Datum: 25-06-2021 - 08:16

27
me
'21
Raadsbrief evaluatie handhavingsproject agrarische bollengrond. (paardenweitjes-volkstuinen)
Geschreven door College van B&W gemeente Noordwijk

Raadsbrief evaluatie handhavings- project agrarische bollengrond. (paardenweitjes-volkstuinen)

Raadsbrief van het college van B&W aan de gemeenteraad: Eind vorig jaar is onrust ontstaan over het project handhaving agrarische bollengrond. Wij hebben toen aan uw raad bericht dat wij even pas op de plaats maken en de aanpak van het project zullen evalueren. Wethouder Van de Berg heeft toegezegd u als gemeenteraad in het eerste kwartaal hierover te rapporteren. Met deze raadsbrief...

geven wij uitvoering aan deze toezegging.

Stand van zaken
Eerst zullen we aangeven wat de stand van zaken is van het handhavingsproject. Met enkele eigenaren van de eerste tranche van het project zijn er gesprekken gevoerd. Allen gericht op het doorgronden van de situatie.

Alle betrokkenen die op de inventarisatielijst (260 percelen) staan hebben een brief ontvangen waarin staat uitgelegd wat het project precies inhoudt, welk doel de inventarisatie heeft gehad en wat er verwacht kan worden.

In deze brief is ook uitgelegd dat we de aanpak van het project op dit moment tegen het licht houden. Tot slot hebben we de lijn vastgesteld met betrekking tot de reactie op de brieven die over dit project aan de gemeenteraad en ons college zijn gericht.

Evaluatie
Wij zijn gesprekken gestart met de diverse disciplines van onze organisatie, ODWH, buurgemeenten en een externe adviseur. Doel was te komen tot een meer menselijke maat in het handhavingsproject. De stukken die ten grondslag liggen aan het handhavingsproject zijn tegen het licht gehouden.

Het Pact van Teylingen, de Intergemeentelijke Structuurvisie, het raadsvoorstel tot start van het project handhaving agrarische bollengrond, de bestemmingsplannen, de uitgaande handhavingsbrieven en diverse publicaties. Wij hebben ons laten adviseren over de mogelijkheden om op een andere wijze het handhavingsproject vorm te geven.

Wij hebben als richting gekozen om in gesprek te gaan met de eigenaar en deze ruimte te geven voor herstel van de situatie. Dit houdt in dat nadat is vastgesteld dat er sprake is van strijdigheden, die niet gelegaliseerd kunnen worden, de eigenaren worden uitgenodigd voor een gesprek.

In dit gesprek wordt uitgelegd waarom er sprake is van een overtreding en in samenspraak wordt gekeken of een afwijkende situatie ruimtelijk inpasbaar is. Daarbij worden tevens redelijke termijnen gegeven om de oplossing uit te voeren. Dit wordt verwoord in een eerste aanschrijving.

Uit de evaluatie kwam ook naar voren dat meer bekendheidgeven over de doelstellingen van het ISG kan bijdragen aan meer draagvlak en initiatieven vanuit de samenleving. Daarbij wordt o.a. aansluiting gezocht bij onze nieuwe Omgevingsvisie.

Vervolg
Wij zullen de lopende dossiers met deze insteek vervolgen. Vervolgens zullen we, zoals oorspronkelijk de insteek was, het project per 30 adressen vervolgen maar dan wel met bovenomschreven insteek.

Verder zullen wij in overleg met de regiogemeenten en het GOM bezien wat de mogelijkheden zijn om meer naar buiten te treden door bijvoorbeeld een gezamenlijke website op te zetten.

Wij zullen hiervoor, indien nodig, externe begeleiding inschakelen en zullen uw raad regelmatig informeren over het vervolg in de Planning en Control cyclus.

In vertrouwen u als gemeenteraad hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,