30
me
'21
College wil door het geven van goede voorlichting (gedeeltelijk) uitvoering geven aan motie houtstook.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil door het geven van goede voorlichting (gedeeltelijk) uitvoering geven aan motie houtstook.

Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad de Motie Houtstook, ingediend door de fractie van de PvdA en ondersteuning van NZLokaal en Doen!, met een meerderheid van stemmen aangenomen. Klik hier voor wat de (aangepaste) motie inhoudt onderaan de pagina. In de onderstaande brief aan de gemeenteraad geeft het college een reactie op deze motie en gaat men in op de mogelijkheden om deze motie...

tot uitvoering te brengen.

Feitelijke situatie
Uit onderzoek van het CBS uit 2018 blijkt dat 18,1 % van de huishoudens een houtinstallatie heeft. Hiervan wordt 13% ook daadwerkelijk actief gebruikt. Doorgerekend naar de gemeente Noordwijk zou dat neerkomen op globaal 3500 - 4000 houtinstallaties, waarvan er zo'n 2600 actief gebruikt worden. Het RIVM geeft in een literatuurstudie uit 2011 aan dat houtstook een van de meest voorkomende bronnen van geuroverlast is. Tegelijkertijd stelt het RIVM dat er geen eenduidig antwoord te geven is op de effecten van houtstook op de gezondheid.

Houtrook is in z'n algemeenheid schadelijk voor de gezondheid, maar de mate waarin directe blootstelling plaatsvindt, bepaalt de mate waarin het schadelijk is. Het RIVM stelt dat kwetsbare personen (astmatische mensen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten) de meeste last kunnen ondervinden3. De bijdrage van houtstook aan de gezondheidseffecten als gevolg van luchtverontreiniging is zeer beperkt. 

Luchtkwaliteit wordt op lokaal niveau voor slechts een klein deel bepaald door (ultra)fijnstof (pm2,5/pm 10) en houtstook draagt slechts voor een deel bij aan de totale uitstoot van fijnstof. Het idee dat het vervangen van maximaal 2600 actieve kachels voor duurzamere varianten de luchtkwaliteit meetbaar zou verbeteren, is met de onderbouwing van deze cijfers daarom niet realistisch. Dit is ook door de GGD bij navraag aangegeven.

Wat zeggen de experts?
Het probleem van overlast door houtstook is meestal gelegen in het stookgedrag, niet zozeer in de gebruikte kachel. Denk aan de invloed van weersomstandigheden en het gebruikte stookmateriaal. Men stookt bijvoorbeeld met nat of bewerkt hout, of op barbecues die veel rook voortbrengen. Het instellen van een algemene regeling ter vervanging van alle oude kachels is dan niet de oplossing van het probleem. 

Het effect van een regeling waarbij een oude kachel vervangen moet worden door een nieuwe, kan bovendien nauwelijks gecontroleerd worden. Dit maakt handhaving onmogelijk. Het gebruiken van de regeling garandeert namelijk niet per se het gebruik van een verbeterde installatie. De GGD stelt in haar reactie: "Rook is altijd ongezond. Vanuit gezondheidskundig oogpunt is het het beste om blootstelling aan houtrook in de directe woonomgeving in het geheel te voorkomen

Je kunt ook in een 'schone kachel' 'vies stoken', wanneer er geen sprake is van voldoende lucht toevoer, als er geen schoon en droog hout gebruik wordt, of wanneer er gestookt wordt bij mistig en windstil weer." Het is lastig, zo niet onmogelijk, te evalueren wanneer een pilot geslaagd zou zijn. Er zijn geen normen waaraan getoetst kan worden, waardoor lokale luchtmetingen weinig opleveren. Bovendien is niet met zekerheid te zeggen dat een gemeten luchtwaarde daadwerkelijk door de 'waarschijnlijk overlast veroorzakende' schoorsteen komt.

Gedeeltelijke uitvoering van de motie door het college.
Gezien deze inzichten voeren wij de motie gedeeltelijk uit. Wij zien de oplossing van houtstook overlast niet in de aanschaf van vernieuwde kachels, maar in het gebruik van de juiste brandstof op het juiste moment.

Milieucentraal geeft aan dat 3 op de 4 houtstokers bereid is aanpassingen te doen aan het stookgedrag indien zij inhoudelijk meer op de hoogte zijn van de overlast. Het is daarom zaak voor ons als gemeente om onze inwoners voor te lichten over de gevolgen van houtstook voor de gezondheid en de omgeving, en hen te wijzen op de juiste manier van houtstook. 

In geval van overlast kunnen inwoners door middel van buurtbemiddeling tot een oplossing komen. Buurtbemiddeling wordt geboden door de integrale toegang "Voor leder 1". Op deze manier geven wij uitvoering aan het meest kansrijke en uitvoerbare deel van de motie. Komende periode richten we ons op een publiekscampagne "hoe veilig hout te stoken".

Dit wordt een jaarlijks terugkerend thema, zodra het weer wat kouder wordt (herfst) of juist warmer (zomer). Want hoewel de motie niet per se betrekking heeft op rookoverlast door buitenovens of barbecues, is er wel degelijk een verband in de belevingswereld van onze inwoners en in de klachten over rookoverlast. Daarom willen we ook hier onze inwoners correct over voorlichten.

In de campagne wordt veel gebruik gemaakt van reeds bestaande landelijke voorlichtingsmaterialen zoals te vinden op de website www.stookwijzer.nu. Daarnaast blijven we de landelijke ontwikkelingen volgen, zoals maatregelen die volgen uit het Schone Lucht Akkoord en strengere eisen voor nieuwe installaties.

In het geval van klachten/meldingen van inwoners, verwijzen wij naar buurtbemiddeling. Hiermee geven wij een haalbare invulling aan het probleem houtrook door houtstook, en leggen wij prioriteit op de doelstelling 'verbetering van de luchtkwaliteit in Noordwijk', zoals met de motie wordt beoogd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk