Datum: 27-10-2021 - 15:22
16
sep
'21
College doet raadsvoorstel voor een nieuwe school in combinatie met woningbouw op locatie Viaductweg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College doet raadsvoorstel voor een nieuwe school in combinatie met woningbouw op locatie Viaductweg.

Door de realisatie van woningbouw op o.a. Landgoed in den Houte en Landgoed Sancta Maria, ontstaat er een capaciteitstekort voor het basisonderwijs in de kern Noordwijkerhout. Er wordt in een Raadsvoorstel door het college aan de gemeenteraad gevraagd om op de locatie Viaductweg in Noordwijkerhout een nieuwe onderwijsvoorziening te realiseren en de resterende ruimte te benutten voor woningbouw...

Om te komen tot deze herontwikkeling wordt de gemeenteraad gevraagd om hiervoor kaders vast te stellen. Tevens wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet € 150.000,- beschikbaar te stellen om te komen tot een uitgewerkt stedenbouwkundig plan.

Met de tijdelijke lokalen van 'De Nieuwe School' welke recent in gebruik zijn genomen op de locatie Viaductweg, kan Sophia Scholen de komende drie jaar vooruit. Daarna is de beoogde permanente uitbreiding (prognose 7 lokalen voor 175 leerlingen) noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente rondom het bieden van voldoende onderwijscapaciteit.

Uit een locatie onderzoek dat eind 2020 is afgerond kwam de locatie aan de Viaductweg naar voren als de meest geschikte locatie voor de realisatie van een nieuwe schoolvoorziening. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de bouw van deze nieuwe schoolvoorziening goed valt te combineren met woningbouw.

Na het afbranden van De Schelft kwam het perceel aan de Maandagsewetering ook als mogelijke locatie voor de schooluitbreiding, in combinatie met de herbouw van De Schelft, in beeld. Inmiddels is duidelijk dat de schoolvoorziening niet gecombineerd zal worden met de herbouw van De Schelft.

Tussentijds is bovendien nog een zogenaamde quickscan gedaan naar de (on)mogelijkheden om de schoolvoorziening te realiseren aan de locatie Zeestroom welke ook weer beschikbaar kwam. Hieruit blijkt dat deze locatie vanwege beperkte ruimte en verkeerstechnische belemmeringen geen geschikt alternatief is.

Rondom het type woningen wordt in bijgaande kadernotitie voorgesteld om in te zetten op minimaal 30% sociaal en het overige deel in te vullen met dure vrije sector woningen of woningen in het middenkoopsegment. Dit wijkt af van de uitgangpunten rondom woningsegmentering zoals vastgelegd de nieuwe Woonvisie.

De raad wordt in het Raadsvoorstel gevraagd om de kaders voor de herontwikkeling van de locatie Viaductweg vast te stellen en het perceel daarmee te bestemmen voor een nieuwe onderwijsvoorziening in combinatie met woningbouw. In de gemeenteraadvergadering van 30 november zal er een beslissing over genomen worden.

Platte gronden en impressies van mogelijkheden voor een schoolvoorziening in combinatie met woningen.