Datum: 06-05-2021 - 09:04
30
apr
'21
College beantwoordt vragen fractie DOEN! over: TONK regeling gemeente Noordwijk (13 aanvragen).
Geschreven door Fractie DOEN! / College B&W

College beantwoordt vragen fractie DOEN! over: TONK regeling gemeente Noordwijk (13 aanvragen).

Fractie DOEN!: Afgelopen weekend bleek dat de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) landelijk minder vaak wordt aangevraagd dan verwacht. Ook blijken er verhalen te zijn van ondernemers die geen gebruik kunnen maken van de TONK, omdat zij niet aan de voorwaarden zouden voldoen. De fractie van DOEN heeft daarover de volgende vragen...

Vragen fractie Doen! en deze zijn beantwoordt door het college van B&W van de gemeente Noordwijk.

Vraag 1.
Hoeveel inwoners van Noordwijk hebben de TONK inmiddels aangevraagd en is dit meer of minder dan verwacht? Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op 6 april bleek dat de voorwaarden voor het aanvragen van de TONK per gemeente verschillen.

Zo zijn er gemeentes die conform de handreiking en in lijn met de wens van de Tweede Kamer geen partner- en vermogenstoets hebben ingebouwd. Gekeken naar de eisen op de website van de ISD wordt in de gemeente Noordwijk wél een partnertoets en vermogenstoets toegepast.

Antwoord:
Tot en met 7 april zijn er 13 aanvragen TONK geweest, dit is aan de lage kant, conform het landelijke beeld. Van tevoren was geen beeld over het aantal te verwachten aanvragen, omdat de doelgroep niet inzichtelijk was. De aanvragen betroffen met name woonlasten en de kosten voor gas, water en licht. Iets minder vaak werd een tegemoetkoming in kosten voor verzekeringen en vervoerskosten gevraagd.

Vraag 2.
Klopt het dat voor aanvragen in de gemeente Noordwijk een partner- en inkomenstoets gedaan wordt.

Antwoord:
Aangenomen wordt dat hier wordt bedoeld: "klopt het dat voor aanvragen in de gemeente Noordwijk een partner- en vermogenstoets gedaan wordt?" De TONK is een regeling die gebaseerd is op artikel 35 uit de Participatiewet (Pw), het artikel van bijzondere bijstand. Bijstand ingevolge de Pw is in principe een vangnet, het inkomen wordt aangevuld tot de bijstandsnorm, voor zover er geen sprake is van vermogen waaruit kosten kunnen worden voldaan.

In de Pw wordt rekening gehouden met het gezinsinkomen (dus beide partners) en -vermogen. Deze algemene bepaling geldt ook voor bijzondere bijstand, en daarmee ook voor de TONK. Ook bij de Tozo-regeling wordt rekening gehouden met het inkomen van de partner.

In de handreiking van Divosa en informatie van het ministerie SZW, VNG en Divosa wordt verwezen naar draagkracht uit inkomen en vermogen, waarbij de hoogte lokaal is in te vullen. Het loslaten van een partner- of vermogenstoets is niet aan de orde geweest bij landelijke informatie over vormgeving van de regeling TONK.

Ook in het beleid van verschillende andere omliggende gemeenten (Katwijk, Leiden, Alphen aan den Rijn) wordt rekening gehouden met inkomen en middelen (vermogen) van het gezin. Dit heeft de ISD Bollenstreek mede overwogen in haar beleid. Daarom wordt voor Noordwijk, evenals de andere 3 Bollenstreek gemeenten, een partner- en vermogenstoets gehanteerd. De vermogenstoets is daarbij wel ruimhartig toegepast, zie ook het antwoord onder vraag 3.

Vraag 3.
Waarom is er niet voor gekozen om conform de handreiking de regeling ruimhartiger te organiseren.

Antwoord:
Het TONK beleid is landelijk gezien gebaseerd op artikel 35 Pw, het artikel dat tevens de grondslag is voor bijzondere bijstandsbeleid. De TONK is echter, mede naar aanleiding van de handreiking en de oproep van de minister en staatssecretaris, ruimhartiger in bepalingen dan de reguliere bijzondere bijstandsregels. Klik hier voor uitleg en vergelijking met andere gemeenten.

Vraag 4.
Hoeveel aanvragen zijn er afgewezen op basis van de partner- of vermogenstoets. De minister van Sociale zaken heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om in overleg te gaan met gemeentes die voor de TONK een partner- en of vermogenstoets hanteren met als doel deze zoveel mogelijk te laten vervallen voor ruimhartiger toekenning en om gelijkheid tussen gemeentes te bereiken.

Antwoord:
Tot en met 7 april 2021 is er l aanvraag afgewezen. Hiertegen loopt momenteel een bezwaarprocedure.

Vraag 5.
Is het college bereid om in het licht van deze berichtgeving de gestelde eisen te heroverwegen?

Antwoord:
De TONK valt op basis van de GR ISD Bollenstreek onder de taken van de ISD Bollenstreek. Dat betekent dat het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek bevoegd is om de beleidsregels voor de TONK vast te stellen. Voor wat betreft beleidsinvulling binnen de ISD geldt dat de landelijke richtlijnen gevolgd worden, met als uitgangspunt dat maatwerk mogelijk moet blijven.

Wij zullen het aantal aanvragen voor de TONK regeling nauwlettend blijven monitoren. Mocht het gebruik van de regeling laag blijven, dan zullen we hierover het gesprek aangaan met het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek om te zien wat de oorzaak is en waar mogelijke oplossingen liggen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk