Datum: 25-06-2021 - 08:30

02
jun
'21
College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Overlast warmtepompen in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk / College van B&W

College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: Overlast warmtepompen.

Fractie Bruisend Noordwijk: Met enige regelmaat wordt de fractie van Bruisend Noordwijk aangesproken door bewoners en omwonenden van nieuwbouwwijken, waar momenteel op grote schaal warmtepompen worden geïnstalleerd. Gevreesd wordt, dat er met name door het monotone geluid, de kleine kavels en het grote aantal pompen op kleine oppervlak sprake zal zijn van geluidoverlast...

Naar de mening van de fractie van Bruisend Noordwijk zal dit gaat naar verwachting vooral een rol gaan spelen in de nachtelijke uren in de komende herfst- en winterperiode, wanneer de pompen volop in bedrijf zullen zijn. Het wettelijk kader is aangescherpt per 1 april door een normering op te nemen in het gewijzigde Bouwbesluit 2012. 

Vanaf deze datum mogen nieuwe installaties niet meer dan 40 dB(A) geluid produceren bij de buren. Echter, deze norm heeft geen betrekking op de productie van meerdere warmtepompen, waarbij een verdubbeling van het aantal pompen alleen al leidt tot een verhoging van de geluidsbelasting met 3 dB(A). Voor dit soort situaties kan de APV Noordwijk wellicht nog soelaas bieden door de regeling over overige geluidhinder in artikel 4:6 >

“Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt”. In dit soort situaties van cumulatie staat het de gemeente vrij een normering toe te passen als geadviseerd door de NSG (Nederlandse Stichting Geluidhinder). Dit is dan ook een andere situatie dan de toetsing van het Bouwbesluit, dat ziet op een enkelvoudige plaatsing.

De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving een geluidgrenswaarde van 30 dB(A) op 5 m na te streven, ter voorkoming van geluidoverlast naar de omgeving. Sowieso dus een fors lagere geluidbelasting dan de huidige normering in het Bouwbesluit 2012.

Tenslotte wil ik uw college nog verwijzen naar uw besluitenlijst van 21 januari 2020, waarin onder punt 9.1 wordt opgemerkt, dat te zijner tijd de wenselijkheid zal moeten worden onderzocht of het instrumentarium van de toekomstige Omgevingswet moet worden ingezet om mogelijke cumulatieve effecten van meerdere dicht bij elkaar geplaatste pompen op te vangen.

Vragen Bruisend Noordwijk en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W:

Vraag 1.
Wordt of werd bij de vergunningverlening ingevolge het Bouwbesluit ook getoetst op door warmtepompen geproduceerd geluid voor wat betreft emissie en immissie?

Antwoord:
Ja, er vindt inderdaad toetsing plaats aan de bepalingen ter zake in het (gewijzigde) Bouwbesluit 2012.

Vraag 2.
Zo ja, wordt bij de toetsing uitsluitend uitgegaan van berekeningen vooraf of ook metingen achteraf?

Antwoord:
Deze toetsing geschiedt aan de hand van berekeningen. Bij klachtsituaties worden wel metingen verricht.

Vraag 3.
Wordt er ook getoetst op cumulatieve effecten van meerdere warmtepompen?

Antwoord:
Nee, als gemeld wordt getoetst aan de bepalingen ter zake in het Bouwbesluit 2012. Dit besluit bevat geen voorschriften met betrekking tot cumulatieve effecten van meerdere warmtepompen.

Vraag 4.
Van welke geluidgrenswaarde wordt uitgegaan bij toetsing van een individuele warmtepomp en bij meerdere warmtepompen?

Antwoord:
Ingevolge het toegevoegde 2e lid aan artikel 3.8 van het Bouwbesluit 2012 mogen buiten de woning opgestelde installaties op de perceelsgrens met een perceel waarop al een andere woonfunctie staat een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB (decibel) veroorzaken.

Het toegevoegde derde lid aan artikel 3.9 van het Bouwbesluit 2012 ziet op buiten de woning opgestelde installaties wanneer er sprake is van meerdere op woningen op eenzelfde perceel (appartementengebouw). Ook voor die situaties wordt de eis gesteld dat het geluidsniveau ter plaatse van een te openen raam of deur van een naastgelegen woning niet meer dan 40 dB (decibel) mag bedragen.

Vraag 5.
Volgt het college bij toetsing aan de APV het advies van de NSG (Nederlandse Stichting Geluidhinder)?

Antwoord:
De APV is op deze installaties niet van toepassing. Het door u aangehaalde artikel 4.6 ziet op buiten een inrichting en niet op buiten een woning opgestelde installaties.

Antwoord:
Nee, als gemeld wordt getoetst aan de bepalingen ter zake in het Bouwbesluit 2012. Dit besluit bevat geen voorschriften met betrekking tot cumulatieve effecten van meerdere warmtepompen.

Vraag 6.
Is het college bereid om bij overschrijding van normeringen alsnog extra eisen te stellen aan de ontwikkelaar, voor zover en voor zolang er nog geen sprake is van definitieve oplevering van woningen en/of de oplevering nog valt onder enige garantiestelling?

Antwoord:
Vooralsnog gelden uitsluitend de normen vermeld bij het antwoord op vraag 4. Indien bij toetsing van een bouwplan blijkt dat een te plaatsen installatie niet aan deze normen voldoet, zal de ontwikkelaar worden uitgenodigd zijn plan zodanig aan te passen, dat het wel aan deze voorschriften gaat voldoen. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven, zal de gevraagde vergunning worden geweigerd.

Als gemeld bij ons antwoord op vraag l worden er geen metingen na het plaatsen verricht. In de periode voorafgaand aan de oplevering zal veelal geen indicatie bestaan over klachtsituaties omdat de installaties dan nog niet in gebruik zijn. Wanneer later, na oplevering, klachtsituaties ontstaan, zullen zo nodig metingen worden uitgevoerd.

Indien de meting uitwijst dat de installatie inderdaad niet aan de van toepassing zijnde geluidnormen voldoet, zal de eigenaar worden uitgenodigd de opstelling zodanig aan te passen, dat deze wel aan voorschriften gaat voldoen. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven, zal een handhaaftraject worden gestart.

Er bestaat geen rechtsgrond om in dergelijke situaties een andere/strengere grenswaarde voor te schrijven dan die welke in het Bouwbesluit 2012 is gesteld.

Hoogachtend;
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.