Datum: 16-05-2021 - 08:45
04
me
'21
Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: Overlast warmtepompen.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: Overlast warmtepompen.

Fractie Bruisend Noordwijk: Met enige regelmaat wordt de fractie van Bruisend Noordwijk aangesproken door bewoners en omwonenden van nieuwbouwwijken, waar momenteel op grote schaal warmtepompen worden geïnstalleerd. Gevreesd wordt, dat er met name door het monotone geluid, de kleine kavels en het grote aantal pompen op kleine oppervlak sprake zal zijn van geluidoverlast...

Naar de mening van de fractie van Bruisend Noordwijk zal dit gaat naar verwachting vooral een rol gaan spelen in de nachtelijke uren in de komende herfst- en winterperiode, wanneer de pompen volop in bedrijf zullen zijn. Het wettelijk kader is aangescherpt per 1 april door een normering op te nemen in het gewijzigde Bouwbesluit 2012. 

Vanaf deze datum mogen nieuwe installaties niet meer dan 40 dB(A) geluid produceren bij de buren. Echter, deze norm heeft geen betrekking op de productie van meerdere warmtepompen, waarbij een verdubbeling van het aantal pompen alleen al leidt tot een verhoging van de geluidsbelasting met 3 dB(A). Voor dit soort situaties kan de APV Noordwijk wellicht nog soelaas bieden door de regeling over overige geluidhinder in artikel 4:6 >

“Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt”. In dit soort situaties van cumulatie staat het de gemeente vrij een normering toe te passen als geadviseerd door de NSG (Nederlandse Stichting Geluidhinder). Dit is dan ook een andere situatie dan de toetsing van het Bouwbesluit, dat ziet op een enkelvoudige plaatsing.

De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving een geluidgrenswaarde van 30 dB(A) op 5 m na te streven, ter voorkoming van geluidoverlast naar de omgeving. Sowieso dus een fors lagere geluidbelasting dan de huidige normering in het Bouwbesluit 2012.

Tenslotte wil ik uw college nog verwijzen naar uw besluitenlijst van 21 januari 2020, waarin onder punt 9.1 wordt opgemerkt, dat te zijner tijd de wenselijkheid zal moeten worden onderzocht of het instrumentarium van de toekomstige Omgevingswet moet worden ingezet om mogelijke cumulatieve effecten van meerdere dicht bij elkaar geplaatste pompen op te vangen.

Vragen:

Vraag 1.
Wordt of werd bij de vergunningverlening ingevolge het Bouwbesluit ook getoetst op door warmtepompen geproduceerd geluid voor wat betreft emissie en immissie?

Vraag 2.
Zo ja, wordt bij de toetsing uitsluitend uitgegaan van berekeningen vooraf of ook metingen achteraf?

Vraag 3.
Wordt er ook getoetst op cumulatieve effecten van meerdere warmtepompen?

Vraag 4.
Van welke geluidgrenswaarde wordt uitgegaan bij toetsing van een individuele warmtepomp en bij meerdere warmtepompen?

Vraag 5.
Volgt het college bij toetsing aan de APV het advies van de NSG (Nederlandse Stichting Geluidhinder)?

Vraag 6.
Is het college bereid om bij overschrijding van normeringen alsnog extra eisen te stellen aan de ontwikkelaar, voor zover en voor zolang er nog geen sprake is van definitieve oplevering van woningen en/of de oplevering nog valt onder enige garantiestelling?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk