Datum: 26-10-2021 - 23:17
13
okt
'21
Provincie trekt beroep tegen aanleg zonnepark Leeuwenhorsterhoek in.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Provincie trekt beroep tegen aanleg zonnepark Leeuwenhorsterhoek in.

Nieuwsitem 19-06-2021 + update: Rechtbank wel positief over aanleg zonnepark Leeuwenhorsterhoek na afwijzing provincie: De provincie Zuid-Holland heeft in november 2019 middels een brief de gemeente Noordwijk laten weten dat men geen toestemming geeft voor de aanleg van het zonnepark Leeuwenhorsterhoek op Landgoed Klein Leeuwenhorst. Het college en de gemeenteraad van Noordwijk...

hadden geen bezwaar tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning, maar daar heeft de provincie toen een stokje voor gestoken en kreeg men geen toestemming om het zonnepark te realiseren op de grond.

De voornaamste reden daarvoor was dat de provincie de zonnepanelen niet op de grond wil zien, maar op daken van gebouwen waar ze veel minder opvallen en ontsierend zijn voor het landschappelijke karakter van een gebied. Voor meer info over de brief van de provincie aan de gemeente, klik hier. 

Verschillende andere organisaties hadden ook al in een eerder stadium bezwaar aangetekend tegen de plannen, zoals het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollensteek (CHG) en Vereniging Dorpsbehoud.

Er zijn vervolgens drie partijen, waaronder de gemeente Noordwijk, bij de rechter beroep gegaan tegen de beslissing van de provincie Zuid-Holland om geen toestemming te geven. De zaak is op 8 juni 2021 behandeld bij de rechterbank en deze heeft op 6 juli 2021 een uitspraak gedaan.

De rechter heeft de beslissing van de provincie Zuid-Holland om geen toestemming te geven teniet gedaan. De rechtbank is van oordeel dat het zonnepark past binnen het provinciaal beleid en niet in strijd is met de richtlijnen zoals vermeld in de Omgevingsverordening.

De provincie Zuid-Holland heeft zich volgens de rechter in dit geval dan ook niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat provinciale belangen het geven van de aanwijzing, met het oog op een goede ruimtelijke ordening, noodzakelijk maken.

De rechtbank overweegt dat het zonnepark bovendien een positieve bijdrage levert aan de provinciale belangen in het kader van de energietransitie. De provincie is immers partij bij het Energieakkoord 2017-2025, waarin de ambitie staat om in 2050 op regionaal niveau energie-neutraal te zijn.

Het zonnepark levert een bijdrage aan het behalen hiervan, terwijl niet in geschil is dat de provincie Zuid-Holland op dit moment nog ver achterloopt op de uitgesproken ambities. Met de realisering van het zonnepark kan landgoed Klein Leeuwenhorst bovendien verduurzamen, nu hét aanbrengen van zonnepanelen op de bestaande bebouwing vanwege de daarop rustende monumentenstatus niet aan de orde is.

Het zonnepark levert daarmee ook een positieve bijdrage aan het provinciaal belang bij het behoud van dit landgoed. De rechtbank geef aan dat provincie Zuid-Holland op geen enkele manier inzichtelijk heeft gemaakt hoe de reactieve aanwijzing zich verhoudt tot deze provinciale belangen.

De rechtbank is door het bovenstaande tot de conclusie dat de beroepen van o.a. de gemeente Noordwijk gegrond zijn en dat het bestreden besluit, het niet toestaan van het zonnepark, van de provincie Zuid-Holland dient te worden vernietigd. 

Update 13-10-2021:
Op 24 september 2021 heeft de gemeente Noordwijk een schrijven van de Raad van State ontvangen. In dit schrijven geeft de Raad van State aan dat de provincie Zuid-Holland haar beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Den Haag, d.d. 6 juli 2021, betreffende de reactieve aanwijzing voor de omgevingsvergunning voor het zonnepark Leeuwenhorsterhoek, heeft ingetrokken. 

Hiermee komt de procedure rondom deze omgevingsvergunning ten einde en kan de gemeente Noordwijk en de aanvrager verder met traject om het zonnepark Leeuwenhorsterhoek alsnog aan te leggen. 

Foto PR.