Datum: 06-05-2021 - 09:00
03
me
'21
College positief over nieuwe aanvraag huisvesting arbeidsmigranten Houtvesterslaantje in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College positief over nieuwe aanvraag huisvesting arbeidsmigranten Houtvesterslaantje.

Op 4 oktober 2019 werd het besluit gepubliceerd van het afgeven van een omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten in een voormalige bedrijfswoning op het perceel Houtvesterslaantje in Noordwijkerhout. (zie foto) Tegen het afgeven van deze vergunning werd destijds bezwaar gemaakt, het bezwaarschrift werd bekeken door Regionale Commissie Bezwaarschriften en zij constateerde...

dat de verleende omgevingsvergunning een gebrek vertoonde. Hiermee werd het bezwaar gegrond verklaard en na onderzoek door het college bleek dat dit gebrek (niet bekend welke) ook niet binnen deze procedure hersteld kon worden. 

Het besluit waarbij de vergunning was verleend moest daardoor worden herroepen en de aanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten werd toen alsnog geweigerd. BON-nieuwsitem 21-08-2020.

De eigenaar van het perceel aan het Houtvesterslaantje te Noordwijkerhout heeft onlangs opnieuw een aanvraag ingediend, waarin medewerking wordt gevraagd voor het realiseren van logiesgewijze huisvesting arbeidsmigranten.

In het kader van de Intergemeentelijke structuurvisie greenport (ISG) komt deze aanvraag volgens het college in aanmerking voor maatwerk. Hiertoe moet het plan voorgelegd worden aan het Overlegplatform Maatwerk Duin- en Bollenstreek (hierna Overlegplatform Greenport).

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft de nieuwe aanvraag bekeken en heeft bij de aanvrager aangegeven dat men een positieve grondhouding aanneemt inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in de voormalige bedrijfswoning. 

Het verzoek met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing zal nu ter beoordeling worden voorgelegd aan het Overlegplatform Maatwerk Duin- en Bollenstreek.

Foto Google-Maps.