19
okt
'21
Bruisend Noordwijk stelt meer aanvullende vragen aan het college over zendmasten in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk stelt meer aanvullende vragen aan het college over zendmasten.

Schriftelijke vragen Bruisend Noordwijk: Bij de brief van 26 mei 2021 (kenmerk ID-2164) beantwoordde het college van B&W van de gemeente Noordwijk, de eerder door de fractie van Bruisend Noordwijk gestelde aanvullende vragen inzake Zendmasten. Ten aanzien van de vergunningenprocedure inzake de Zendmast aan het Dijkzicht te Noordwijkerhout antwoordde het college, dat...

- door Vodafone, gevestigd te Maastricht, in het daarvoor van rijkswege ingestelde Omgevingsloket Online (OLO) het daarvoor bestemde formulier was ingevuld, hetwelk was ontvangen op 13 juni 2014.
- het een zogenaamde reguliere procedure betrof en zonder een verlengingsbesluit de vergunning 8 weken later, uiterlijk 7 augustus 2014, moet zijn verleend.
- deze termijn niet werd gehaald en de wet daaraan de consequentie verbindt, dat de vergunning van rechtswege wordt gegeven.
- deze regeling is opgenomen in paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), die op de gevolgde procedure van toepassing was.
- deze regeling in het kort inhoudt, dat indien een bestuursorgaan niet tijdig heeft besloten op een aanvraag, een vergunning van rechtswege ontstaat, die geldt als een beschikking.

In artikel 4:20a van de AWB is geregeld dat paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht, de lex silencio positivo (LSP), alléén van toepassing is indien dit bij wettelijk voorschrift (=wet in materiële zin) is bepaald.

Voorbeelden van dergelijke bepalingen zijn bijvoorbeeld de Dienstenwet en de Wabo, maar ook in andere regelingen en gemeentelijke verordeningen kan bepaald worden dat de LSP van toepassing is. Klik hier.

Vragen Bruisend Noordwijk.

Vraag 1.
Waarom is niet tijdig beslist over de vergunningaanvraag met betrekking tot de zendmast aan het Dijkzicht te Noordwijkerhout?

Vraag 2.
Waarom is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een verlengingsbesluit te nemen, waarbij de beslistermijn met nog eens 6 weken had kunnen worden verlengd?

Vraag 3.
Is het gebruikelijk, dat aanvragen van serviceproviders plaats vinden in de zomerperiode, waarvan algemeen bekend mag worden verondersteld, dat er alsdan sprake is van een ambtelijk onderbezette vakantieperiode?

Vraag 4.
Kan er een overzicht worden gegeven van de vergunningsprocedures van de andere in de gemeente Noordwijk aanwezige zendmasten met onderverdeling van datum aanvraag en de al dan niet van rechtswege verleende vergunning?

Vraag 5.
Kunt u een overzicht verstrekken met betrekking tot (overige) van rechtswege verleende vergunningen binnen de bouwregelgeving vanaf de periode van fusie, dus vanaf 1 januari 2019?

Vraag 6.
Zo ja, kan dit worden gespecificeerd naar datum aanvraag vergunning?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk