15
okt
'21
Begroting gemeente Noordwijk jaren 2021-2024 sluitend, woonlasten stijgen de komende 4 jaar gemiddeld met 2,4%. in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door BON / College van B&W

Begroting gemeente Noordwijk jaren 2022-2025 sluitend en er is ruimte om te investeren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Begroting 2022 aan de gemeenteraad gestuurd. De laatste begroting van het 1e college van de gefuseerde gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. De begroting sluit af met een positief resultaat van € 1.106.570,-. Ook de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 tot en met 2025 is sluitend en biedt ook ruimte voor nieuw beleid. Voor de jaren 2023 tot en met 2025...

verwacht de gemeente ook een positief resultaat:
In 2023 € 546.272,-
In 2024 € 429.668,-
In 2025 € 1.644.446.

De begroting in één oogopslag (klik hier) geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2022. In één oogopslag is te zien hoeveel de gemeente betaalt aan bijvoorbeeld verkeer en parkeren, duurzaamheid en leefomgeving en sport en cultuur.

Er is volgens het college ruimte om te investeren. Noordwijk is van plan dat te doen. In de kuuroordstatus maar ook in cultuur en in het sociaal domein. Hiermee geeft de gemeente een sterke impuls op diverse beleidsterreinen waarop we in de volgende raadsperiode verder kunnen. Om voor deze nieuwe raadsperiode ruimte voor nieuw beleid te bieden is in de begroting voor de jaren 2022 en 2023 elk € 250.000,- opgenomen.

Het college zet alles op alles om de lokale belastingen niet extra te verhogen. Er is een inflatiecorrectie van 1,7% toegepast. Toch is in deze begroting een aanzienlijke verhoging van de OZB opgenomen. Dit om het wegvallen van de opbrengsten van de precario te dekken.

Wel is de stijgende OZB gelijk verdeeld over woningen en niet-woningen. De stijgende woonlasten worden gecompenseerd door deze kosten (52 en 50 euro) niet meer via de water- en energierekening aan de inwoners door te berekenen. Dit geldt ook voor de niet-woningen. Zie ook de nieuwe belastingtarieven en lastendruk 2022-2025 onder aan het bericht.

Noordwijk bevindt zich in een overgangsfase. Langzaam maar zeker bewegen we ons terug naar hoe het was voor de coronacrisis. De anderhalve meterregel is afgeschaft. Onze prachtige evenementen worden weer mogelijk. Maar normaal voelt het nog zeker niet. Steunmaatregelen voor ondernemers uit het Rijk worden afgeschaft. Voor veel ondernemers en inwoners is het een spannende tijd. Voor 2022 zijn geen aanvullende middelen meer opgenomen voor uitgaven voor de coronacrisis.

De concept-programmabegroting 2022 is op donderdag 14 oktober 2022 naar de gemeenteraad gestuurd. Op 28 oktober 2021 is een informatieavond voor raadsleden waarbij er gelegenheid is tot het stellen van technische vragen.

De raad vergadert op woensdag 10 november 2021 over de programmabegroting 2022. De vergadering is openbaar. U kunt de volledige begroting 2022-2025 hier bekijken, klik hier.