15
jun
'21
Wethouder Sjaak van den Berg beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk

Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

De Zwemvereniging Noordwijkerhout heeft een brief met reactie gestuurd naar wethouder Sjaak van den Berg en de gemeenteraad, dit naar aanleiding van de "Constateringen en vragen n.a.v. de tweede beeldvormende commissievergadering" en de info met voorbeelden van duurzame zwembaden. De zwemvereniging stelt in de brief ook een aantal technische vragen. Deze vragen heeft de wethouder...

ter beantwoording voorgelegd binnen de eigen organisatie en aan de externe deskundige OLCO. Onderstaand treft u de vragen en de beantwoording inclusief bijlage aan.

Vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout en antwoorden wethouder Sjaak van den Berg.

Vraag:
Wat kost een basisvoorziening?

Antwoord:
Een basisvoorziening kost inclusief herinrichting van het omliggende terrein 7,2 miljoen. Voor een specificatie verwijs ik naar de reactie van OLCO, klik hier..

Vraag:
Waarom zijn de bijkomende kosten 400% hoger dan bij een vergelijkbaar project?

Antwoord:
Deze conclusie kan niet zo worden getrokken. Bij veel bouwprojecten vallen prijsstijgingen, posten als onvoorzien, maar ook de stelposten, onder de noemer bouwkosten. Wanneer deze kosten niet vallen onder de bijkomende kosten, maar onder de bouwkosten ontstaat een heel ander beeld.

Voor een specificatie van de bijkomende kosten verwijs ik naar de reactie van OLCO op de gestelde vragen van de zwemvereniging.

Vraag:
Is er gekeken naar het hergebruik van het zwembad. Zo niet welke besparingen zijn er te realiseren?

Antwoord:
In het verleden heeft de toenmalige gemeente Noordwijkerhout door Bremen bouwadviseurs in 2015 een rapportage (bijlage) laten opstellen. In deze rapportage is gekeken naar renovatiekosten.

De renovatiekosten waren destijds al substantieel waarbij opgemerkt dient te worden dat destijds verwarming en tapwater nog gebaseerd was op het gebruik van gas. Ook moet opgemerkt worden dat met nieuwbouw de laagste energielasten wordt bereikt.

Vraag
Waarom zijn de operationele kosten 40% hoger en de kapitaallasten 80% hoger ingeschat dan bij een vergelijkbaar project?

Antwoord:
De kapitaallasten worden bepaald door de systematiek (afschrijvingsregime gebouwdeel/installaties, rentepercentage en herinvesteringskosten na 20 jaar) die de gemeente hanteert. OLCO/Tien organisatieadvies heeft deze systematiek overgenomen.

De operationele kosten zijn gebaseerd op de ervaringskosten uit het land. Dit zijn realistische aannames gebaseerd op feitelijke winst en verliesgegevens van gelijksoortige zwembaden. Voor een specificatie verwijs ik naar de bijlage.

Vraag:
Waaruit bestaat de post overige lasten?

Antwoord:
Zie specificatie van OLCO.

Welke investering in duurzame energieopwekking bij een genormaliseerde kostenbegroting is nodig om het exploitatietekort op nul te stellen? Hierbij moet minimaal worden ingezet op afdekking van het zwembad, ledverlichting, warmtepompen, zonnepanelen, installaties voor warmteterugwinning en nanotechnologie.

Antwoord:
Zie specificatie van OLCO.

Hoogachtend,
Wethouder Sjaak van den Berg