Datum: 25-06-2021 - 10:12

05
jun
'21
College beantwoordt vragen NZLokaal over: De Schelft en andere sport, cultuur en recreatie accommodaties.
Geschreven door NZLokaal / College van B&W

College beantwoordt vragen NZLokaal over: De Schelft en andere sport, cultuur en recreatie accommodaties.

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft de gemeenteraad op 13 april jl. een brief gestuurd over De Schelft. Het college schrijft in de brief dat Noordwijkerhout door de brand in De Schelft in het hart werd geraakt. En dat er “grote maatschappelijke urgentie” is voor de herontwikkeling van De Schelft. Dit wordt onder andere onderstreept door het feit dat meer dan 1700 inwoners...

de enquête over De Schelft hebben ingevuld. Desondanks vraagt het college zich in de brief af of er “reële aanleiding is om tot een nieuw multifunctioneel centrum te komen”. De fractie van NZLokaal is zeer verbaasd over deze vraag! In de voormalige gemeente Noordwijkerhout was De Schelft in het accommodatiebeleid aangeduid als “basisvoorziening”.

Dat is het volgens onze fractie nog steeds. De brand in De Schelft heeft niets veranderd aan de behoefte van de inwoners aan voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie. Sterker nog: het aantal inwoners van Noordwijkerhout neemt ieder jaar toe, en daarmee ook de behoefte aan ruimte voor sport, zwemles, toneelvoorstellingen, carnaval, concerten, evenementen, enzovoorts.

Het college spreekt in de brief van “grote investeringen”. De fractie van NZLokaal wil een goede vergelijking kunnen maken tussen investeringen voor De Schelft en voor soortgelijke accommodaties in onze gemeente. Daarom vraagt de fractie de volgende informatie en deze vragen zijn onlangs door het college beantwoordt.

Vragen:

Vraag 1.
Van alle accommodaties voor sport, cultuur en recreatie (met inbegrip van gymzalen) in de hele gemeente: per accommodatie een overzicht van de investeringen (zoals voor de bouw en/of grootschalige renovatie) en structurele kosten (zoals exploitatie-, beheers- en/of onderhoudskosten), die door de gemeente (huidige gemeente Noordwijk en voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout) zijn en worden betaald. Hierbij ook de jaartallen vermelden waarin de investeringen zijn gedaan. 

Antwoord 1:
We hebben de gevraagde gegevens voor u in onderstaande overzicht gezet, zie tabel 1.1.

NB: De gymzalen zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten omdat dit relatief kleine accommodaties zijn. Hierdoor zijn de cijfers niet goed te vergelijken zijn met de in tabel 1.1 genoemde accommodaties.

Vraag 2.
Daarnaast specifiek voor De Schelft: de reservering(en) voor de eerder geplande herbouw/renovatie, alsmede de bedragen die zijn opgenomen in de begroting voor 2021 en in de Perspectiefnota voor 2022 en verder.

Antwoord 2:
Specifiek voor de Schelft:
• Er is geen geld voor herbouw, noch voor renovatie in de begroting voor De Schelft opgenomen, wel is er een opgebouwde onderhoudsreserve van ca. € 480.000,-.
• De verzekeringsvergoedingen zijn momenteel gebaseerd op globale ramingen, deze worden een dezer dagen nader gekwantificeerd door de verzekering.
• De gemeente heeft momenteel structureel in de meerjarenbegroting afgerond € 440.000,­excl. btw voor De Schelft opgenomen (excl. verrekening van € 292.000,- huur vanwege broekzak - vestzak). Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

a. € 47.000,- > Kapitaallasten

b. € 124.000,- > Onderhoudsbijdrage

c. € 254.841,- > Exploitatiebijdrage

d. € 14.106,- > Overige eigenaarslasten (verzekeringen, belastingen en adm.)

Daarnaast zijn er geen bedragen voor herbouw/renovatie in de perspectiefnota 2022 opgenomen. De op te nemen bedragen in de Perspectiefnota zijn afhankelijk van de besluitvorming over dit onderwerp in de gemeenteraad.

Vraag 3.
Daarnaast, indien van toepassing, voor andere accommodaties voor sport, cultuur en recreatie die de komende jaren op de nominatie staan voor nieuwbouw, herbouw of renovatie: dezelfde gegevens als genoemd in vraag 2.

Antwoord 3:
Er staan voor de komende jaren 5-10 jaar geen andere sport, cultuur en recreatieve accommodaties op de nominatie voor nieuwbouw, herbouw of renovatie. Bij nieuwe sportcomplexen wordt er wel gespaard voor renovatie en nieuwbouw volgens de systematiek zoals wij ook in de oude gemeente Noordwijk hanteerde.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto PR.