Datum: 06-05-2021 - 09:47
01
me
'21
College beantwoordt vragen GroenLinks over: Ventilatie in scholen.
Geschreven door GroenLinks / College B&W

College beantwoordt vragen GroenLinks over: Ventilatie in scholen.

Fractie GroenLinks: Een goede ventilatie op school is belangrijk voor de gezondheid van kinderen en leraren, vooral in het Corona tijdperk. Voor schoolgebouwen waar de ventilatie niet goed op orde is, kan de gemeente (in samenwerking met schoolbesturen) een subsidie aanvragen bij het Rijk voor de installatiekosten van een ventilatiesysteem (de SUVIS). Uit een gesprek met de...

Stichting Sophia Scholen heeft GroenLinks vernomen dat de gemeente Noordwijk voor een 5-tal Noordwijkse schoolgebouwen een SUVIS uitkering heeft aangevraagd. Dit geld is inmiddels uitbetaald door het Rijk. GroenLinks is blij met de snelle aanvraag door de gemeente, vooral gezien het maximaal budget voor deze regeling inmiddels is overschreden.

De specifieke uitkering door het Rijk is maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%.

Wij hebben vernomen dat er onduidelijkheid bestaat over de dekking van deze overige 70% van de kosten. Indien de schoolbesturen en de gemeente samen niet tot een dekking komen, zal de aangevraagde subsidie weer terugbetaald moeten worden. Dat baart ons zorgen.

Vragen van GroenLinks en deze zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1:
Is de gemeente bereid om een aanzienlijk deel van de totale kosten voor het installeren van ventilatiesystemen op zich te nemen?

Antwoord:
Het college van Ben W vindt goede ventilatie in scholen natuurlijk erg belangrijk. In frisse scholen is het rendement van het onderwijs immers hoger dan in scholen met slechte ventilatie. Met de verspreiding van het Covid-19 virus is het belang van goede ventilatie urgenter geworden. Dit wordt door het college ook zo gevoeld en ervaren.

Met het oog hierop brengen wij onder uw aandacht dat Noordwijk in de afgelopen jaren veel geld heeft geïnvesteerd in kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting. De gebouwen zijn planmatig onderhouden. Duurzame renovatie, dan wel vervanging van de gebouwen zijn gepland in het Integraal huisvestingplan onderwijs, dat door uw raad is vastgesteld. Daarmee is de kwaliteit van onze onderwijsvoorzieningen goed geborgd, goede ventilatie incluis.

Na het uitbreken van de pandemie is er landelijk een quickscan uitgevoerd naar de luchtventilatie in de scholen. De schoolbesturen hebben daarbij aangegeven dat de schoolgebouwen in Noordwijk voldoen aan de gestelde eisen. Uw raad is hierover schriftelijk geïnformeerd op 21 oktober 2020. (IDl 548).

Het college hecht aan een planmatige aanpak, waarbij de mogelijke verbeteringen integraal kunnen worden opgepakt. Nu investeren in een mechanisch ventilatiesysteem, dat bij renovatie niet meer passend is, leidt tot dubbele kosten. Daarom heeft ons college op 16 februari 2021 de afweging gemaakt om de Specifieke uitkering in scholen (SUVIS) niet aan te vullen met een financiële bijdrage van de gemeente.

Vraag 2:
Indien het antwoord op vraag 1 positief is, om welk bedrag gaat het, en uit welke kas worden de kosten gedekt?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3:
Indien het antwoord op vraag 2 negatief is, kan het college opheldering geven over of en hoe de 70% gedekt wordt en welke (financiële) consequenties dit heeft voor de schoolbesturen en de aangevraagde subsidie?

Antwoord:
Het is aan de schoolbesturen om te besluiten of zij de aangevraagde subsidie inzetten, alsook om dekking te vinden voor aanvullende kosten voor het aanbrengen van een nieuw mechanisch ventilatiesysteem.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk