Datum: 19-09-2021 - 14:04
02
jul
'21
Woningstichting Padua: Energietransitie heeft warme aandacht betrokkenen in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Woningstichting Padua: Energietransitie heeft warme aandacht betrokkenen.

Woningstichting Sint Antonius van Padua volgt met belangstelling de ontwikkelingen rond de energietransitie. De woningstichting ziet veel potentie in het aanleggen van een warmtenet, waarmee haar 2.000 woningen met schone energie kunnen worden verwarmd. Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Fossiele bronnen moeten tegen die tijd vervangen zijn door schone energie...

Op 22 juni stelde de gemeenteraad van Noordwijk de Regionale Energie Strategie (RES) vast. Voor 1 juli 2021 dienen alle 13 gemeenten, de twee waterschappen en de provincie in Holland Rijnland dat te doen om de RES verder te brengen.

Om de doelstelling te realiseren moet er, op rijks, regionaal en lokaal niveau gewerkt worden aan energiebesparing, het verduurzamen van de mobiliteit, het inregelen van alternatieve warmtebronnen en het in toenemende mate opwekken van elektriciteit door middel van onder meer windmolens en zonnepanelen.

In de raadsvergadering van 22 juni kreeg de motie van GroenLinks unanieme steun om in het kader van de RES ook echt werk te gaan maken van de LES, de Lokale Energie Strategie. Daarvoor moet de raad kunnen beschikken over lokale uitgangspunten en kaders.

Onlangs werd bekend dat de provincie Zuid-Holland een bedrag van € 100 miljoen heeft vrijgemaakt om een pijpleiding aan te leggen tussen Rotterdam en de regio. Daarmee zou restwarmte uit de haven aangevoerd kunnen worden om woningen en bedrijfspanden in onze regio te verwarmen. Ook wordt er gekeken naar het benutten van de aardwarmtebronnen die zich onder Katwijk en Noordwijk bevinden.

Maar niet alleen de overheden buigen zich over de noodzakelijke energietransitie. Ook Woningstichting Sint Antonius van Padua ziet grote mogelijkheden om haar 2000 woningen duurzaam te verwarmen door middel van een warmtenet. Een ontwikkeling die prima zou passen in de Lokale Energie Strategie waar de Noordwijkse raad mee aan de slag gaat.

Directeur-bestuurder van Padua Merlien Welzijn: “Een warmtenet maakt het voor een woningstichting als de onze technisch en financieel haalbaar om onze 2000 woningen verspreid over de kernen Noordwijkerhout en De Zilk duurzaam te verwarmen. Wij hebben de aanleg van zo’n net uitgerekend. Op dit moment kan het voor € 13.000,- per woning.

Moeten wij dat volledig elektrisch doen dan komt dat neer op € 80.000 per woning. Dat is voor ons financieel niet haalbaar. Voor de bewoners biedt een warmtenet ook financiële voordelen. Manager vastgoed van Padua, Cock van Leeuwen: “De maatregelen die wij moeten nemen voor de bewoners zijn bij een warmtenet minder ingrijpend en kostbaar dan wanneer een woning volledig elektrisch moet worden verwarmd.

Bij het eerste volstaat een woning met label B. Bij volledig elektrisch verwarmen moeten wij isoleren naar tenminste label A+.” Voor het aanleggen van een warmtenet is overigens de medewerking van de gemeente onmisbaar.

Bronnen voor de warmte kunnen biomassa (energie uit bijvoorbeeld (snoei) hout, gft-afval en mest), geothermie (het omhoog halen van aardwarmte), oppervlakte en afvalwater zijn en ook de al eerder genoemde restwarmte. De nu gebruikelijke cv-ketels zijn dan niet meer nodig.

In veel stedelijke gebieden in Nederland functioneren dergelijke netten met gebruik van restwarmte al naar behoren. Welzijn: “Ook Noordwijk, onze huurders en wij kunnen profiteren van deze nieuwe technologische mogelijkheden voor een schonere toekomst.”