Datum: 19-09-2021 - 13:45
26
jun
'21
Bruisend Noordwijk dient motie in 'Afschaffing hondenbelasting' in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk dient motie in 'Afschaffing hondenbelasting'.

In de raadsvergadering van dinsdag 29 juni ’21 zal de fractie van Bruisend Noordwijk een motie afschaffing hondenbelasting indienen om te komen tot een snelle afschaffing van de hondenbelasting in de gemeente Noordwijk. Veel gemeenten zijn al voorgegaan. Op dit moment heffen nog iets meer dan de helft van de 352 Nederlandse gemeenten hondenbelasting, maar dat worden er steeds minder....

Motie lid de Moor (Bruisend Noordwijk) inzake “Afschaffing hondenbelasting”

De gemeenteraad van Noordwijk, in vergadering bijeen op dinsdag 29 juni ’21 bij bespreking van het raadsvoorstel Perspectiefnota 2022. 

Constaterende dat:
- In de Perspectiefnota (bladzijde 5) wordt aangegeven, dat de begrote opbrengst van de hondenbelasting in 2021 kan worden geschat op € 325.188 en de begrote kosten op € 86.000 en derhalve een netto opbrengst van € 229.188,-.
- In het jaar 2020 nog 193 van de 352 Nederlandse gemeenten hondenbelasting hieven, doch steeds meer gemeenten overgaan tot afschaffing om hen moverende redenen.
- Onlangs een burgerinitiatief tot afschaffing van de hondenbelasting, ingesteld door een voormalig inwoner van de gemeente Noordwijkerhout werd besproken in de Tweede kamer.
- Een aldaar ingediende VVD-motie brede steun kreeg, waarmee het kabinet verzocht werd te onderzoeken of de hondenbelasting kan worden afgeschaft en wat de financiële gevolgen daarvan zouden zijn.

Overwegende dat:
- De tarieven hondenbelasting zeer uiteen lopen vanaf een bedrag van 25 euro in de gemeente Doetinchem tot zo’n 130 euro per jaar in Groningen, waarmee de gemeente Noordwijk met een jaarlijkse bijdrage van € 112,56 zich schaart onder de duurdere gemeenten.
- de hondenbelasting één van de oudste belastingen is in Nederland en in de middeleeuwen ingevoerd werd om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan
- naar huidige inzichten deze belasting om meerdere redenen discutabel is en grondslag mist
- indien er sprake zou zijn geweest van kattendolheid, er nu ook wellicht nog sprake zou zijn geweest van kattenbelasting
- er ook geen sprake is van paardenbelasting, waarbij paarden evenwel veelvuldig kunnen zorgen voor vervuiling van wandel- en fietspaden - ook in landelijke regelgeving, waarmee gemeenten wel of niet geautoriseerd worden om autonome belastingen te innen, sprake lijkt te zijn van willekeur
- er, vooruitlopend op landelijke regelgeving, nu al sprake is van grote rechtsongelijkheid en willekeur en gemeenten in alle vrijheid kunnen kiezen voor afschaffing van de hondenbelasting

Verzoekt het college:
- Vanuit een positieve grondhouding te komen tot een spoedige afschaffing van de hondenbelasting
- Daarbij actief op zoek te gaan naar een alternatief dekkingsvoorstel aan de raad

En gaat over tot de orde van de dag,
J. de Moor
Bruisend Noordwijk