Datum: 01-10-2023 - 18:26
12
jul
'21
College beantwoordt vragen PvdA: Geen aanvraag voor Wellnessresort en geen hotel op de Langevelderslag.
Geschreven door College / PvdA
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen PvdA: Geen aanvraag voor Wellnessresort en geen hotel op de Langevelderslag.

Fractie PvdA: In het Kustpact hebben ondertekenaars van het Kustpact met elkaar afgesproken, dat men bij initiatieven en ontwikkelingen, vroegtijdig het overleg aangaat met alle relevante partners. Nu is ons ter ore gekomen dat de gemeente Noordwijk in gesprek is getreden met een ondernemer, die reeds meerdere Wellnessresorts/hotels exploiteert, omtrent een ontwikkeling in de duinen bij de Langevelderslag...

Op het moment dat gesprekken worden gevoerd met ondernemers, is “het stadium vroegtijdig” zoals benoemd in het Kustpact in onze ogen ruimschoots gepasseerd.

Vragen PvdA en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt:

Vraag 1.
Met welke relevante partners heeft u het overleg gezocht over uw voornemens omtrent een ontwikkeling nabij de Langevelderslag?

Antwoord
Uw vraag: "Met welke relevante partners heeft u het overleg gezocht over uw voornemens omtrent een ontwikkeling nabij de Langevelderslag?" impliceert dat de gemeente initiatiefnemer van de mogelijke ontwikkeling is en dus ook de gesprekken heeft gestart. Dit is niet het geval.

De huidige exploitanten van de locatie onderzoeken mogelijkheden voor de toekomst, onder andere in het kader van de kuuroordstatus die Noordwijk heeft verkregen. Zij hebben ons uitgenodigd voor een gesprek.

Daarbij waren ook aanwezig vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland, het Nationale Park Hollandse Duinen en Staatsbosbeheer. De laatste organisatie is tevens grondeigenaar van dit gebied.

Vraag 2.
Waarom heeft u uw plannen, die toch in een gevorderd stadium lijken te zijn of waren, niet met de raad gedeeld?

Antwoord
Ook hier geldt dat door in uw vraag het over "uw plannen" te hebben er een verkeerde voorstelling van zaken kan ontstaan. Het betreft een particulier initiatief. Het is dan ook aan de particulier om al dan niet met de gemeenteraad van gedachten te wisselen. In de procedures zoals wij die kennen en waarbij verantwoordelijkheden in het besluitvormingsproces ook helder zijn, is dit echter in dit stadium niet gebruikelijk.

U stelt dat de plannen in een gevorderd stadium lijken of waren. Waar u dit uit opmaakt is ons niet geheel duidelijk. Wij hebben initiatiefnemers geïnformeerd over de ruimtelijke kaders en geldende wet- en regelgeving voor het gebied. De initiatiefnemers hebben aangegeven verder onderzoek te doen. Het is dan ook aan hen om al dan niet tot een principeverzoek en/of vergunningaanvraag te komen.

Wanneer er afgeweken moet worden van het bestemmingsplan, is de gemeenteraad aan zet. Het college heeft nog geen principeverzoek of andere aanvraag ontvangen. Gezien het feit dat er geen concrete aanvraag bij het college ligt, is het ook niet aan ons om over het initiatief te communiceren.

Vraag 3.
Kunt u de raad alsnog informatie verstrekken over de ontwikkeling die u voor ogen heeft of had, in ieder geval over de locatie en omvang van de beoogde ontwikkeling?

Antwoord
Wellicht ten overvloede melden we hier nogmaals dat wij hier geen concrete ontwikkeling voor ogen hebben of hadden. Het betreft een ontwikkeling die de huidige exploitant mogelijk voor ogen heeft.

Wel hebben we kennisgenomen van het artikel in De Noordwijker naar aanleiding van deze artikel 39 vragen. Daarin wordt gesproken over een hotel op deze plek. Daar kan het college helder over zijn: dat is niet een ontwikkeling die wij voor ogen hebben.

De slaapkamers van onze badplaats liggen in het toeristisch kerngebied en de daarin bestaande of eventueel nieuw te ontwikkelen hotels alsmede bij onze bungalowparken en campings. Het toevoegen van overnachtingscapaciteit aan de Langevelderslag behoort niet tot de mogelijkheden.

Vraag 4.
Kunt u uitleggen hoe u denkt, gezien de kaders waar we ons aan hebben te houden gezien de ligging van de Langevelderslag binnen Natura 2000 en NNN gebied en het Kustpact, dat een Wellnessresort op die locatie een reële optie zou kunnen zijn?

Antwoord
Sinds 1963 wordt op deze bijzondere locatie een horecabedrijf geëxploiteerd. In de loop der jaren is de bebouwing deels vernieuwd, uitgebreid en aangevuld met andere functies zoals vergaderruimten. De huidige exploitanten hebben te kennen gegeven na te willen denken over een duurzame toekomstbestendige invulling die past bij het Noordwijk van nu en aansluit op de profilering van heilzame badplaats.

Zij hebben hiervoor de verschillende organisaties benaderd die vanuit de ruimtelijke kaders adviseren, dan wel toestemming zouden moeten verlenen. Door de verschillende organisaties is gewezen op de huidige kaders zoals de beperkingen van het omliggend Natura2000 gebied. Van belang is dat een eventuele ontwikkeling vanuit landschappelijk oogpunt, oftewel de ruimtelijke kwaliteit, evenals vanuit de kwetsbare omgeving wordt ingepast.

De huidige exploitatie valt niet onder Natura2000 wetgeving, de directe omgeving wel. Vanuit de gemeentelijke en provinciale overheid wordt aan een verzoek om in gesprek met ondernemers te gaan voldaan vanuit de doelstelling om te komen tot een gebiedsaanpak die gezamenlijke meerwaarde en effectiviteit oplevert.

Of een wellness-resort op deze locatie tot de reële opties behoort kan in dit stadium nog niet worden beantwoord aangezien er nog geen concrete plannen zijn ingediend en er door de desbetreffende instanties nog geen beoordeling kan plaatsvinden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto BON.