Datum: 29-03-2023 - 11:08
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

12
okt
'21
Fractie VVD stelt vragen aan het college over: Aankoop grond Oosterduinsemeer in Noordwijkerhout.
Geschreven door Fractie VVD / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vraag fractie VVD over: Heffing toeristenbelasting arbeidsmigranten.

Op 20 augustus 2021 ontving het college van B&W van de fractie van de VVD schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement van Orde. Op 16 september jl. heeft het college de gestelde vragen beantwoord. Echter is nu gebleken dat het college abusievelijk heeft nagelaten de laatste vraag in deze brief te beantwoorden. In deze brief wordt deze laatste vraag beantwoord...

Vraag VVD:
Tenslotte is de aan de gemeenteraad van Noordwijkerhout in de raadsvergadering van december 2018 gedane toezegging in het kader van de harmonisatie van de beide verordeningen voor de toeristenbelasting nog niet gehonoreerd.

Kan het College aangeven hoe het overleg met de gedupeerden in de geest van deze toezegging tot nu toe is verlopen en wanneer deze gedane toezegging wordt nagekomen? Wil het College hierbij specifiek ingaan op de vraag of het rechtmatig is om een arbeidsmigrant als toerist aan te merken.

Antwoord:
In de brief wordt verwezen naar een toezegging in de raadsvergadering in 2018 van de toenmalige gemeente Noordwijkerhout. Ons is niet duidelijk welke toezegging dit betreft.

Bij de fusie van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk in 2019 is de verordening toeristenbelasting geharmoniseerd. Voor de verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de VNG.

In artikel 2 van de belastingverordening 2019 staat vermeld:
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor:

a. het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de Basisregistratie personen zijn ingeschreven;

b. het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de Basisregistratie personen zijn ingeschreven, indien deze personen gedurende hun verblijf beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden verrichten voor of in opdracht van anderen.

Concreet betekent het bovenstaande dat arbeidsmigranten in de belastingheffing worden betrokken en dat dit wettelijk rechtmatig is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk