Datum: 27-10-2021 - 16:16
17
sep
'21
College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Overlast (brom)fietsers in centrum Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk / College van B&W

College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Overlast (brom)fietsers in centrum Noordwijkerhout.

De fractie van Bruisend Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van de openbare ruimte in het Centrumgebied van Noordwijkerhout. Het is de fractie een doorn in het oog, dat er zonder enige belemmering door vooral bromfietsen en racefietsen gescheurd kan worden langs de terrassen in het centrum. De huidige verkeersmaatregelen zijn allemaal...

vermeld op verzamelborden bij het begin van de toegangswegen. Het zijn er veel en het vereist wel wat bestudering van de weggebruikers. Zullen alle bezoekende toeristen of dagjesmensen dat ook begrijpen? En tot zich door laten dringen, dat ze te gast zijn als weggebruiker?

Op de zaterdagen van 12.00 uur tot 18.00 uur uur is sprake van een fysieke afsluiting voor motorvoertuigen, met uitzondering van fietsers en bromfietsers. Bevoorrading door vrachtauto’s is dagelijks toegestaan van 6.00 uur tot 12.00 uur.

Door middel van een verbodsbord is aangegeven, dat de maximale snelheid 15 km per uur bedraagt in het gehele centrumgebied voor alle verkeersdeelnemers en dat het gebied ook is aangemerkt als “erf”: Verkeersdeelnemers zijn “te gast” en mogen niet harder rijden dan stapvoets.

Waarom al deze verkeersmaatregelen niet voldoen.
Het lijkt duidelijk, dat een openbaar gebied is beoogd, waarbij alle verkeersdeelnemers rekening houden met elkaar voor wat betreft veiligheid en beleving. Er zijn veel klachten over met name bromfietsen en racefietsen, die met onverminderde snelheid door het centrumgebied razen. Bedienend personeel vanuit de omliggende horecavestigingen moet vaak bij het oversteken naar de terrassen opzij springen voor de eigen veiligheid.

Er lijkt ook op geen enkele wijze nog sprake te zijn van handhaving, in welke vorm dan ook voor de veiligheid, de gezondheid, het milieu en de leefomgeving. Politie, Boa’s of toezichthouders zien we niet of sporadisch. En de fysieke afsluitingen op de zaterdagen zijn niet afdoende voor het weren van tweewielers.

Schriftelijke vragen Bruisend Noordwijk gaan over het uitblijven van handhaving en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
Is er nog sprake van enigerlei vorm van (bestuurlijke) handhaving op met name snelheidsgedrag van tweewielers?

Antwoord:
Handhaving is de verzamelnaam voor alle inspanningen die worden gedaan om naleving van regels te bewerkstelligen. De hoeveelheid te handhaven regels is erg groot. De beschikbare personele capaciteit voor de uitvoering van de gemeentelijke handhavingstaken is beperkt. Dat betekent, dat er keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de inzet van die capaciteit.

Het spanningsveld daarbij is vooral door de coronacrisis sterk toegenomen. Immers: in het kader van de bestrijding van het coronavirus zijn er (op landelijke niveau) vele regels in het leven geroepen. De handhaving van die regels is hoofdzakelijk op de schouders gelegd van de gemeentelijke BOA's. En ook voor de politie heeft de coronacrisis een verhoogde werkdruk opgeleverd.

Aan bestrijding van het coronavirus is, ook door ons, prioriteit gegeven. Daardoor konden andere handhavingstaken niet altijd op het gewenste niveau worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor het toezicht op het snelheidsgedrag van tweewielers.

Het concrete antwoord op uw vraag is dan ook, dat er op bescheiden schaal sprake is geweest van inzet met als doel de regels ten aanzien van tweewielers te doen naleven. Daarbij vullen wij direct aan, dat die inzet niet heeft plaatsgevonden op het niveau dat wij wenselijk achten. De beschikbare personele capaciteit bij zowel de gemeentelijke handhavers als bij de politie liet een meer substantiële inzet echter niet toe.

Vraag 2.
Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten in de vorm van urenbesteding en aantallen processen-verbaal?

Antwoord:
Het resultaat van handhavingsinspanningen laat zich, in algemene zin gesproken, niet vatten in de door u beschreven vorm. Het uitschrijven van een proces-verbaal is slechts één van de handhavingsinstrumenten die kunnen worden ingezet voor het doel: het doen naleven van regels. Alleen op basis van het aantal processen-verbaal kan dan ook geen conclusie worden getrokken over de resultaten van de handhaving.

Meer specifiek voor de situatie in de kern van Noordwijkerhout kan worden geantwoord dat er (voor zover ons bekend) het afgelopen jaar geen enkel proces­verbaal is uitgeschreven voor het overtreden van snelheidsregels voor tweewielers.

Vraag 3.
Zo nee, wat denkt het college te ondernemen om in deze lacune te voorzien?

Antwoord:
Het is onze hoop en verwachting, dat het eind van de coronacrisis in zicht is. Daarmee zal ook de handhavingsinspanning voor het doen naleven van coronaregels sterk afnemen. Dat maakt een herbezinning op de prioritering binnen het uitgebreide takenpakket van onze handhavers weer mogelijk en noodzakelijk.

Wij hebben kennis genomen van uw zorgen ten aanzien van de (verkeers-) veiligheid in het centrum van Noordwijkerhout en zullen dat mee laten wegen bij de prioriteitstelling binnen de handhaving.

Vraag 4.
Zijn (aanvullende) fysieke maatregelen denkbaar om gewenst snelheidsgedrag af te dwingen?

Antwoord:
Uit deze vraag maken wij op, dat u zich bewust bent van het feit dat "handhaving" weliswaar kan bijdragen aan een beter naleefgedrag, maar dat het niet allesbepalend is. Wij delen die visie. Fysieke maatregelen zijn, anders dan handhavers, altijd aanwezig en zijn dan ook over het algemeen veel effectiever bij het beïnvloeden van gedrag.

De huidige situatie rond de Witte Kerk is echter tot stand gekomen na het vaststellen van de Centrumvisie en na een lang voorbereidingstraject met uitgebreide participatie. Dat heeft geresulteerd in een samenhangend stelsel van (verkeers-) maatregelen op het gebied van onder andere verkeerscirculatie, veiligheid en inrijverboden.

Deze maatregelen zijn in 2019 geëvalueerd. Wij zien op dit moment geen mogelijkheden voor het treffen van nadere fysieke maatregelen waarmee het gewenste snelheidsgedrag zou kunnen worden afgedwongen.

Vraag 5.
Kan daarbij (ook) gedacht worden aan op een snelheid van 15 km/uur afgestemde verkeersdrempels of plateau’s?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4. In aanvulling daarop kan nog worden opgemerkt, dat er bij het afdwingen van een maximum snelheid van 15 km/h eerder gedacht zou moeten worden aan richels, verhoogde trottoirbanden, verdiepte goten en dergelijke dan aan verkeersdrempels of plateaus.

Het nadeel van dergelijke snelheidsbeperkende maatregelen is echter, dat daarmee ook hinderlijke obstakels worden opgeworpen voor bijvoorbeeld scootmobielen en kinderwagens. Dat achten wij niet wenselijk.

Wij gaan er van uit dat wij uw vragen hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord en besluiten met de toezegging dat wij de ontwikkelingen in het centrum van Noordwijkerhout zullen blijven volgen en deze zullen betrekken bij de prioritering van de handhavingstaken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,