Datum: 25-06-2021 - 09:23

22
me
'21
Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen over: klachten omwonenden zendmasten in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk stelt vervolgvragen over: klachten omwonenden zendmasten.

Bruisend Noordwijk: Bij de brief van 18 mei j.l. ontving ik uw antwoord op de door de fractie van Bruisend Noordwijk schriftelijk gestelde vragen inzake de zendmast voor telecommunicatie aan het Dijkzicht te Noordwijkerhout. Daarvoor dank. De beantwoording is evenwel op punten wat onduidelijk, zodat de navolgende aanvullende vragen gesteld dienen te worden. U stelt, dat de gevraagde vergunning...

voor bouwen en voor afwijken bestemmingsplan niet als zodanig is verleend, maar uiteindelijk van rechtswege is ontstaan.

Vraag 1.
Is er daadwerkelijk een vergunning aangevraagd en zo ja, op welke wijze?

Vraag 2.
Waarom is de gevraagde vergunning niet verleend?

Vraag 3.
Is getoetst aan het vigerende bestemmingsplan, te weten Victor en Dorp (vastgesteld onherroepelijk (vastgesteld 2013-07-11)?

Vraag 4.
Waarom is niet voldaan aan het gestelde in artikel 20.2.3., waarin voor nutsvoorzieningen een maximale bouwhoogte is toegestaan van 3 meter?

Vraag 5.
Op grond van welk wettelijk kader meent u, dat de gevraagde vergunning uiteindelijk van rechtswege is ontstaan?

Vraag 6.
Bent u bereid met de beantwoording op onderhavige vragen deze vergezeld te doen gaan van de aangevraagde en verleende vergunning?

Vraag 7.
Bent u van mening, dat plaatsing van zendmasten niet getoetst behoeven te worden aan regels van ruimtelijke ordening?

Vraag 8.
Zo ja, op grond van welke (bovenlokaal) wettelijk kader zou dat dan zijn toegestaan? U stelt, dat het gezamenlijke vermogen van de in de mast te plaatsen zendapparatuur minder dan 4 kW bedroeg en daardoor niet viel onder de werkingssfeer van de Wabo

Vraag 9.
Hebben er daadwerkelijk (periodieke) metingen of toetsingen plaats gevonden?

Vraag 10.
Op grond van welk wettelijk kader meent u, dat er niet getoetst behoeft te worden aan de Wabo? U stelt, dat voor de plaatsing van de zendmast een zakelijk recht van opstal is verleend.

Vraag 11.
Ligt aan het recht tot opstal een schriftelijk contract ten grondslag en zo ja, kan afschrift daarvan verstrekt worden met de onderhavige beantwoording?

Vraag 12.
Welke (financiële) tegenprestatie is of werd verbonden aan het verleende recht van opstal?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk