Datum: 25-06-2021 - 08:10

28
me
'21
Naast de fracties van CDA, PUUR en NZLokaal, hebben ook inwoners vragen (18) over 'Inbraken zwembad De Schelft' in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Naast de fracties van CDA, PUUR en NZLokaal, hebben ook inwoners vragen (18) over 'Inbraken zwembad De Schelft'.

Op 7 mei jl. hebben de fracties van CDA en PUUR Noordwijk al vragen gesteld aan het college over de inbraken in zwembad De Schelft en over de kosten stelde de fractie van NZLokaal deze week vragen aan het college van B&W. De fracties hebben nog geen antwoord gekregen op de vragen die door hun zijn gesteld en voor helderheid kunnen zorgen....

Maar ook de gevolgen van het definitief niet meer openen van zwembad De Schelft en de reden hoe dat tot stand is gekomen, zorgt ook voor de nodige vragen bij veel gewone inwoners. Een belanghebbende en betrokken inwoner van Noordwijkerhout heeft een heleboel vragen op papier gezet en hoopt zo snel mogelijk antwoord te krijgen van het college.

Datum: 21-05-2021,

Onderwerp: diefstal de Schelft en zwembad (uw zaaknummer 81030)

Geacht college van B&W en gemeenteraad,

Op 4 mei 2O2l jl. heeft het college van B&W een brief aangereikt aan de gemeenteraad over vandalisme in de Schelft. In die brief is aangegeven dat diverse keren sprake is geweest van inbraken in het huidige zwembad en dat substantiële schade is ontstaan. Er wordt in de brief van het college aangegeven dat alle leidingen en machines zijn meegenomen waardoor heropening van het zwembad bij de Schelft zeer lastig en érg kostbaar wordt.

Op 7 mei 2021 hebben de fracties van PUUR en CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de berichtgeving/brief van vandalisme en inbraken in de Schelft. Op 18 mei 2021 heeft een gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden waarin een motie is aangenomen over het collegebesluit van sloop van het zwembad van de Schelft en dat renovatie nog niet is uitgesloten vanwege dat de raad nog niet heeft kunnen afwegen en besluiten over de verschillende varianten van herbouw van de Schelft en zwembad. Dit op basis van het OLCO rapport welke niet op tijd voor de raad beschikbaar is gesteld door het college om door de raad tot zich te nemen.

Op 20 mei 2021 is door het college een raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad over het niet heropenen van het zwembad bij de Schelft en deze te slopen. Op 20 mei 2021 heeft een extra informatieavond commissie welzijn over de Schelft plaatsgevonden waarin de verschillende varianten over de Schelft en zwembad zijn gepresenteerd door wethouder S. v/d Berg.

Op 20 mei 2021 is een brief van het college gepubliceerd op Ibabs over kosten openstelling zwembad de Schelft en geleden schade door de inbraken. In deze brief is een bedrag genoemd van € 456.000,- door diefstal. Er is tijdens de afgelopen vergaderingen door niemand iets gevraagd en of bekend gemaakt door het college over hoe de inbraken hebben plaatsgevonden.

Wat er exact is ontvreemd en op welke wijze dat heeft kunnen plaatsvinden en wat de materiele schade zou zijn en wat de dagwaarde is van alle ontvreemde materialen en alle machines. Dit om onderbouwd het argument van geen heropening van het zwembad te kunnen rechtvaardigen waar eenieder recht op heeft te weten en zou moeten weten.

Gezien dit gegeven stel ik aan het college en de raad als belanghebbende en inwoner van Noordwijkerhout onderstaande vragen die zowel ik namens alle inwoners van Noordwijkerhout en belanghebbenden van de Schelft en het zwembad graag binnen 5 werkdagen na dagtekening van deze brief beantwoord zie:

Vraag 1.
Op welke wijze hebben de inbraken plaats kunnen vinden en wat is daar op welke wijze precies ontvreemd? (graag specifiek benoemen van de ontvreemde materialen en machines)

Vraag 2.
Op welke datums en tijden hebben de diverse inbraken plaatsgevonden?

Vraag 3.
Wie is verantwoordelijk voor het houden van toezicht om vandalisme en diefstal te voorkomen in de Schelft en het zwembad?

Vraag 4.
Op welke wijze is toezicht gehouden en door wie is toezicht gehouden?

Vraag 5.
Hebben alle ruimten daar waar machines en leidingen hebben gestaan en zijn ontvreemd adequaat afgesloten geweest en zo ja op welke wijze?

Vraag 6.
Er is een BouWatch camera gesitueerd bij de Schelft. Heeft deze camera ten tijde van de verschillende inbraken daar ook gestaan en gewerkt en zijn er beelden beschikbaar van de inbraken en zijn hierop de vermoedelijke daders en of kentekens van voertuigen bekend?

Vraag 7.
Hoeveel keer is er ingebroken (omdat het college aangeeft meerdere keren van inbraak)

Vraag 8.
Waarom is geen getuigenoproep afgevaardigd aan de inwoners van Noordwijkerhout en Ín het bijzonder aan de direct omwonenden bij de Schelft vanaf de eerste inbraak?

Vraag 9.
Op welke wijze heeft wie maatregelen genomen na de eerste inbraak en welke maatregelen zíjn er genomen?

Vraag 10.
Heeft u kennis genomen en zo ja wat is gedaan met een melding van een getuige die personen met een voertuig en aanhangwagen op een vreemd tijdstip heeft gezien op het terrein van de Schelft en van een getuige de braaksporen heeft ontdekt bij de Schelft?

Vraag 11.
Is aangifte gedaan van de inbraken in de Schelft en zwembad en wanneer is dat gedaan?

Vraag 12.
Heeft een politie onderzoek plaatsgevonden van de inbraken en wat is de uitkomst van dit onderzoek van de politie?

Vraag 13.
Heeft een verzekeringsexpert de schade en van de ontvreemde leidingen en machines door toedoen van diefstal, getaxeerd en wat is hiervan de uitkomst?

Vraag 14.
Wat was de dagwaarde van alle ontvreemde leidingen en machines?

Vraag 15.
Is de door het college gestelde schade bedrag van € 456.000,- ten gevolge van de inbraken correct en zo ja waar blijkt dat uit?

Vraag 16.
Wanneer is de exacte financiële verantwoording van het college over de geleden schade van € 455.000,- ten gevolge van de inbraken aan de gemeenteraad geweest en is deze beschikbaar?

Vraag 17.
Hoe kan het dat de schriftelijke vragen van PUUR en CDA van 7 mei 2021 over de inbraken nog niet zijn beantwoord maar er wel een raadsvoorstel voor sloop van het zwembad is ingediend door het college aan de raad?

Vraag 18.
Hoe kan het dat openheid van zaken inzake de door het college gecommuniceerde inbraken in de Schelft en het zwembad niet proactief en transparant is gecommuniceerd door het college aan de raad en aan de inwoners van Noordwijk?.

Met vriendelijke groeten,
Naam door gemeente niet vrijgegeven ivm AVG.

 



Foto BON.