Datum: 19-09-2021 - 12:35
06
me
'21
Eigenaar grond hoek Van der Weijdenlaan en Gooweg dient principeverzoek in voor woningbouwontwikkeling in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College verleent wel medewerking aan woningbouw op Gooweg maar niet aan bedrijfsbouw op Schulpweg.

Voor op een braakliggend stuk grond, gelegen tussen Gooweg 17 en 21b in Noordwijkerhout, heeft de eigenaar aanvraag ingediend voor het bouwen van een zogenoemde greenportwoning. De volledige realisatie van de woning was op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Daarin geldt ter plaatse al wel een woonbestemming met slechts gedeeltelijk een bouwvlak waarbinnen een...

woning gebouwd kan worden. Om het plan uit te kunnen voeren is er een herziening van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2015 noodzakelijk.

Het college van B&W heeft toch gemeend planologisch medewerking te verlenen aan het voorliggende initiatief. Volgens het college betreft het hier een open plek in een al bestaande bebouwingslint, alsmede dat de impact van de bouw op het landschap gelet op de ruimtelijke context beperkt is.

Het college heeft onlangs ingestemd met het nieuwe ontwerpbestemmingsplan en stelt aan de gemeenteraad voor om het ontwerpbestemmingsplan Gooweg 21c binnenkort vrij te geven voor ter visielegging.

Verzoek plaatsen bedrijfsgebouw Schulpweg.
Er is bij de gemeente Noordwijk een verzoek binnengekomen om medewerking te verlenen aan de bouw van een kantoor aan huis aan de Schulpweg 129B te Noordwijkerhout. Het college van B&W heeft onlangs besloten om geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek en heeft dat aan de initiatiefnemer medegedeeld.

Het college wil niet afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een bedrijfsgebouw op het perceel bij de woning, omdat de wijziging van de bestemming niet aansluit bij de handels- en exportfunctie en de positie die gebied heeft in de Intergemeentelijke Structuurvisie.

Straatfoto Gooweg Google Maps.