Datum: 27-11-2021 - 01:08
21
okt
'21
Meerderheid college wil medewerking verlenen aan principeverzoek bouw 4 GOM-woningen aan de Gooweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College geeft uitvoering aan motie NZLokaal voor meer zicht- en rustplekken recreanten.

In de raadsvergadering van 24 november 2020 is een motie van NZLokaal aangenomen over zicht- en rustplekken voor recreanten. De motie betreft het verzoek aan het college om te onderzoeken of er meer rust- en zichtplekken aangebracht kunnen worden langs de bestaande wandel en fietsroutes. Daarnaast luidt het verzoek om te onderzoeken of dit (mede) gefinancierd kan worden uit het beheer- en onderhoudsbudget...

van het Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek. Deze zicht- en rustplekken dienen voorzien te worden van een afvalbak. In een onlangs gestuurde brief informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken. 

Binnen verschillende programma's en projecten wordt aandacht besteed aan zicht- en rustplekken voor recreanten. Soms betreft dit nieuwe locaties, maar ook aan reeds bestaande zicht- en rustplekken wordt gedacht. Binnen het Uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen worden diverse zogenaamde Parkways aangelegd.

Dit zijn recreatieve, door beplanting natuurlijke groene linten door het landschap. Langs deze routes worden markante verblijfs- en uitzichtplekken gecreëerd. Het is ook de bedoeling om in de Bollenstreek dergelijke plekken aan te leggen. Waar deze komen en wanneer dit zal gebeuren en hoe deze zullen worden gefinancierd is op dit moment nog niet bekend.

Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Kuuroordvisie wordt in overleg met Staatsbosbeheer onderzocht of de bestaande uitkijkpunten bij de Malotenroute, de Kachelduin en of Houwaarderduin kunnen worden uitgebreid met zitelementen en informatie. Deze uitkijkpunten bevinden zich op zo'n korte afstand tot de zee dat hier de heilzame werking van de gezonde zeelucht kan worden ervaren.

Daarnaast wordt het bestaande Thalassoplatform aan de Koningin Wilhelminaboulevard opnieuw ingericht en van kuuroord informatie voorzien. Financiering van deze zicht- en rustplekken is gevonden binnen bestaand resterend budget stralende openbare ruimte en wordt gezocht als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma behorende bij de Kuuroordvisie. 

Op 2 juli jl. is het Uitkijkpunt Tespelduyn geopend als onderdeel van het regionaal gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. De aanleg van dit uitkijkpunt is mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage vanuit Holland Rijnland, de provincie Zuid Holland, Landgoed & Golfbaan Tespelduyn en de gemeente Noordwijk. Het uitkijkpunt ligt aan het regionale wandel- en fietsknooppuntennetwerk. 

De zicht- en rustplekken zullen allen voorzien zijn en of worden van afvalbakken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk