Datum: 30-09-2023 - 06:16
10
me
'21
PUUR stelt vragen aan het college over 'Zorgen om Het Zilt': Uitstel of afstel? in De Zilk
Geschreven door Fractie PUUR
Foto's Redactie BON

PUUR stelt vragen aan het college over 'Zorgen om Het Zilt': Uitstel of afstel?

Fractie PUUR: Op 7 mei ontvingen wij van het college een update over het Zilt waarvoor dank. Zeer recentelijk sprak PUUR al van potentiele “beren op het Zilt” in het proces van voltooiing, en uw update bevestigt dat er klaarblijkelijk al tenminste twee loslopen. Hoewel men zegt dat het vaak verstandig is om een broedende kip niet te storen, gaat deze vlieger voor PUUR namens inwoners en betrokkenen...

in dit geval niet op. Daar zijn de beren te gevaarlijk, en het onderwerp te belangrijk voor het dorp. Een aantal frasen uit uw schrijven ter ondersteuning;
* Procedure bestemmingsplan wordt verder vertraagd.
* Niet zeker dat de vergunning wordt verleend.
* September voorstel ontwerp bestemmingsplan naar raad voor inspraak.
* Omwonenden betrekken bij inrichting parkplein.
* 18 sociale koopappartementen, 16 eengezinswoningen en supermarkt/GOED
* Tijdelijke vergunning (SPAR) supermarkt is al verlopen.

Bovenstaande is exclusief de vele technische taal in de openbare bijlage van uw update die wellicht noodzakelijk is voor een juridisch correcte weergave van de lopende processen en procedures, maar het merendeel van de inwoners (uw belangrijkste belanghebbenden) haakt halverwege de eerste zin al af.

Aerius Calculator, ministeriële regeling, ecologische voortoets, 3 aangewezen habitattypen, kritische deposit waarde en gemandateerd bevoegd gezag.… ?? De Zilkers zeggen dan; ja hoor, schiet mij maar in de feestverlichting, maar wanneer gaan ze nu bouwen? 

PUUR herinnert het college graag aan de staande belofte van het inzetten van heldere en begrijpelijk taal en communicatie als belangrijk speerpunt in een dienstverlening naar inwoners die uitblinkend moet worden. 

Op deze manier communiceren werkt geheel averechts de communicatie moet zeer eenvoudig anders gepresenteerd kunnen worden. Namelijk informeren door heldere en duidelijke taal te gebruiken en niet de lezer bombarderen met onbegrijpelijk cijfers en technische verhandelingen.

Vraag 1.
Wat ziet u nu als belangrijkste gevaar voor het mogelijk niet verlenen van de uiteindelijke vergunningen en daarmee voltooiing van het project? En waarom kiest u voor dat gevaar?

Vraag 2.
Wat is de reden dat u wederom met omwonenden in gesprek gaat? Wat zijn de veranderingen waarover de omwonenden geconsulteerd moeten worden? Zijn er onopgeloste oude, of nog lopende, zaken? Wat is de juridische positie van de gemeente in de consultering? Wat was er mis aan de laatste gepresenteerde inrichting van het parkplein?

Vraag 3.
Zijn er met de eigenaar van de tijdelijk vergunde supermarkt afspraken gemaakt? Waar mogen inwoners die van hem afhankelijk zijn op rekenen voor wat betreft open kunnen blijven?

Vraag 4.
In de nog te realiseren woningen zien we nu opeens sociale koopappartementen opdoemen. Hier was nog nooit eerder sprake van. Worden dit private sociale koop appartementen en/of is er met woningbouwvereniging Padua over deze nieuwe bouwopties gesproken? Indien niet, waarom? En wat is de reden dat precies dit segment woningen nu wordt toegevoegd?

Vraag 5.
Tenslotte lezen we in uw update dat er nog 16 eengezinswoningen gepland staan. In navolging van recente vragen van PUUR graag uw antwoord hoe we als gemeente, in samenwerking met de projectontwikkelaar en bouwer, ervoor gaan zorgen dat het laatste rijtje woningen in het Zilt weer geen potentiele speculanten paleisjes gaan worden.

Namens de fractie PUUR,
Toon van Tol