Datum: 27-10-2021 - 14:13
24
sep
'21
De Schelft (64): College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan De Schelft.
Geschreven door Bron gemeente Noordwijk

De Schelft (64): College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan zwembad De Schelft.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand...

Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

De Schelft (64): College beantwoordt vragen n.a.v. het bezoek van gemeenteraadsleden aan De Schelft.

Brief college aan de gemeenteraad 20-09-2021.

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 8 en 9 september bent u in de gelegenheid gesteld om een rondleiding te krijgen in het deel van De Schelft dat niet door de brand is verwoest. Wij hopen dat wij met de rondleiding u een goed beeld hebben kunnen geven van de huidige situatie om daarmee het debat in uw raad te faciliteren over het al dan niet slopen van het bestaande zwembad. 

Tijdens de gehouden rondleidingen zijn er door u vragen gesteld. Veelal zijn deze ter plaatse beantwoord. Enkele andere vragen konden niet direct worden beantwoord en afgesproken is dat wij deze schriftelijk beantwoorden.

Chemicaliën zwembad
In hoeverre zijn de chemicaliën voor het zwembad nog in het pand aanwezig?

Antwoord
De chemicaliën die gebruikt werden voor het zwembadwater zijn afgevoerd.

Asbest
In hoeverre bevatten de leien op de dakopbouwen van het zwembad asbest? De vraag is gesteld omdat het zwembad later is gebouwd dan de sporthal en toen werden er al vraagtekens geplaatst bij de toepassing van dit product.

Antwoord
Tijdens de rondleiding in De Schelft is aangegeven dat de dakleien asbest bevatten. Naar aanleiding van de gestelde vragen is hier nogmaals onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de leien inderdaad asbesthoudend zijn. Overigens moeten wij u melden dat op meer locaties in het zwembad asbest zit verwerkt.

De verwijderingskosten hiervan maken wij voor u inzichtelijk waarna wij u om goedkeuring vragen om het aanwezige asbest te verwijderen. Het toepassen van asbest is overigens verboden vanaf 1993. Het zwembad is voor die tijd aangebouwd en hierbij is dus nog asbesthoudend materiaal gebruikt.

Schoonmaakwerkzaamheden
Het zwembad De Schelft heeft roet- en rookschade opgelopen. Waarom heeft het college niet onmiddellijk na de brand opdracht gegeven om het zwembad schoon te maken?

Antwoord
Wij hebben hiertoe geen opdracht gegeven om verschillende redenen:
1. Aanvankelijk wilden wij het zwembad zo snel mogelijk weer opengesteld krijgen, maar de toenmalige exploitant Optisport liet ons weten dat de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage substantieel verhoogd diende te worden nu zij niet meer konden rekenen op de baten uit de sporthal (carnaval);
2. Om de schade te herstellen moesten aanzienlijke kosten worden gemaakt waarvoor wij geen middelen beschikbaar hadden. Naast de roetschade is namelijk ook de centrale installatie techniek, van waaruit het totale pand werd verwarmd, bij de brand verloren gegaan;
3. Bij een keuze voor eventuele sloop zouden bovengenoemde kosten zeer waarschijnlijk niet door de verzekeraar worden vergoed (de verzekeraar zal geen vergoeding verstrekken bedoeld voor het herstel van het pand als de gemeenteraad besluit tot sloop);
4. De Schelft werd onderhouden volgens het principe instandhouding d.w.z. alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud vond plaats in afwachting van het bereiken van de bouwkundige levensduur in 2023. Gelet hierop is bijvoorbeeld de dakbedekking niet vervangen, maar vond herstelwerk plaats zodra een lekkage zich voordeed. Naar mate het jaar 2023 nadert neemt ook het risico toe dat er alsnog flinke uitgaven dienen plaats te vinden om het pand en het gebruik ervan in stand te houden.

Rondom het wel of niet slopen willen wij u daarnaast nog de volgende overwegingen meegeven:
1. Indien het zwembad tijdelijk open gaat zal de nieuwbouw gefaseerd plaats moeten vinden. Dit heeft een kostenverhogend effect vanwege de langere bouwtijd;
2. Daarnaast geeft dit ruimtelijke beperkingen voor de toekomstige configuratie van de nieuwbouw. Hierdoor wordt het ontwerp minder efficiënt wat ook effect heeft op de toekomstige exploitatie;
3. Het opknappen van de bestaande installaties, welke grotendeels technisch en economisch zijn afgeschreven, zullen niet bruikbaar zijn voor de nieuwbouw. Om te voldoen aan de huidige eisen rondom duurzaamheid zullen namelijk andere type installaties benodigd zijn. Daarnaast zou bij het overplaatsen van materialen het huidige zwembad alsnog gesloten moeten worden.

Uitkering verzekering
Naast de brand- en roetschade is De Schelft bezocht door inbrekers. De schade die zij hebben gemaakt is groot, waardoor alle installaties opnieuw moeten worden aangesloten. De verzekering wil deze schade combineren met de brandschade aan het zwembad.

Onze voorkeur heeft het om het zwembad De Schelft niet op te starten. In plaats daarvan zouden wij willen aansturen op het bereiken van een onderhandelingsresultaat waarbij wij de uitkeringsgelden niet inzetten om een oud gebouw te herstellen, maar deze direct te benutten voor de nieuwbouw.

Motie 29 juni 2021
Uw raad heeft op 29 juni 2021 een motie aangenomen waarin u ons oproept om een aantal zaken uit te zoeken zodat u in de gelegenheid bent om te komen tot een zorgvuldige afweging wat betreft de keuze voor een multifunctionele centrum met en zonder een eenvoudig zwembad. Medio oktober 2021 kunt u van ons dit voorstel verwachten.

Gelet op de complexiteit stellen wij u voor om in vertrouwelijkheid een verdiepende aanvullende toelichting te geven op deze cijfers. Onze ervaring is dat een dergelijke toelichting zich niet leent voor een openbare bijeenkomst. Los van het hoge technische gehalte kunnen wij, zonder de financiële positie van de gemeente in gevaar te brengen, ook gevoelige informatie met u delen.

Tevens bent u op deze manier in de gelegenheid om ook over gevoelige informatie vragen te stellen. Wij denken dat het ook goed is als op deze avond de door de gemeente ingeschakelde verzekeringsexpert aanwezig is voor uw vragen op dit gebied.

Tenslotte
Om in aanmerking te komen voor de uitkering van de geraamde verzekeringsgelden is het van belang dat uw raad uiterlijk op 30 november 2021 een besluit neemt. Zo moeten wij aan de verzekeraar voor 14 november 2022 aangeven wat wij gaan herbouwen en hiermee moet voor 14 november 2023 zijn gestart. Beide data lijken nog ver weg, maar een dergelijk project vergt een aanzienlijke voorbereidingsduur waarbij we alle tijd nodig hebben om de gestelde deadlines te kunnen halen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

******
Alle nieuwsberichten over De Schelft verzamelen we hier op BON en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

63 > 22-09-2021 > Gemeente Noordwijk vraagt vergunning aan voor bouw tijdelijke hal De Schelft. (diverse info)

62 > 15-09-2021 > Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

61 > 10-09-2021 > Bouw tijdelijke (sport)hal De Schelft gegund aan Spantech International SA.

60 > 18-08-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)

59 > 27-07-2021 > College dringt opnieuw bij de raad aan om versneld resterende deel van De Schelft (o.a. het zwembad) te slopen.

58 > 26-07-2021 > Initiatiefnemers overhandigen petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' met 4490 handtekeningen aan wethouder Roberto Ter Hark.

57 > 25-07-2021 > Nog een (toe)gift voor 'Support de Schelft'.

56 > 23-07-2021 > College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)