Datum: 31-07-2021 - 18:29
16
jun
'21
Het afschaffen van Precariobelasting levert huurders van woningen een voordeeltje op in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Het afschaffen van Precariobelasting levert huurders van woningen een voordeeltje op.

Dinsdagavond werd er een commissievergadering gehouden waarin wethouder Roberto Ter Hark een presentatie gaf over de Perspectiefnota. In deze Perspectiefnota wordt vooruitgekeken naar 2022 en verder. Op basis van de nu bekende feiten en ontwikkelingen wordt een voorlopige stand van de meerjarenbegroting 2022 - 2025 weergegeven. In het item hier op BON van 11 juni was daar al eerder aandacht voor...

In de vergadering van gisteravond konden de commissieleden verduidelijkende vragen stellen aan de wethouder. Een aantal fracties hadden vragen over het wegvallen van de precario-inkomsten Dunea en Alliander in 2022. Dit betekent een verlies aan inkomsten voor de gemeente van € 4,5 miljoen. In de begroting gaat dit deels gedekt (€ 2,3 miljoen) worden door de stijging van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Voor het andere deel van € 2,2 miljoen stelt het college van B&W in de Perspectiefnota voor, dit gemis aan inkomsten te dekken uit een verhoging van de OZB voor de eigenaren van woningen. De OZB zal dan voor de woningeigenaren met maar liefst 34,7 % gaan stijgen.

Het college geeft ook aan dat de afschaffing van de precariobelasting tot gevolg heeft dat de tarieven van Dunea en Alliander gaan dalen (met respectievelijk € 52,- en € 55,-), daarmee wordt volgens het college de hogere OZB gecompenseerd zodat de gemiddelde woonlasten per huishouden niet zal stijgen.

Volgens de heer De Moor van Bruisend Noordwijk ontstaat hiermee een grote ongelijkheid, want nu mogen alleen de woningeigenaren opdraaien voor het wegvallen van de Precario inkomsten. Bewoners van huurwoningen zijn dan met het verlagen van de tarieven Dunea en Alliander straks een stuk goedkoper uit, want zij betalen geen OZB voor woningen dat doen o.a. de woningstichtingen.

Ook mevrouw Van der Vossen van NZLokaal had daar vraagtekens bij, want ook bedrijven met hun panden profiteren van het verlagen van de tarieven Dunea en Alliander. De OZB stijging geldt in het voorstel alleen voor woningeigenaren. 

Wethouder Ter Hark gaf bij de commissieleden aan dat het lastig is om de belastingverhoging ergens goed onder te brengen. De OZB verhogen voor bedrijfspanden zou wel mogelijk zijn, maar hij vroeg zich wel af of dat verstandig is nu veel bedrijven het moeilijk hebben in deze coronacrisis. Een OZB doorvoeren voor huurders van woningen is op dit moment vanuit het Rijk niet mogelijk.

De wethouder zegde wel toe op vragen van D66 dat hij een berekening zou laten maken wat de verhoging van de OZB gaat inhouden, als deze toch verdeeld gaat worden over woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden. Met deze uitkomst kan de gemeenteraad dan een beslissing nemen of de verhoging dan ook door gaat en op welke manier.