Datum: 25-06-2021 - 08:20

12
me
'21
Gemeenteraad wil nog voor de zomer besluit nemen over plaats nieuwe raadszaal in Noordwijk of Noordwijkerhout.
Geschreven door Bron gemeente Noordwijk

Gemeenteraad wil nog voor de zomer besluit nemen over plaats nieuwe raadszaal.

Raadsvoorstel 'werkgroep nieuwe raadzaal': Vanaf 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gefuseerd. De gemeenteraad van Noordwijk vergadert sindsdien tijdelijk in de Duinpan in De Zilk. Het proces om te komen tot een permanente huisvesting is eind 2019 ‘on hold’ gezet omdat er een patstelling dreigde te ontstaan. Besloten is om te onderzoeken hoe aan het proces een vervolg...

gegeven kon worden. Op verzoek van het college van B&W is extern advies ingewonnen over het inrichten van het proces rondom de besluitvorming rondom de nieuwe raadzaal.

Het advies over de inrichting van het proces om te komen tot besluitvorming over de nieuwe raadzaal is eind april jl. opgeleverd en ligt ter vaststelling voor. Het doel is om voor de zomer van 2021 te komen tot een besluit over de plaats van de nieuwe raadzaal.

Aanleiding is de wens en de noodzaak om te komen tot permanente huisvesting voor de raad. Het raadsvoorstel is bedoeld om te komen tot een gedragen besluit over de plaats van de nieuwe raadzaal door het borgen van een goed proces om te komen tot die besluitvorming.

Het is algemeen bekend dat bij gemeentelijke fusies de plaats van de nieuwe raadzaal gevoelig kan liggen en er een risico bestaat van polarisering van het debat. Dat is in de gemeente Noordwijk niet anders gebleken. Om een nieuwe patstelling te voorkomen is extern advies ingewonnen over de inrichting van het proces.

Concreet is het doel van het raadsvoorstel om het proces om te komen tot een besluit over de permanente huisvesting van de raad te borgen. Om hiertoe te komen is advies uitbracht waarin de kaders en uitgangspunten zijn opgenomen en een planning. 

Het advies is besproken en geaccordeerd in het fractievoorzittersoverleg van 26 april jl. Dit advies zal verder uitgewerkt gaan worden in de 'werkgroep nieuwe raadzaal'. Het college wordt hierin meegenomen.

Advies waarmee de werkgroep aan de slag gaat:
1. Stel vast dat u bij de besluitvorming streeft naar de grootst mogelijke meerderheid en dat de helft plus 1 ook een besluit oplevert.
2. De raadzaal komt in 1 van de twee gemeentehuizen.
3. Kies voor 7 uitgangspunten en stel deze vast in de gemeenteraad (18 mei 2021).
Voorstel voor uitgangspunten:
▪ Kosten
▪ Bereikbaarheid
▪ Oppervlakte raadzaal en bijruimten
▪ Representatie in soberheid
▪ Multifunctionaliteit
▪ Technische voorzieningen
▪ Duurzaamheid
4. Kies voor 3 varianten: Uitbreiding Rotonde, Binnentuin (gemeentehuis Noordwijk) en Bibliotheek (gemeentehuis Noordwijkerhout > zie foto).
5. Stel een voorbereidende werkgroep met 1 vertegenwoordiger per fractie, betreffende wethouder en ambtelijke inhoudelijke ondersteuning, griffie. De werkgroep heeft een onafhankelijke externe begeleider.
6. Benut absoluut het werk dat al besteed is aan concretisering en uitwerking.
7. Leg het advies voor aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad streeft nadrukkelijk naar een besluit in de raadvergadering van juli 2021, waarna de uitvoering verder opgepakt kan worden in 2021 en 2022.

Gevraagd wordt om in de raadsvergadering van 18 mei de volgende leden te benoemen in de 'werkgroep nieuw raadzaal':
a. Mevrouw D.H.M. Brink
b. Mevrouw S.A. Cramer
c. De heer D.J. Gutlich
d. De heer W.A.J. van Haaster
e. De heer J. van Hameren
f.  De heer F.J.M. van Kouwen
g. De heer R.N. van Maris
h. Mevrouw C.M.A. Meiland-van den Burg
i.  Mevrouw W.J.M. Meiland
j.  Mevrouw W.P. Secker

Foto BON luchtfoto gemeentehuis/kantoor Noordwijkerhout.