeidsmarktregio is het werkloosheidspercentage al zeer laag. De mensen die nu gebruik maken van een bijstandsuitkering zijn niet werkfit en/of voldoen niet aan de eisen van vacatures.

Vraag 4:
Welke hulp biedt de gemeente om het grote aantal vacatures in de gemeente te helpen vervullen?

Antwoord:
De gemeente heeft een wettelijke taak om werkgevers te ondersteunen om inwoners aan het werk te helpen en te houden. De uitvoering van deze wettelijke taak is belegd bij het Werkgeverssteunpunt Holland Rijnland (WSP HR), waarin Holland Rijnland gemeenten, het UWV, de Servicepunten Werk, werkgevers en onderwijsinstellingen samen werken en jaarlijkse afspraken vastleggen in uitvoeringsplannen.

Het WSP HR heeft brancheteams die werkgevers en werkzoekenden helpen bij het vinden van een passende match tussen werkgever en werknemer. Werkzoekenden in de uitkering worden werkfit gemaakt en met de werkgever wordt gekeken wat er nodig is om vacatures en werkplekken passend te maken.

Naast het werkfit maken van het arbeidspotentieel in de bijstand, wordt gezocht naar andere werkzoekenden (niet uitkeringsgerechtigden) met een afstand tot de arbeidsmarkt en worden activiteiten georganiseerd om de banen meer aantrekkelijk te maken voor (jonge) mensen, zodat zij tot aan hun pensioen ook in de sector blijven werken. Ook wordt gekeken hoe werk anders georganiseerd kan worden, zodat harde vacature-eisen, zoals taal en fulltime beschikbaar, losgelaten kan worden.

Vraag 5:
Herkent het college het feit dat werkgevers uit nood soms bereid zijn om mensen aan te nemen die (nog) niet voldoen aan het gewenste profiel? En dat dit daarmee een unieke kans om juist ook mensen die verder weg staan van de arbeidsmarkt te interesseren?

Antwoord:
De huidige arbeidsmarktsituatie biedt inderdaad kansen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Hierdoor kan er een groter beroep gedaan worden op de flexibiliteit van werkgevers om vacatures aan te passen en werkplekken geschikt te maken.

Vraag 6:
Is het college bereid een extra poging te doen om inwoners van de gemeente Noordwijk in de bijstand te koppelen aan deze vacatures? Zo ja, op welke manier gaat het college dit doen? Zo nee, waarom kan dit niet?

Antwoord:
Het college heeft in haar coalitieakkoord opgenomen om Noordwijkers in de bijstand extra te ondersteunen door hen te helpen uit te stromen naar betaald werk. Het Servicepunt Werk heeft de opdracht om het komende jaar alle Noordwijkers in de bijstand op de participatieladder trede 5/6 te begeleiden naar een betaalde baan.

Daarnaast wordt extra ingezet op het acquireren van werkplekken bij werkgevers in Noordwijk. Het is een ambitieus doel, maar gezien de arbeidsmarktomstandigheden het juiste moment om hier op in te zetten.

Vraag 7:
In hoeverre is het grote aantal vacatures ook een mogelijkheid om het aantal garantiebanen bij het bedrijfsleven te verhogen? Welke acties worden daarvoor op touw gezet?

Antwoord:
De gemeente ondersteunt ook hier vanuit de wetgeving Suwi, werkgevers bij het realiseren van het aantal garantiebanen. Dit wordt integraal uitgevoerd vanuit het Werkgeverssteunpunt Holland Rijnland. Zie ook antwoord op vraag 4.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.