Datum: 28-09-2021 - 16:45
31
aug
'21
College vraagt € 600.000,- aanvullend budget voor onderhoudsachterstand wegen in de Gemeente Noordwijk.
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk

College vraagt € 600.000,- aanvullend budget voor onderhoudsachterstand wegen.

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn sinds 1 januari 2019 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Noordwijk. In het coalitieakkoord 2019-2022 is het opstellen en harmoniseren van meerjarige beheer/ beleidsplannen als één van de uitgangspunten  benoemd. Het nieuwe beleidsplan wegen, klik hier, is daar een uitwerking van en het college doet daarvoor een Raadsvoorstel. Dit beleidsplan...

geeft kaders aan de beleidsmatige uitgangspunten en ambities, geeft inzicht in de omvang en kwaliteit van het te beheren verhard areaal, onderbouwd de opgestelde onderhoudsstrategie en geeft inzicht in de beschikbare en de benodigde financiële middelen. 

Wettelijk dient de gemeente in haar rol van wegbeheerder zorg te dragen voor veilige en begaanbare wegen, geschikt voor het beoogde gebruik. Bestuurlijk is het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte vastgesteld op niveau ‘Basis’.

Conclusie beleidsplan wegen
De kwaliteit van de verhardingen binnen de gemeente Noordwijk is goed. Voor zowel de asfaltverhardingen als de elementenverhardingen geldt dat 3% een kwaliteitsniveau D heeft. Een kwaliteitsniveau D houdt in dat de onderhoudsrichtlijn is overschreden en er een onderhoudsachterstand is.

Voor een veilige weg dient het onderhoud hiervoor zo spoedig mogelijk plaats te vinden (binnen één tot twee jaar). Voor asfalt is de urgentie van het onderhoud hoger om kapitaalvernietiging te voorkomen. 

Op asfaltwegen waar onderhoudsachterstand is geconstateerd kan uitstel van het onderhoud ertoe leiden er gaten in de deklaag ontstaan en er zwaardere onderhoudsmaatregelen genomen moeten worden.

Info hieronder komt uit het wegenbeheersplan 2022. In 2021 zijn de schades aan de Northgodreef Noordwijk en de Tespellaan Noordwijkerhout al aangepakt.


Kosten voor het herstel van de onderhoudsachterstand bedragen in totaal € 624.098,00. Voor het inlopen van deze onderhoudsachterstand is een aanvullend budget van € 200.000,00 per jaar aangevraagd voor de komende drie jaar. Het raadsvoorstel stelt voor dit bedrag te dekken door een bijdrage uit de Egalisatiereserve verhardingen.

In de huidige begroting is € 1.385.963,00 beschikbaar voor klein en regulier onderhoud en de markeringen. Dit is voldoende om het totale onderhoud de komende tijd uit te voeren. Daarnaast is er € 3.765.000,- beschikbaar voor vervangingen, inclusief investeringen voor wijkvernieuwing en integrale projecten.