Datum: 25-06-2021 - 08:59

04
jun
'21
College geeft toelichting op afhandeling CDA-motie 'Zelfwoonplicht en anti-speculatiebeding bij verkoop woningen'.
Geschreven door Brief college van B&W

College geeft toelichting op afhandeling CDA-motie 'Zelfwoonplicht en anti-speculatiebeding bij verkoop woningen'.

Brief college aan de gemeenteraad: Graag informeren wij u als gemeenteraad over de stand van zaken inzake de motie 'Zelfwoonplicht'. Deze motie is ingediend bij de raadsbehandeling van de Woonvisie d.d. 26 januari jl. In de motie wordt het college opgeroepen zelfwoonplicht en een anti-speculatiebeding op te nemen bij verkoop van woningen. De woningmarkt staat onder druk...

dat merken we ook in de gemeente Noordwijk. Het toevoegen van woningen in de sociale en betaalbare segment is daarom een belangrijke opgave. Aanvullend wordt een aantal andere maatregelen opgelegd, conform de vastgestelde Woonvisie en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma. In uw motie wordt hier ook aandacht voor gevraagd. Hieronder geven wij u per onderdeel een nadere toelichting op de afhandeling van de motie.

Bij alle nieuwe koopwoningen op grond van de gemeente standaard in de voorwaarden een anti­-speculatiebeding op te nemen waardoor snelle doorverkoop van woningen vanuit financieel oogpunt wordt tegengegaan;

Bij de verkoop van sociale koopwoningen, die op grond van de gemeente worden gerealiseerd, wordt thans een anti-speculatiebeding opgelegd. Dit betekent dat bij verkoop binnen een bepaalde periode een deel van de winst afgedragen moet worden.

Daarbij is ook de doelgroepenverordening van toepassing en moeten de woningen bij doorverkoop (gedurende een periode van tien jaar) voor de sociale koopprijs in de markt worden gezet en aan de doelgroep worden aangeboden.

Er geldt dat bij verkoop van koopwoningen in de vrije sector (of de gemeente nu gronden voor de bouw ervan verkoopt of een private partij) geen sprake is van een grondverkoop beneden de marktwaarde, zoals bij sociale woningbouw.

Wanneer het gaat om verkoop van grond door private partijen is er juridisch geen enkele titel om in anterieure overeenkomsten te bedingen dat de ontwikkelaar winstafdrachtbepalingen opneemt ten gunste van de gemeente in de overeenkomsten tot (door)verkoop van de woning.

Bij nieuwe projecten op grond van private partijen een anti speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht standaard op te nemen in een anterieure overeenkomst;
Bij gronden die de gemeente ontwikkelt wordt ook in de nieuwe gemeente Noordwijk (sinds 2 jaar) een zelfwoonplicht opgelegd. Dit is ook opgenomen in de algemene verkoopvoorwaarden en wordt als kettingbeding opgenomen in de akte van levering.

Het is echter niet mogelijk dit te verplichten en juridisch op te leggen bij nieuwbouwwoningen op gronden van derden. Uiteraard wordt het verzoek om deze verplichting op te nemen in de verkoopovereenkomst altijd neergelegd bij de ontwikkelende partijen.

De zelfwoonplicht is ook op landelijk niveau onderdeel van de 'Integrale visie op de woningmarkt'. Op dit moment wordt door het Ministerie gekeken naar de mogelijkheid van 'opkoopbescherming' en onderzocht of de zelfwoonplicht ingevoerd kan worden voor bestaande koopwoningen.

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties op te nemen dat bij verkoop van woningen een anti speculatiebeding en zelfbewoningsplicht wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst;
Wanneer een corporatie woningen verkoopt zijn dit altijd woningen in het vrije sectorsegment. Er worden dus geen sociale huurwoningen verkocht onder de marktwaarde. Bij verkoop van deze huurwoningen wordt zowel door Padua als Stek een zelfwoonplicht gedurende een periode van 10 jaar opgelegd.

In de koopovereenkomst is een boete opgenomen wanneer dit niet wordt nageleefd. Aangezien het vrije sectorwoningen zijn en de woningen marktconform worden verkocht wordt geen anti-speculatiebeding opgelegd. De zelfwoonplicht wordt dus al opgelegd maar dit zal ook nog expliciet worden opgenomen in de nieuwe Prestatieafspraken.

Dat familieleden in de 1e lijn uitgezonderd zijn van de ze/fbewoningsplicht zodat ouders die een woning kopen voor hun kinderen en er zelf niet in gaan wonen dit kunnen blijven doen.
Het verzoek om familieleden (1e lijn) uit te zonderen van zelfwoonplicht en de wijze waarop zal bij het opstellen van de nieuwe verkoopvoorwaarden worden meegenomen.

Met deze brief hopen wij u als gemeenteraad voldoende te hebben geïnformeerd over de afhandeling van de motie.


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk.