Datum: 25-06-2021 - 08:25

11
jun
'21
CDA-fractie stelt vragen aan college over: Zorgen in de wijk Guldemond in Noordwijkerhout.
Geschreven door CDA / gemeente Noordwijk

College beantwoordt vragen CDA over: Zorgen in de wijk Guldemond.

De CDA fractie heeft de laatste tijd een aantal inwoners van de wijk Guldemond in Noordwijkerhout gesproken die zich zorgen maken over verschillende zaken en menen dat hun buurt achteruit gaat. Daarom heeft de CDA fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk...

Vragen gesteld door de fractie van het CDA en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
In het verleden stond er een ondergrondse kledingbak geplaatst, deze viel weg tegen het groen wat er nog is. Nu staat er een grote lelijke bovengrondse bak waar regelmatig matrassen en andere zaken liggen die er niet in passen. Kan het college aangeven wanneer er een definitieve oplossing komt voor de inzameling van textiel? Gaat dit in de toekomst weer ondergronds gebeuren?

Antwoord:
Kleding wordt ingezameld met bovengrondse containers, omdat dit de kwaliteit van het ingezamelde textiel ten goede komt. In een ondergrondse container is vocht onvermijdelijk en slecht voor de kwaliteit van het textiel. Een ondergrondse container voor textiel is daarom geen optie.

Matrassen en andere zaken die niet in de bovengrondse container passen, passen ook niet in een ondergrondse container. Belangrijker is echter, dat deze zaken niet in de textielcontainer horen. Deze kunnen worden aangeboden bij de milieustraat.

Vraag 2.
De containers voor plastic, karton en glas zijn regelmatig overvol. Dit zorg voor veel overlast. Is er op korte termijn een oplossing hiervoor? 

Antwoord:
Uit gegevens van de inzamelaar blijkt dat er dit jaar nog geen meldingen over overlast zijn geweest in de wijk Guldemond. Opschaling is vooralsnog niet nodig. Uiteraard wordt dit wel gedaan indien blijkt dat zij constateren dat er structurele overlast is.

Vraag 3.
In de loop der jaren is veel groen verdwenen in de wijk Guldenmond. Naast dat dit een minder fraaie aanblik geeft, ervaren mensen hierdoor ook meer geluidsoverlast van de N206. Zijn er plannen om meer groen aan te planten in de wijk Guldemond en zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In de wijk Guldenmond zijn circa 10 jaar geleden grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op basis van het toenmalige beleid en wensen vanuit bewoners zijn er o.a. extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook de bouwontwikkeling bij de Van Andellaan is rond die periode gerealiseerd. Deze ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het openbaar groen in de wijk. De groenstrook direct langs de N206 is van de Provincie Zuid Holland. Het uitgangspunt van de provincie is om hier een groene invulling te behouden.

De afgelopen jaren zijn er naast vervanging van bomen vanwege ziekte of ouderdom geen grootschalige wijzigingen in het openbaar groen in de wijk geweest. Het uitgangspunt is dat het huidige oppervlakte openbaar groen behouden blijft. De wijk is circa 10 jaar geleden grootschalig opgepakt waardoor er geen technische noodzaak is voor het aanpakken van deze wijk.

De focus van de gemeente ligt het komende jaar op het in beeld brengen van het groenareaal en het opstellen van een beheerplan groen. Dit beheerplan zal bestaan uit verschillende scenario's waarin de raad de keuze maakt hoe zij het openbaar groen in stand wil houden.

Vraag 4.
Sinds kort is er een hondenlosloopplaats bij Dijkzicht. Bewoners geven aan hier niet van tevoren over te zijn ingelicht, klopt dit?

Antwoord:
Deze hondenlosloopplaats is vanaf 1998 in gebruik. In het kader van de harmonisatie zijn er borden geplaatst voor de duidelijkheid.

Vraag 5.
Kan het college aangeven of en zo ja hoe vaak het losloopgebied schoon gemaakt gaat worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Tot op heden is deze strook wisselend schoongemaakt. Inmiddels is afgesproken om deze strook tweewekelijks te reinigen.

Vraag 6.
Er zijn borden geplaatst aan het begin en einde van de losloopplaats bij Dijkzicht met de opmerking "opruimplicht", echter is langs deze hele route geen enkele depodog geplaatst. Is er een mogelijkheid om hier alsnog een depodog te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Er zal aan begin- en eindkant een afvalbak worden geplaats waarin het vuil kan worden weggegooid. De ervaringen met depodogs zijn niet positief.

Vraag 7.
Op het terrein van de voormalige Ireneschool komt binnenkort een nieuw schoolgebouw. Inwoners zitten met vragen over de exacte locatie en omheining van dit schoolgebouw om overlast tegen te gaan. Is hier al communicatie met omwonenden over geweest? Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren?

Antwoord:
Op 4 maart jl. zijn omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de tijdelijke schoolvoorziening. Momenteel worden de plannen voor deze tijdelijke voorziening nader uitgewerkt. Zodra de plannen definitief zijn en er meer bekend is over de exacte planning van deze werkzaamheden worden de omwonenden hiervan in kennis gesteld.

Vraag 8.
Op de Viaductweg ervaren omwonenden een aantal verkeersproblemen: Hard rijdend verkeer en oversteekplaatsen die niet goed zichtbaar zijn. Is het college op de hoogte van deze zaken en zijn aanpassingen hier eventueel mogelijk? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De Viaductweg is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en is in 2009 en is conform deze functie ingericht. Wij zien op basis van de genoemde meldingen over te hard rijden en oversteekplaatsen geen aanleiding om fysieke maatregelen te treffen.

In het kader van de beoogde ontwikkeling van de locatie van de voormalige lreneschool wordt onderzocht of de oversteek bij de Van lersellaan kan worden verbeterd. Op verzoek van bewoners is recent een snelheidsmeter aangebracht om weggebruikers op hun snelheid te attenderen.

Vraag 9.
Bij Dijzicht staat een zendmast waar omwonenden tot op de dag van vandaag nog veel overlast qua geluid van ervaren. Deze overlast is tot op de dag van vandaag nog steeds niet volledig opgelost ondanks dat hier regelmatig melding van is gemaakt, ook vanuit de kant van het CDA. Kan hier nogmaals naar gekeken worden om te zorgen dat de overlast verdwijnt? 

Antwoord:
De zendmast aan de Dijkzicht staat op gemeentegrond die door de gemeente wordt uitgegeven aan de eigenaar van de zendmast. Op grond van de tussen de gemeente en de eigenaar gesloten overeenkomsten is de eigenaar verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van eventuele (geluids)overlast die door de zendmast wordt veroorzaakt.

De gemeente is bekend met het feit dat omwonenden (geluids)overlast van de zendmast ervaren. De gemeente heeft helaas niet de bevoegdheid, noch de specifieke technische expertise om op eigen initiatief effectieve maatregelen te treffen om eventuele geluidsoverlast te verhelpen.

Desondanks heeft de gemeente verschillende pogingen gedaan om de eigenaar van de zendmast te doen bewegen tot het oplossen van de geluidsoverlast. De beheerder heeft aangegeven dat deze vorm van geluidsoverlast een bekend probleem is en er op dit moment een pilot loopt naar de oplossing van dergelijke geluidsoverlast.

De zendmast aan de Dijkzicht wordt in deze pilot meegenomen. Tevens heeft de beheerder, op aandringen van de gemeente, meerdere keren maatregelen genomen om de geluidsoverlast in de tussentijd te doen verminderen. De gemeente vindt het erg vervelend dat omwonenden geluidsoverlast ervaren van de zendmast.

Nu blijkt dat de door de beheerder genomen maatregelen onvoldoende effect hebben gesorteerd, zullen wij de beheerder opnieuw aanschrijven met het dringende verzoek om aanvullende maatregelen te nemen. Ook zal de gemeente opnieuw onderzoeken of een publiekrechtelijk instrumentarium kan worden ingezet om de geluidsoverlast te doen verhelpen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk