Datum: 30-09-2023 - 05:05
17
sep
'21
Raad stemt in met ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan 'Het Zilt' maar stikstof kan nog roet in het eten gooien.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Raad stemt in met ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan 'Het Zilt' maar stikstof kan nog roet in het eten gooien.

In Commissievergadering van Ruimte op donderdag- avond 16 september werd de mening gevraagd van de politiek, over het voortzetten van de procedure van het ontwerpbestemmingsplan ‘De Zilk, Het Zilt’. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 16 eengezinswoningen, 18 appartementen, een supermarkt en GOED (Gezondheidzorg onder een Dak)...

juridisch-planologisch mogelijk. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheidsimpuls van De Zilk geleverd; aldus het college. Het voorontwerp heeft al in 2018 ter inzage gelegen. Al sinds 29 mei 2019 houdt de regelgeving rond de stikstofdepositie de voortgang bezig (zie bijlage, klik hier). Hierdoor werd het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan Het Zilt flink vertraagd. 

Op 18 maart 2021 is in een gezamenlijk overleg de rapportage stikstofdepositie behorend bij het ontwerp bestemmingsplan met de Omgevingsdienst West Holland (ODWH), SAB adviesbureau en gemeente besproken. 

Besloten werd om bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) op basis van artikel 2.7 Wet natuurbescherming een vergunning aan te vragen op basis van het stikstofregistratiesysteem (SSRS). De verwacht was dat de afhandeling van de aanvraag circa 6 maanden in beslag zou nemen en het is ook nog niet zeker of de vergunning daadwerkelijk verleend gaat worden.

Wethouder Alkemade deed in de commissievergadering van donderdagavond nog een mededeling over de stand van zaken bij de vergunningaanvraag van het stikstof in het gebied. Deze blijft ondanks een aantal extra vragen en toekomstige nieuwe berekeningen gewoon doorlopen op de huidige aanvraag. Hiermee hoopt men verdere vertraging te voorkomen.

De heer van Tol van de fractie PUUR vroeg aan de wethouder of er ook nog een plan B was als de vergunningsaanvraag betreffende de stikstof, onverhoopt toch niet verleend gaat worden want dan kunnen we toch echt niet verder gaan met bouwen.

Wethouder Alkemade antwoordde hierop dat er geen plan B is, maar hij gaf aan dat men de plannen dan gaat proberen bij te schaven zodat het wel binnen de stikstofregels gaat passen.

Alle fracties waren het vervolgens in de commissievergadering helemaal met elkaar eens, dat de volgende stap (zie raadsvoorstel) snel gezet moet worden en daarmee het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan ‘De Zilk, Het Zilt’.  

Na het definitieve besluit tot vrijgave in de gemeenteraadsvergadering zal het ontwerpplan worden gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Daarna zal het definitieve plan, met inachtneming van eventueel ingediende zienswijzen, door de gemeenteraad definitief worden vastgesteld.

Vervolgens is er gedurende zes weken voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend de mogelijkheid voor beroep bij de Raad van State.

Foto PR.