Datum: 19-09-2021 - 12:43
23
jul
'21
De Schelft (56): College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.
Geschreven door Bron gemeente Noordwijk

De Schelft (56): College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

De Schelft (56): College geeft reactie op vragen van inwoner over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

Brief college 20 juli 2021,

Geachte heer,
Op 25 mei 2021 ontvingen wij uw brief waarin u ons vragen stelt over de diefstal die heeft plaatsgevonden in het deel van De Schelft dat niet door de brand is verwoest. U bent van mening dat de antwoorden op uw vragen van belang zijn om het besluit te kunnen rechtvaardigen dat het huidige zwembad niet wordt heropend.

De vragen die u stelt, geven uw grote betrokkenheid aan bij dit onderwerp. Wij waarderen dit. Als college leggen wij over ons handelen verantwoording af aan de gemeenteraad. Daarbij kunnen we de gemeenteraad onder geheimhouding ook meer informatie verstrekken zonder dat dit het belang van de gemeente schaadt.

Nadat wij uw vragen ontvingen, heeft een politieke partij uw vragen ook als technische vragen ingediend. Deze zijn door ons beantwoord en onze beantwoording is bij de stukken gevoegd van de raadscommissie Welzijn d.d. 2 juni 2021. (zie ook onder deze brief) Op deze wijze zijn de vragen en antwoorden meegewogen in het raadsdebat over het al dan niet heropenen van het zwembad.

Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd. Een afschrift van deze brief zenden wij naar de gemeenteraad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Van de fractie van de lijst Salman ontving het college van B&W de volgende 18 technische vragen:

Vraag 1.
Op welke wijze hebben de inbraken plaats kunnen vinden en wat is daar op welke wijze precies ontvreemd? (graag specifiek benoemen van de ontvreemde materialen en machines)

antwoord:
Wij verwijzen hiervoor naar de wethoudersbrief d.d. 1 juni 2021 (ter inzage bij de griffie i.v.m. geheimhouding). Men is via een ventilatierooster aan de achterzijde binnengedrongen.

Vraag 2.
Op welke datums en tijden hebben de diverse inbraken plaatsgevonden?

antwoord:
Wij verwijzen hiervoor naar de wethoudersbrief d.d. 1 juni 2021 (ter inzage bij de griffie i.v.m. geheimhouding).

Vraag 3.
Wie is verantwoordelijk voor het houden van toezicht om vandalisme en diefstal te voorkomen in De Schelft en het zwembad?

antwoord:
Toezicht vindt in de eerste plaats door de politie. Aanvullend hierop is er cameratoezicht en vindt er bij een alarmering alarmopvolging plaats. Het cameratoezicht is ingesteld door onze verzekeraar.

Vraag 4.
Op welke wijze is toezicht gehouden en door wie is toezicht gehouden?

antwoord:
zie antwoord 3

Vraag 5.
Hebben alle ruimten daar waar machines en leidingen hebben gestaan en zijn ontvreemd adequaat afgesloten geweest en zo ja op welke wijze?

antwoord:
Het pand was afgesloten. De deuren waren op slot. Via het ventilatierooster is men binnengekomen. Alles is klaargezet en daarna heel snel ingeladen. Op dat moment werd men gedetecteerd, maar de personen waren weg inclusief buit toen de politie arriveerde.

Vraag 6.
Er is een Bouwatch camera gesitueerd bij De Schelft. Heeft deze camera ten tijde van de verschillende inbraken daar ook gestaan en gewerkt en zijn er beelden beschikbaar voor de inbraken en zijn hierop de vermoedelijke daders en of kentekens van voertuigen bekend?

antwoord:
Waren niet herkenbaar in beeld. Politie was er eerder dan alarmopvolging.

Vraag 7.
Hoeveel keer is er ingebroken (omdat het college aangeeft meerdere keren van inbraak)

antwoord:
1 maal diefstal op het dak en 1 maal ingebroken

Vraag  8.
Waarom is geen getuigenoproep afgevaardigd aan de inwoners van Noordwijkerhout en in het bijzonder aan de direct omwonenden bij De Schelft vanaf de eerste inbraak?

antwoord:
Iedere bewoner die iets verdacht ziet, heeft de verplichting om de politie hiervan in kennis te stellen. Daartoe wordt periodiek ook opgeroepen in landelijke campagnespotjes op televisie en radio. De eerste diefstal betrof lood.

Vraag  9.
Op welke wijze heeft wie maatregelen genomen na de eerste inbraak en welke maatregelen zíjn er genomen?

antwoord:
Feitelijk gezien heeft er 1 inbraak plaatsgevonden en 1 maal is er lood gestolen van het dak. We hebben extra ingezet op camerabewaking, ook aan de achterzijde.

Vraag 10.
Heeft u kennis genomen en zo ja wat is gedaan met een melding van een getuige die personen met een voertuig en aanhangwagen op een vreemd tijdstip heeft gezien op het terrein van De Schelft en van een getuige die braaksporen heeft ontdekt bij De Schelft?

antwoord:
Er is aangifte gedaan bij de politie en dit is in onderzoek bij de politie. Zie hiervoor het geheime proces-verbaal.

Vraag  11.
Is aangifte gedaan van de inbraken in De Schelft en zwembad en wanneer is dat gedaan?

antwoord:
Er is aangifte gedaan. Zie het geheime proces-verbaal.

Vraag 12.
Heeft een politieonderzoek plaatsgevonden van de inbraken en wat is de uitkomst van dit onderzoek van de politie?

antwoord:
Dit heeft plaatsgevonden. Aan de politie is gevraagd of zij ons een afschrift hiervan kunnen toezenden. Zij kunnen ons dit niet vertrekken omwille van het onderzoek.

Vraag 13.
Heeft een verzekeringsexpert de schade en van de ontvreemde leidingen en machines door toedoen van diefstal, getaxeerd en wat is hiervan de uitkomst?

antwoord:
Dit is gebeurd. Wij wachten nog op uitkomst van de verzekeraar.

Vraag 14.
Wat was de dagwaarde van alle ontvreemde leidingen en machines?

antwoord:
Verwezen wordt hiervoor naar bijlagen 8 en 9 behorende bij de wethoudersbrief d.d. 1 juni 2021 (beide stukken liggen ter inzage bij de griffie i.v.m. geheimhouding)

Vraag 15.
Is de door het college gestelde schadebedrag van € 456.000,- ten gevolge van de inbraken correct en zo ja waar blijkt dat uit?

antwoord:
Wij hebben een daartoe gespecialiseerd bureau een opname laten doen. Wij hebben geen twijfel dat dit niet goed zou zijn uitgevoerd.

Vraag 16.
Wanneer is de exacte financiële verantwoording van het college over de geleden schade van € 455.000,- ten gevolge van de inbraken aan de gemeenteraad geweest en is deze beschikbaar?

antwoord:
De betreffende rapportage d.d. 20 mei 2021 (bijlage 8) ligt ter inzage bij de griffie.

Vraag 17.
Hoe kan het dat de schriftelijke vragen van PUUR en CDA van 7 mei 2021 over de inbraken nog niet zijn beantwoord, maar er wel een raadsvoorstel voor sloop van het zwembad is ingediend door het college aan de raad?

antwoord:
Uw raad heeft afspraken gemaakt. Kaderstellend voor het college is het door de raad gestelde reglement van orde. Op grond van artikel 39 RvO hebben wij 28 dagen de tijd om deze vragen te beantwoorden. De beantwoording vindt plaats binnen deze termijn. (Deze vragen zijn ondertussen beantwoordt, klik hier)

Vraag 18.
Hoe kan het dat openheid van zaken inzake de door het college gecommuniceerde (inbraken in De Schelft en het zwembad) niet proactief en transparant is gecommuniceerd door het college aan de raad en aan de inwoners van Noordwijk?

antwoord:
De raad is schriftelijk door het college geïnformeerd en de inhoud heeft ook in diverse media gestaan. Daarnaast bezitten wij detailinformatie. Wij geven deze informatie niet vrij omdat dit mogelijk de positie van de gemeente schaadt. De betreffende informatie ligt wel voor de gemeenteraad ter inzage bij de griffie.

******
Alle nieuwsberichten over De Schelft verzamelen we hier op BON en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

55 > 16-07-2021 > Wat kosten andere Noordwijkse accommodaties per inwoner in vergelijking met nieuwe Schelft.

54 > 10-07-2021 > College beantwoordt technische vragen NZLokaal inzake De Schelft.

53 > 08-07-2021 > College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

52 > 01-07-2021 > Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)