30
jun
'21
Werkgroep adviseert binnenplaats gemeentehuis in Noordwijk als nieuwe raadzaal in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Bron gemeente Noordwijk

Werkgroep adviseert binnenplaats gemeentehuis in Noordwijk als nieuwe raadzaal.

College van B&W doet raadsvoorstel nieuwe raadzaal: Vanaf 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gefuseerd. De gemeenteraad van Noordwijk vergadert sindsdien tijdelijk in de Duinpan in De Zilk. Het proces om te komen tot een permanente huisvesting is eind 2019 ‘on hold’ gezet omdat er een patstelling dreigde te ontstaan. Begin 2021 is op verzoek van de fractievoorzitters...

extern advies ingewonnen om te onderzoeken hoe aan het proces een vervolg gegeven kon worden. Het advies over de inrichting van het proces om te komen tot besluitvorming over de nieuwe raadzaal is in mei door de raad vastgesteld met doel om voor de zomer te komen tot een besluit over de plaats van de nieuwe raadzaal. Het streven is om een besluit te nemen met zo een groot mogelijke meerderheid. Dit raadsvoorstel strekt daartoe.

Op 13 mei jl. heeft de raad de kaders en selectiethema’s vastgesteld om het proces te faciliteren om te komen tot een besluit over de permanente huisvesting van de raad. Ook is een raadswerkgroep ingesteld om het advies aan de raad over de locatie technisch inhoudelijk voor te bereiden.

De werkgroep bestaat uit een lid per fractie en borduurt voort op het voorwerk wat door de voorgaande werkgroep(en) is uitgevoerd. De Quickscan is daar waar nodig aangevuld en geactualiseerd op de 7 selectiethema’s die de raad in mei heeft vastgesteld, zijnde:
1. Kosten
2. Grootte raadzaal en extra ruimten
3. Multifunctionaliteit
4. Duurzaamheid
5. Technische voorzieningen
6. Bereikbaarheid
7. Representatie in soberheid.

Conform het besluit van de raad van mei jl. zijn de volgende opties bekeken:
I. Bibliotheek (opties huur en koop nieuw pand bibliotheek)
II Binnentuin
III. Uitbreiding Rotonde;

Advies werkgroep:
De werkgroep adviseert om de Binnenplaats aan te wijzen als nieuwe raadzaal (zie foto). Alle leden kunnen zich vinden in dit advies, De overkapping van de Binnenplaats komt als beste optie naar boven op basis van de 7 criteria. Het is goedkoopste optie en de Rotonde blijft beschikbaar voor andere doeleinden.

Akoestiek met glazen dak is een aandachtspunt maar goed te realiseren en scoort op dit punt het beste. Ook biedt de optie de mogelijkheid van meer verbinding binnen het gebouw. Op het punt van duurzaamheid scoort deze optie goed. Aandachtspunt is het parkeren en de mate waarin het kerkplein daarin voldoet.

De bibliotheek lijkt op het eerste gezicht een goede optie, echter als gevolg van een gebrek aan uitplaatsingsmogelijkheden en een lagere score op andere criteria heeft deze optie niet de voorkeur. De Rotonde is een te ingrijpende variant, mede vanwege de bestemmingsplanprocedure en de compensatie van de parkeerplaatsen c.q. het handhaven van de parkeernorm.

In de Perspectiefnota 2022-2025 is een bedrag van 1,36 miljoen gereserveerd voor een nieuwe raadzaal, de jaarlijkse lasten zullen € 170.574,- zijn (zie ook kosten quickscan). In de gemeenteraadsvergadering zal er uiteindelijk een definitieve beslissing vallen.