Datum: 03-12-2021 - 05:55

   

15
sep
'21
De Schelft (62): Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bron gemeente Noordwijk

De Schelft (62): Stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand flinke rook- en waterschade op...

Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

De Schelft (62): Update stand van zaken van de tijdelijke en definitieve Schelft.

Brief 14-09-2021 college van B&W aan de gemeenteraad. 

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 17 augustus 2021 bent u door ons geïnformeerd over de mislukte aanbesteding voor de tijdelijke multifunctionele hal. Via deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken. Daarnaast informeren wij over de stand van zaken met betrekking tot de definitieve situatie.

Stand van zaken tijdelijke De Schelft.

Definitieve gunning aan Spantech International S.A.
Op 30 augustus 2021 hebben wij de opdracht voor de realisatie van de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening binnen de door uw raad beschikbaar gestelde projectdekking gegund aan Spantech International S.A.. Hierbij zijn wij overeengekomen dat de accommodatie uiterlijk op 7 januari 2022 aan de gemeente Noordwijk wordt opgeleverd. Eerder hebben wij aangegeven dat de aannemer met de bouw kan starten direct nadat de omgevingsvergunning is afgegeven. Daarmee winnen wij tijd in de realisatiefase. In juridische zin is starten met de bouw direct na de afgifte van de omgevingsvergunning overigens toegestaan.

Vaststelling definitief ontwerp op 3 september 2021
Het definitief ontwerp van de tijdelijke accommodatie is na goed én constructief overleg met de gebruikers en de beoogde exploitant van de accommodatie op vrijdag 3 september 2021 vastgesteld. Dit definitieve ontwerp van de accommodatie vormt de basis voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Gasgestookte installaties
Wij hebben besloten voor de tijdelijke multifunctionele voorziening een ontheffing op het aansluitverbod op aardgas te verlenen, aangezien aardgasvrij-bouwen zou leiden tot een forse overschrijding van het financiële kader van uw raad. De ontheffing op het aansluitverbod wordt opgenomen in het gasregister van de Autoriteit Consument en Markt.

Onzekerheden in de projectplanning
Wij merken op dat de tijdige realisatie van de nutsvoorzieningen een onzekerheid vormt in de projectplanning. Dit houdt onder meer verband met de hoge druk op de nutsbedrijven als gevolg van de oplevende economie én het personeelstekort dat ook deze sector treft.

Daarnaast is ook de tijdige afgifte van de omgevingsvergunning een onzekere factor in het project. Uiteraard spannen wij ons in om deze risico's waar mogelijk te beperken. En als vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Afstemming ruimtelijke inpassing van de accommodatie
Wij hechten grote waarde aan een optimale ruimtelijke inpassing van het ontwerp op de bouwkavel. Met het oog hierop zoeken wij telkens afstemming met de direct belanghebbenden (omwonenden). Dit traject verloopt naar tevredenheid van betrokken actoren. Hiermee hopen wij overigens ook bezwaarschriften op de afgifte van de omgevingsvergunning tegen te gaan.

Klik hier de foto's 15-9-2021 van de huidige situatie met de aanleg van de betonplaten op het terrein van de tijdelijke Schelft.

Stand van zaken definitieve De Schelft

Motie over financiële dekking
Op 29 juni 2021 heeft uw raad een motie aangenomen waarin u het college oproept om u in september 2021 een voorstel inclusief dekkingsmiddelen voor te leggen voor de varianten multifunctionele hal met en zonder basaal zwembad.

Aan de aangenomen motie geven wij gehoor en inmiddels hebben wij met vrijwel alle gebruikers aanvullende gesprekken gevoerd. Ook zijn we actief op zoek gegaan naar nieuwe huurders en of stakeholders die een aanvulling vormen ten opzichte van de bestaande gebruikers. De gesprekken hierover zijn veelbelovend.

Het is echter zaak om de initiatieven om te zetten in concrete afspraken zodat wij hier ook in financiële zin op kunnen bouwen. Daarnaast hebben wij een deskundige partij gecontracteerd die in opdracht van de gemeente nagaat in hoeverre aanvullende duurzaamheidsmaatregelen kunnen bijdragen in het structureel verlagen van de exploitatiekosten.

Daarbij betrekken we ook de vertegenwoordiger van de zwemvereniging als vertegenwoordiger van de zwemclubs aangezien deze gebruiker op dat vlak tal van suggesties heeft gedaan. Tenslotte is ook de Sportraad hierbij van de partij als vertegenwoordiger van alle verenigingen.

Vanwege de vakantieperiode, maar ook omdat wij meer tijd nodig hebben om te komen tot (bindende) afspraken met verenigingen/ nieuwe huurders/stakeholders slagen wij er niet in om u in september een integraal voorstel voor te leggen. Wij steven er naar medio oktober invulling te geven aan uw motie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

******
Alle nieuwsberichten over De Schelft verzamelen we hier op BON en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

61 > 10-09-2021 > Bouw tijdelijke (sport)hal De Schelft gegund aan Spantech International SA.

60 > 18-08-2021 > College start nieuwe aanbesteding tijdelijke (sport)hal. (1e inschrijvingen niet correct en te duur)

59 > 27-07-2021 > College dringt opnieuw bij de raad aan om versneld resterende deel van De Schelft (o.a. het zwembad) te slopen.

58 > 26-07-2021 > Initiatiefnemers overhandigen petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' met 4490 handtekeningen aan wethouder Roberto Ter Hark.

57 > 25-07-2021 > Nog een (toe)gift voor 'Support de Schelft'.

56 > 23-07-2021 > College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)