Datum: 16-09-2021 - 21:36
28
jul
'21
College beantwoordt vragen NZLokaal over: Kosten openstelling zwembad De Schelft in Noordwijkerhout
Geschreven door College / NZLokaal

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Kosten openstelling zwembad De Schelft.

Fractie NZLokaal: Het college van B&W van Noordwijk heeft de gemeenteraad op 20 mei jl. een brief gestuurd over de kosten van de openstelling van zwembad De Schelft. Het college schrijft in de brief dat deze kosten, als gevolg van de brand op 14 november vorig jaar en de recente diefstal, circa € 969.000 bedragen. Het college stelt dat dit bedrag de inschatting van het college overtreft...

Over deze kosten en de eventuele verhaalbaarheid op derden gaan de onderstaande vragen.

Vragen:

Vraag 1.
Heeft de gemeente een opstalverzekering afgesloten? En zo ja, tot welk bedrag is het pand verzekerd tegen brandschade? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden voordat de verzekeringsmaatschappij de dekking uitkeert? Op welke termijn wordt de dekking uitgekeerd? Worden de kosten met betrekking tot de diefstal gedekt vanuit de opstalverzekering? En zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Voor het gebouw en de bij het gebouw horende niet verplaatsbare onderdelen heeft de gemeente een opstalverzekering afgesloten. De gemeente heeft De Schelft verzekerd voor een herbouwwaarde van € 9.000.000,-. Omdat de brand niet het volledige complex heeft verwoest heeft de gemeente recht op een deel van het verzekerde bedrag voor het deel dat volledig is afgebrand.

Voorwaarde voor de uitkering is wel dat binnen 24 maanden na de brand wordt aangegeven dat het gebouw wordt hersteld en welke functies hierin wederom in worden teruggebracht. Voor schadeverzekeringen geldt, dat de verzekering niet mag leiden tot vergoeding van een hoger bedrag dan de daadwerkelijke schade. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opstalverzekering dient binnen 36 maanden na de brand daadwerkelijk zijn begonnen met de bouw.

De verzekeraar heeft een voorschot uitbetaald aan de gemeente van € 500.000,- als vergoeding voor de gemaakte kosten. De exacte schade die door de verzekeraar wordt uitgekeerd, hangt voor de permanente situatie af van de mate waarin alle functies ook weer terugkomen. De kosten ten aanzien van de diefstal worden geclaimd van de opstalverzekering.

Vraag 2.
Is er een inboedelverzekering afgesloten? En zo ja, wat valt daar specifiek onder en tot welk bedrag zijn de spullen verloren gegaan door de brand verzekerd tegen brandschade? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden, voordat de verzekeringsmaatschappij de dekking uitkeert? En op welke termijn wordt de dekking uitgekeerd? Worden de kosten met betrekking tot de diefstal gedekt vanuit de inboedelverzekering? En zo nee, waarom niet?

Antwoord.
De gemeente is alleen eigenaar van het pand en heeft hier een opstalverzekering voor afgesloten. Voor de spullen die los in het gebouw staan zoals meubels, inventaris en stoffering etc. geldt een inboedelverzekering. De inboedelverzekering is een verantwoordelijkheid voor de gebruikers. In dit geval is dit Optisport (de exploitant) en vaak hebben ook individuele huurders een afzonderlijke inboedelverzekering. De overige vragen ten behoeve van de inboedelverzekering zijn hierom niet van toepassing.

Vraag 3.
Indien er een opstal-, en/of inboedelverzekering aanwezig is: is er gebruik gemaakt van extra dekking in deze verzekeringen? Bijvoorbeeld voor het wegruimen, afbreken en afvoeren van het verzekerde object bij schade door brand. Graag toelichting op de extra dekking met betrekking tot bovengenoemde verzekeringen indien aanwezig.

Antwoord.
Onderdeel van de gemeentelijke opstalverzekering is o.a. de vervangende huisvesting in het geval van een calamiteit. De duur en met name de uitkeringen hiervan zijn echter gelimiteerd tot 18 maanden na datum brand omdat aannemelijk is dat binnen die periode een nieuwe sporthal kan worden gebouwd. Ook de sloop van de verbrande sporthal en de afvoer vallen eveneens onder de opstalverzekering. Het wegruimen, afbreken en afvoeren van verzekerde objecten valt onder de inboedelverzekeringen van de exploitant en/of de andere huurders.

Vraag 4.
Is er voor bovengenoemde verzekeringen een eigen risico aanwezig? En zo ja, wat zijn hiervan de kosten?

Antwoord.
Het eigen risico bedraagt € 2.500,- per gebeurtenis.

Vraag 5.
Kunt u het contract met ons delen wat er is afgesloten met het beveiligingsbedrijf? Wat zijn de algemene voorwaarden van het beveiligingsbedrijf? Worden de diensten door het beveiligingsbedrijf geleverd op basis van een inspannings-, of resultaatverplichting? In welke mate is het contractueel mogelijk om het beveiligingsbedrijf aansprakelijk te stellen voor de kosten veroorzaakt door de diefstal?

Antwoord.
Zowel van de zijde van de fractie van het CDA als van de fractie PUUR zijn eerder ook al vragen ex artikel 39 RvO gesteld over de diefstal en de beveiliging van De Schelft. Voor de beantwoording van de specifieke vragen over de diefstal verwijzen wij naar de individuele antwoorden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk