Datum: 28-09-2023 - 00:26
02
sep
'21
Projectontwikkelaar heeft positief gesprek met provincie over mogelijke woningbouwlocatie 'Duinpoort' in De Zilk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Projectontwikkelaar heeft positief gesprek met provincie over mogelijke woningbouwlocatie 'Duinpoort' De Zilk.

Projectontwikkelaar Van Rhijn uit Katwijk heeft op 27 augustus een brief gestuurd naar het college van B&W van de gemeente Noordwijk. In de brief informeert men het college over de voortgang van het onderzoeken naar de mogelijkheden betreffende de ontwikkeling, genaamd Duinpoort, gelegen achter o.a. Sportpark Van Nispen te De Zilk (zie luchtfoto). Medio maart jl. heeft de projectontwikkelaar zijn ideeën...

gedeeld met wethouder Alkemade. Sinds enkele jaren is de projectontwikkelaar ook eigenaar van deze locatie en willen zij de visie op deze locatie middels deze brief met het college (en een kopie aan de gemeenteraad) graag delen.

27 augustus 2021

Geacht college,

Achtergrondinformatie
Zoals bij eenieder bekend, staat Nederland voor een grote woningbouwopgave voor de komende jaren. Er is een extreem woningtekort en tegelijkertijd een beperkt aantal bouwlocaties. Deze woningbouwopgave gaat de gemeente Noordwijk niet voorbij.

Uit de Notitie woonbehoefteonderzoek blijkt dat de gemeente Noordwijk hard op zoek is naar mogelijkheden en locaties om de woningvoorraad in de gemeente uit te bereiden. De gemeente Noordwijk heeft namelijk een woningbouwopgave voor de lokale behoefte van bijna 2.100 woningen tot 2030, en voor de regionale opgave bijna 500 woningen.

Aanvullend zijn in het verleden afspraken gemaakt voor de opvang van de woningbehoefte uit de Haarlemmermeer/ MRA. Met de beschikbare plannen en locaties en plannen lukt het de gemeente niet om het beoogde aantal woningen te bouwen.

Daarnaast wordt er in de Omgevingsvisie de gewenste koers in meerdere thema's toegelicht, zoals betaalbare (starters) woningen, nieuwbouwplannen vinden bij voorkeur plaats in de dorpen, stand of tegenaan, duurzaam bouwen is het uitgangspunt, een betrokken gemeenschap en het in houden van een grote variatie aan woningen voor verschillende categorieën.

Daarnaast heeft De Zilk woningen nodig om het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden. Zie het amendement van de VVD (betreft: PLAN IMPULS DE ZILK) d.d. 10 november 2020 hetwelk het college heeft aangenomen. Dit is enkel een handgreep van bepalende factoren die wij hebben meegenomen in het onderzoeken naar de mogelijkheden van de ontwikkeling.

Ontwikkelmogelijkheden plan 'Duinpoort'.
Wij hebben de ontwikkelingsmogelijkheid 19 maart jl. met wethouder Alkemade besproken en de plannen getoond. Het plan 'Duinpoort' biedt volop ruimte voor een grote variëteit aan woningen (circa 400 woningen) met diverse typologieën en ruimte voor uiteenlopende doelgroepen (rekening van houdend met de segmentering vanuit de Woonvisie).

Het bestaande landschap vormt de basis het ontwerp, waarin er een tal van mogelijkheden zijn op het gebied van duurzaamheid, energie, groen, water en mobiliteit. Daarnaast hebben wij ook toegelicht dat wij dit plan in samenspraak met de huidige en toekomstige bewoners van De Zilk willen ontwikkelen.

Het plan is vooraf besproken met woningstichting, Sint Antonius van Padua, die heeft aangegeven een dergelijk plan aan moedigen en is zeer geïnteresseerd om de sociale woningen te realiseren.

Vervolgstappen
Uit de bespreking met wethouder Alkemade is gebleken dat de mogelijke ontwikkellocatie 'Duinpoort' buiten het Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) ligt en dat hierdoor de gemeente niet mee kan gaan in deze ontwikkeling, tenzij de Provincie hier toestemming voor verleend.

Op advies van wethouder Alkemade hebben wij met de provincie gesproken. De uitkomst was uitermate positief. De provincie heeft aangegeven dat zij het plan nader kunnen beoordelen als de gemeente Noordwijk een verzoek tot ontwikkeling van de locatie bij de provincie doet.

Wij gaan ervan uit dat deze reactie vanuit de provincie door u op een zeer zorgvuldige wijze wordt behandeld. Uiteraard zijn wij bekend met de procedure en de mogelijke vervolgstappen om samenwerking aan te gaan in het onderzoeken naar de mogelijkheden.

Wij zien om deze reden dan ook graag uw reactie met belangstelling tegemoet en mocht u naar aanleiding van onze brief aanvullende vragen hebben, dan vernemen wij dit uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,
Van Rhijn Projectontwikkeling BV

Foto Google Earth > zie stuk land donker vlak genaamd Duinpoort.