Datum: 25-06-2021 - 14:22

20
me
'21
College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: klachten omwonenden van zendmasten in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: klachten omwonenden van zendmasten.

Met enige regelmaat ontvangt de fracties van Bruisend Noordwijk klachten van omwonenden van zendmasten met betrekking tot trillingen, bromtonen en/of fluittonen. Daarnaast ondervinden omwonenden overlast door het stralingsniveau van de zich in de zendmast bevindende units. De ondervonden gezondheidsklachten hebben daarbij veelal betrekking op misselijkheid, tintelingen, hoofdpijn en/of ..

slapeloosheid die door hen gerelateerd worden aan de nabijheid van de zendmasten. Veel zendmasten staan binnen de bebouwde kom en dicht bij woningen. 

Zendmasten, die op den duur en gaande weg ook worden bezet met meerdere units van providers. Zo gaat het bij de zendmast aan het Dijkzicht te Noordwijkerhout inmiddels om UMTS, GSM 900 (2x), 5G NR (4x), LTE (4x) en VV. 1. https://antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern

Het is de fracties (op basis van voorlopige eigen metingen) al opgevallen, dat er in de nabij gelegen woonwijk sprake was van een hoog niveau elektromagnetische straling. In een cirkel van 200 meter rond deze zendmast werd een rood signaal afgegeven voor de Hf-waarde. > Opstelpunt 7620 Vodafone/Ziggo, Opstelpunt 2887 KPN

Zendmasten, die minder dan 5 meter hoog zijn, dienen enkel te voldoen aan de bepalingen van het Antenneconvenant, maar zijn verder vergunningsvrij. https://www.kennisplatform.nl/welke-afspraken-staan-er-in-het-antenneconvenant/

Voor zendmasten hoger dan 5 meter en antenne-installaties is evenwel nog een omgevingsvergunning nodig. https://www.kennisplatform.nl/welke-regels-gelden-er-voor-het-plaatsen-van-zendmasten/

Daarbij gelden limieten voor maximaal toegestane elektromagnetische veldsterkte, de zogenaamde blootstellingslimieten. Dit zijn evenwel ruime normen. https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetischevelden

Meer en meer wordt echter uitgegaan van de bouwbiologische richtlijnen van SBM 2015. Deze Duitse richtlijn is de standaard van de bouwbiologie. Deze normen zijn opgesteld na meer dan tienduizend metingen in woon- en werkomgeving door Duitse bouwbiologen (SBM) in samenwerking met artsen en wetenschappers aan de hand van biologische a-thermische gezondheidseffecten. https://www.stralingsvrijwonen.nl/index.html#

De vragen van Bruisend Noordwijk zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
Is voor de zendmast aan het Dijkzicht een omgevingsvergunning verstrekt?

Antwoord:
Het vereiste van een omgevingsvergunning ziet op de ruimtelijke inpassing van het bouwplan gelet op het bepaalde in het van toepassing zijnde bestemmingsplan. Het bouwplan van de zendmast aan het Dijkzicht is daaraan getoetst.

De gevraagde vergunning voor bouwen en voor afwijken bestemmingsplan is niet als zodanig verleend, maar is uiteindelijk van rechtswege ontstaan. Destijds heeft de voormalige gemeente Noordwijkerhout de aanvrager op 13 augustus 2014 hierover geïnformeerd.

Vraag 2.
Zo ja, zijn in de vergunningsprocedure blootstellingslimieten voor aanpalende gevoelige bestemmingen, waaronder woningbouw vastgesteld en zo ja, welke? 

Antwoord:
Nee, er bestond geen rechtsgrond om een blootstellingslimiet te stellen. Ten tijde van het oprichten van de mast bedroeg het gezamenlijk vermogen van de in deze mast te plaatsen zendapparatuur minder dan 4 kW. De te plaatsen zendapparatuur viel daardoor niet onder de werkingssfeer van de Wabo waardoor de plaatsing en het in werking hebben ervan niet hoefde te worden vergund.

Zoals u reeds signaleerde, is nadien in de mast nog andere telecommunicatieapparatuur geplaatst. Het gezamenlijk vermogen ervan ligt echter nog steeds ruim onder de 4 kW. Er is daardoor geen verandering in de juridische status van de zendmast met bijbehorende installaties opgetreden.

Vraag 3.
Zo ja, voor welke termijn is de vergunning verleend en onder welke voorwaarden?

Antwoord:
Zie antwoord 1. De aanvraag betrof geen verzoek om een tijdelijk bouwwerk; er geldt bijgevolg geen einddatum voor de vergunning.

Vraag 4.
Staat de zendmast op gemeentegrond?

Antwoord:
Ja.

Vraag 5.
Zo ja, is er sprake van een erfpachtconstructie?

Antwoord:
Nee, aan de eigenaar van de zendmast is een zakelijk recht van opstal verleend.

Vraag 6.
Zo ja, voor welke termijn is de onderliggende grond in erfpacht uitgegeven?

Antwoord:
De gemeente Noordwijkerhout heeft het recht van opstal in 2015 verleend voor een periode van 15 jaar. Het recht van opstal zal, behoudens (tijdige) opzegging door eigenaar of opstaller worden verlengd voor telkens een periode van vijf jaar.

Vraag 7.
Worden ter zake bij plaatsing van extra units aan de zendmast nieuwe metingen uitgevoerd en/of getoetst aan de blootstellingslimieten?

Antwoord:
De website van het zogeheten 'Antennebureau' van de Rijksoverheid meldt hierover het volgende : "Nederland hanteert, net als de meeste andere Europese landen, de blootstellingslimieten van de 'International Commission on Non-lonizing Radiation Protection' (ICNIRP). ICNIRP is een onafhankelijke internationale groep wetenschappers die blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling opstelt.

In 2020 heeft de ICNIRP de blootstellingslimieten geactualiseerd. De blootstellingslimieten van ICNIRP 2020 worden naar verwachting in 2021 vastgelegd in nationale regelgeving (Frequentiebesluit 2013).

De blootstellingslimieten houden rekening met kwetsbare groepen zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken. De totale hoeveelheid elektromagnetische straling moet altijd onder de limieten blijven." De limieten uit de ICNIRP 2020 zijn als volgt: klik hier.

Volgens genoemde website worden de blootstellingslimieten van ICNIRP 2020 naar verwachting in 2021 vastgelegd in nationale regelgeving (Frequentiebesluit 2013) en zijn thans nog niet bindend.

Vraag 8.
Met welke toelaatbare blootstellingslimieten worden rekening gehouden?

Antwoord:
Zie de antwoorden op vraag 2 en 8: er is geen rechtsgrond om als gemeente eigen blootstellingslimieten te stellen. De Rijksoverheid hanteert de blootstellingslimieten van de ICNIRP, die naar verwachting in 2021 worden vastgelegd in nationale regelgeving.

Vraag 9.
Staat het de gemeente vrij om zo nodig en indien gewenst, uit te gaan van de strengere en veiligere richtlijnen van SBM 2015? 

Antwoord:
Zie de antwoorden op vraag 2 en 8: er is geen rechtsgrond om als gemeente eigen blootstellingslimieten te stellen. De Rijksoverheid hanteert de blootstellingslimieten van de ICNIRP, die naar verwachting in 2021 worden vastgelegd in nationale regelgeving.

Vraag 10.
Geldt voor plaatsing van overige zendmasten in de gemeente een soortgelijke normering?

Antwoord:
Ja. Zie het antwoord op vragen 8 en 9.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.