20
aug
'21
Fractie VVD stelt vragen aan het college over: Aankoop grond Oosterduinsemeer in Noordwijkerhout.
Geschreven door Fractie VVD

Fractie VVD stelt vragen aan het college over: Handhaving.

De schoorvoetende erkenning door portefeuillehouder Van den Berg in de vergadering van de commissie Ruimte, dat de regie bij het project handhaving paardenweitjes beter had gekund in relatie met het op afstand geplaatst zijn van de handhavingsfunctie bij de ODWH, vormt de aanleiding voor een aantal algemene vragen. Daarnaast worden mede naar aanleiding van een recente bijdrage van de journalist...

Roland Koopman op RTL Z vragen gesteld over de handhavingspraktijk ten aanzien van arbeidsmigranten. In zijn bijdrage wordt door Koopman het doemscenario geschetst, dat de huidige schaarste aan dit type werknemer als gevolg van de pandemie kan leiden tot verplaatsing van economische activiteiten naar landen waar die arbeidskrachten ruim voor handen zijn.

De fractie van de VVD heeft een aantal vragen:

A (algemeen).
Vraag 1.
Is het College bekend met de discussie in bestuurlijk NL over de nadelige effecten voor het democratisch proces van het op afstand plaatsen van uitvoerende taken. Zo ja heeft het College ook kennisgenomen van het ongevraagd advies van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid aan het kabinet, dat van overeenkomstige betekenis en toepassing is voor de lokale democratie.

Welke concrete maatregelen heeft het College genomen, zodat grip wordt gehouden op de uitbestede taken en de politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van die op afstand geplaatste taken ook in concrete gevallen naar behoren kan worden gedragen?

Vraag 2.
Om die bestuurlijke grip te kunnen houden is de opstelling van een normenkader geïndiceerd, waarin de mate van grip dient te worden gedefinieerd alsmede de bijdrage die het College van de ODWH verwacht om deze activiteit te kunnen sturen.

Vraag 3.
Wil het College dit normenkader aan de gemeenteraad overleggen en voor het geval het (nog) niet over een dergelijk normenkader wordt beschikt onderschrijft het College dan de noodzaak hiervan en is het dan ook bereid om een dergelijk kader spoedig te concipiëren?

Vraag 4.
Welke concrete (beleids)maatregelen heeft College verder getroffen om de voormelde nadelige effecten te verontzijdigen.

B (arbeidsmigranten)
Vraag 1.
Is het College ermee bekend, dat in toenmalige gemeente Noordwijkerhout ook onder de vigeur van de beginselplicht tot handhaving decennialang een specifiek handhavingsbeleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten is gevoerd. 

Dit beleid -kort samengevat- geboren uit economische noodzaak door een gebrek aan werknemers van nationale bodem komt er op neer dat van gemeentewege werd toegelaten dat huisvesting voor deze categorie plaatsvindt op plaatsen, die bestemmingsplanmatig hiervoor niet waren aangewezen.

Handhavend optreden vond alleen plaats, indien er veiligheidsrisico’s waren (brandgevaar, volksgezondheid), sprake was van overlast of andere maatschappelijk ongewenste effecten zoals uitbuiting etc. Dit beleid zou worden beëindigd zodra voldoende huisvestingsfaciliteiten voor deze groep werknemers gerealiseerd zouden zijn. Waarom is het College kennelijk van dit beleid afgeweken?

Vraag 2.
Na de realisatie van de Trampoline – een grootschalig huisvestingsproject – aan de Leidsevaart in 2016 zijn de overige onderhanden huisvestingsprojecten kennelijk in de “vertraging” geraakt. Kan het College aangeven hoe de voortgang van deze projecten verloopt?

Graag een nauwgezet overzicht van de stand van zaken van alle projecten, die voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de pijplijn zitten en meer in het bijzonder de stand van zaken met betrekking tot de projecten aan de Vlashoven en aan de Northgodreef.

Vraag 3.
Kennelijk is dit met instemming van de gemeenteraad gevoerde beleid bij de ODWH niet bekend gelet op de met dit beleid strijdige handhavingsacties door deze Dienst.

Vraag 4.
Hoe beoordeelt het College deze discrepantie en hoe en wanneer worden beleid en uitvoering weer met elkaar in overeenstemming gebracht?

Vraag 5.
Is het College dan ook bereid het bestaande beleid, dat ook nog past binnen de door de huidige gemeenteraad aangenomen moties, onder aandacht van de ODWH te brengen en de ingezette handhavingsacties te stoppen?

Vraag 6.
Voor het geval er sprake zou zijn van een beleidswijziging kan een dergelijke wijziging toch onmogelijk ingaan zonder een behoorlijke discussie met de gemeenteraad, dat gepaard behoort te gaan met communicatietraject met alle belanghebbenden en het stellen van een overgangsmaatregel, waarvan de lengte van de termijn gekoppeld behoort te worden aan de duur van het gevoerde beleid. 

Deelt het College deze uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur voortvloeiende opvatting, immers ook de overheid kan niet zondermeer voorbijgaan aan het in verleden vertoonde gedrag, waarop de inwoners mogen afgaan?

Tenslotte is de aan de gemeenteraad van Noordwijkerhout in de raadsvergadering van december 2018 gedane toezegging in het kader van de harmonisatie van de beide verordeningen voor de toeristenbelasting nog niet gehonoreerd.

Kan het College aangeven hoe het overleg met de gedupeerden in de geest van deze toezegging tot nu toe is verlopen en wanneer deze gedane toezegging wordt nagekomen? Wil het College hierbij specifiek ingaan op de vraag of het rechtmatig is om een arbeidsmigrant als toerist aan te merken.

J.C.F. Knapp LLM
Gemeenteraadslid voor de VVD