Datum: 30-09-2023 - 05:50
21
me
'21
College beantwoordt vragen PUUR over: 'Zorgen om Het Zilt' met betaalbare woningen voor starters in De Zilk
Geschreven door Fractie PUUR / College B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen PUUR over: 'Zorgen om Het Zilt' met betaalbare woningen voor starters.

Fractie PUUR: Vanaf begin 2019 zijn we met het college al in gesprek over het bouwplan Het Zilt. Elkaar scherp houden en helderheid krijgen over voortgang en initiële opzet en uitwerking, zijn de rode draad van de vragen van PUUR. In de afgelopen vier vragen sessies zijn de antwoorden ons niet altijd bevallen en blijven dus alert. Er lopen immers nog voldoende potentiele beren op de bouwplaats...

rond die volledige voltooiing van het project kunnen blokkeren. Dat mag niet gebeuren volgens PUUR. Op dit moment zijn nog twee deelplannen ‘onder procedure’ met (sociale huur) appartementen en betaalbare koopwoningen. Betaalbaar is daarin het sleutelwoord. Vol verbazing lazen wij dit weekend een aanbod op Funda van de eerst opgeleverde woningen uit 2020.

Op de dynamische woningenlijst uit de aangenomen woonvisie staat op de eerste regel Het Zilt met een aantal van 32 woningen waarvan 16 in het segment < 200.000. Dat was de Zilkers ook jarenlang belooft, betaalbare woningen en liefst voor eigen jeugd/starters. Vlak na de verkiezingen werden de prijzen van het Zilt bekend en bleek er van de < 200.000 niets meer bekend en werd het vanaf 310.000 voor de eerste 2 rijen woningen.

Vele starters en jonge Zilkers stonden snel buiten spel. Deze woningen zijn afgelopen jaar wel opgeleverd en gingen als zoet broodjes over de toonbank, heel veel mensen van buiten de gemeente zijn er komen wonen. En nu, geen jaar later kun je dus op Funda lezen dat zo’n huis (bedacht voor <200.000) nu voor 475.000 kosten koper wordt aangeboden. Binnen 1 jaar ?!

De starter, al op grote afstand, ziet zijn kans bij een vrijkomend huis als dit geheel in rook opgaan. Ze voelen zich in de steek gelaten door het gemeentebestuur die ondanks torenhoge ambities geen betaalbare woonkansen voor ze heeft. De (onze) jeugd heeft de toekomst, maar voor wonen niet binnen de gemeente zo het lijkt.

Niet alleen voor vandaag maar voor de toekomst stellen wij de volgende vragen en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1.
Al eerder in 2020 noemde wij de prijsontwikkeling voor de woningen in het Zilt pervers. Hoewel u dat gevoel toen niet deelde, wordt het voor PUUR alleen maar versterkt door bovenstaande voorbeeld. Wat zou u als gemeentebestuur concreet willen doen, en liefst beloven, aan onze starters met hun noodkreet voor meer en veel broodnodige en betaalbare (huur)woningen?

Antwoord:
De gemeente heeft, met de op 26 januari 2021 door uw raad vastgestelde Woonvisie "Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen", een instrument in handen om te werken aan meer betaalbare (huur)woningen.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen gedateerd 24 juni 2020 (bijlage 1 A) zijn wij ingegaan op de instrumenten die de gemeente kan inzetten. De mogelijkheden om als overheid zaken af te dwingen zijn beperkt en deels afhankelijk van de situatie. Voor de uitgebreide toelichting verwijzen wij graag naar de beantwoording van vorig jaar, die nog actueel is. In deze situatie is feitelijk en wat betreft regelgeving niets veranderd.

Met betrekking tot het project 'Het Zilt' merken wij op dat dit een kale grondverkoop uit 2016 betreft. Hiervoor is destijds een koop- en samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het bouwen van maximaal 130 woningen, waarvan 30% sociaal, een supermarkt en een GOED (Gezondheidszorg Onder Een Dak). Bij een kale grondverkoop kunnen geen privaatrechtelijke aanvullende afspraken gemaakt worden.

Vraag 2.
In een eerder antwoord op onze vragen in juni 2020, heeft uw vastgesteld dat er sprake is van een zwaar overspannen (PUUR zegt liever een knots knettergekke) woningmarkt en de beperkte invloed die u kunt uitoefenen. U stelde u dat vraag en aanbod de prijs bepalen. Daarmee zien wij een bevestiging van onze stelling over perverse prijzen want het is dus wat de gek er voor geeft, of misschien; wat de ontwikkelaar bepaalt.

De onderliggende reële stichtingskosten met een redelijk marge worden terzijde geschoven. De gek bepaalt. Hoe zou u in het belang van onze jongeren en starters toch meer dwingend kunt optreden en regulieren binnen de bouwontwikkelingen, en dan zowel voor de initiële verkoop als voor doorverkoop binnen korte termijn. Wat zijn uw concrete plannen met en binnen de instrumenten die u daarvoor heeft?

U begrijpt misschien uit onze vragen dat PUUR regelmatig wordt bevraagd en er op aan wordt gesproken dat onze jongeren en mensen die naarstig op zoek zijn naar een betaalde woning. Ze zijn zwaar teleurgesteld en voelen zich in de steek gelaten. Dat gevoel zouden we ons allemaal veel meer aan moeten trekken en pro actief met deze doelgroep in gesprek moeten gaan, en vooral met oplossingen komen.

PUUR hoopt daarom dat u deze vragen heel serieus gaat beantwoorden zodat met name deze groep woningzoekenden er met een heldere uitleg en naar wij hopen perspectief op de toekomst in gaan zien. Neem vooral de kans zaken toe te voegen die in de basisvragen niet zijn opgenomen. En dit gaat niet alleen over 1 van de kernen, het perverse voorbeeld komt dagdagelijks in alle kernen van de gemeente Noordwijk voor.

Antwoord:
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de eerdere beantwoording van soortgelijke vragen in de brief van 24 juni 2020 (vraag 4 a t/m d). De situatie op de nationale woningmarkt is, op enkele regio's na, ten opzichte van het jaar 2020 niet gewijzigd. In de brief van 24 juni 2020 is toegelicht dat de gemeente een aantal publiekrechtelijke instrumenten ter beschikking heeft om op onderdelen van de lokale woningmarkt invloed uit te oefenen.

Hierover moeten we duidelijk zijn, het gaat om sturing op onderdelen van de woningmarkt. In Nederland zijn wettelijk een beperkt aantal instrumenten voorhanden om in de vrije markt toe te passen waarbij de effecten op het principe van vraag en aanbod en de prijsvorming relatief beperkt is. Niet in de laatste plaats omdat de instrumenten enkel van invloed zijn op nieuw te bouwen woningen.

Desalniettemin zijn met de Woonvisie "Alle zeilen bij voor voldoende en juiste woningen", de Verordening doelgroepen Sociale woningbouw Noordwijk 2019 en de Beleidsnota gebruik woningen Noordwijk 2020 stappen gezet om de juiste woningen voor de verschillende doelgroepen, waaronder starters te realiseren dan wel te behouden.

Ter illustratie; in de nieuwe woonvisie is niet uitsluitend het aandeel sociale huur woningbouw vastgelegd (30%}, maar daarnaast ook een omvangrijk percentage voor goedkope koop, middeldure huur- en middeldurekoopwoningen (40%}. Dit houdt in dat de gemeente 70% van alle toe te voegen woningbouw heeft voorgeschreven.

Vorenstaande, in combinatie met een aantal andere bestuurlijke interventies om woningbouwprojecten in uitvoering te brengen dan wel (procedureel} te versnellen, laat zien dat gemeente Noordwijk zich inspant en oog heeft om starters en doorstromers perspectief te bieden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk