Datum: 30-09-2023 - 05:53
07
me
'21
College informeert gemeenteraad over voortgang van 'Het Zilt' in De Zilk. (start bouw huurappartementen kwartaal later)
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

College informeert gemeenteraad over voortgang van 'Het Zilt'.

Middels deze brief geeft het college van  B&W de gemeenteraad een update over het project Het Zilt in de Zilk. Al sinds 29 mei 2019 houdt de regelgeving rond de stikstofdepositie ons bezig (zie bijlage, klik hier). Hierdoor is en wordt het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan Het Zilt vertraagd. Op 18 maart jl. is in een gezamenlijk overleg de rapportage stikstofdepositie...

behorend bij het ontwerp bestemmingsplan met de Omgevingsdienst West Holland (ODWH), SAB adviesbureau en gemeente besproken.

Besloten is om bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) op basis van artikel 2.7 Wet natuurbescherming een vergunning aan te vragen op basis van het stikstofregistratiesysteem (SSRS).

Verwacht wordt dat de afhandeling van de aanvraag circa 6 maanden in beslag zal nemen. Een kanttekening hierbij is dat niet zeker is of de vergunning wordt verleend. De aanvraag is inmiddels door adviesbureau SAB ingediend.

Procedure ontwerp bestemmingsplan Het Zilt
Parallel aan deze aanvraag gaan wij het ontwerp bestemmingplan Het Zilt in procedure brengen. Er moet bij een plan namelijk alleen worden aangetoond of het aspect gebiedsbescherming een belemmering vormt. In dit geval kan worden aangegeven dat er gebruik kan worden gemaakt van de stikstofruimte in het SSRS.

De reden daarvoor is dat er voor het beoordelen van stikstofdepositie een afzonderlijk toetsingskader bestaat voor plannen en vergunningen. Dit is anders bij de beoordeling van flora en fauna. Wij zullen u dan ook in september een voorstel doen om het ontwerp bestemmingsplan Het Zilt vrij te geven voor inspraak.

Inrichting van het toekomstige parkplein
In het bestemmingsplan Het Zilt is een open ruimte aangewezen tussen de nieuwe woningen (2-onder-1 kapwoningen) aan Haasveld, het appartementengebouw met de supermarkt en GOED, en de bestaande woningen aan de Zilkerduinweg. Deze open ruimte kent een paar functies.

Zo vormt het een buffer tussen de nieuwbouwbuurt en de bebouwing aan de Zilkerduinweg, is het een groene begeleiding van de Zilkerduinweg, geeft het uitzicht voor de nieuwe appartementen en laagbouw en is het een verblijfsruimte bij de geplande supermarkt.

In het beeldkwaliteitsplan wordt gesproken over een pleinfunctie met veel groen, liefst verwijzend naar de duinen qua reliëf en beplanting en behoud van waardevolle bomen.

Vanwege de aanwezige hoogteverschillen, de gebruiksmogelijkheden, de inpassing van het stedenbouwkundig plan en de uitwerking van het Beeldkwaliteitsplan Parkplein is Blau, een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap, benaderd kritisch mee te kijken naar de inrichting.

Met name de aansluiting op de Zilkerduinweg en de zijde langs de N206 worden in eerste instantie in kaart gebracht. De omwonenden van Het Zilt zullen bij de inrichting van het parkplein worden betrokken.

Maatregelen stuifzand en parkeren
Tijdens de storm de afgelopen periode zijn er klachten ontvangen over het stuifzand afkomstig van het bouwterrein. Door de aannemer is toegezegd hier zoveel mogelijk maatregelen te treffen. Dit is onder andere gebeurd door het neerleggen van stelconplaten.

Om aan de parkeerbehoefte te voldoen heeft de aannemer extra parkeergelegenheid gemaakt op het bouwterrein grenzend aan de Sportlaan. Toch komt het voor dat door werkzaamheden aan de appartementengebouwen parkeerplaatsen tijdelijk niet bereikbaar zijn.

Communicatie
De informatie in deze brief zal ook in de (digitale) nieuwsbrief Het Zilt worden opgenomen. Over de inrichting van het parkplein worden de omwonenden van Het Zilt rechtstreeks benaderd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijk.

Foto PR > huidige stand van zaken.