Datum: 16-05-2021 - 08:33
26
apr
'21
Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: ontwikkelingen Oosterduinsemeer in Noordwijkerhout en Bollenstreek.
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk stelt vragen aan het college over: ontwikkelingen rond het Oosterduinsemeer.

Fractie Bruisend Noordwijk: In de besluitenlijst van uw college van 6 april ’21 wordt vermeld, dat het college akkoord is gegaan met de verwerving van provinciale eigendommen aan de westzijde van het Oosterduinsemeer. Op 22 september beantwoordde uw college de eerder door de fractie van Bruisend Noordwijk schriftelijk gestelde vragen inzake de voortgang van de (gewenste) recreatieve ontwikkelingen...

rond het Oosterduinsemeer, met name op de west- en zuidoever. Melding werd gemaakt van een reeds in 2018 gesloten intentieovereenkomst met de navolgende afspraken:
1. Bestrijden van blauwalg
2. Onderlinge afstemming over initiatieven met betrekking tot recreatieve ontwikkelingen op en/of rondom het Oosterduinsemeer;
3. Uitwerken van een principeplan door Xella met de volgende principes:
a. Recreatieontwikkeling
b. Natuurontwikkeling
c. Zandwinning

Van de zijde van Xella is het verder niet gekomen tot initiatieven om te komen tot een nadere uitwerking of samenwerking tussen Xella en de gemeente. Bij de beantwoording voegt uw college nog een bijlage inzake uw verzoek aan de provincie Zuid-Holland om te komen tot een duidelijke standpuntbepaling inzake zandwinning in en rond het Oosterduinsemeer. Daarin geeft uw college nog eens duidelijk aan, dat met de aankoop van gronden en herontwikkeling van het gebied rond het Oosterduinsemeer voor natuur, sport en/of recreatieve doeleinden zandwinning niet gewenst is.

Vragen

Vraag 1.
Op welke wijze denkt het college de beleidsintenties tot een recreatieve ontwikkeling op zowel de west- als zuidoever te kunnen realiseren en op welke termijn?

Vraag 2.
Maakt een recreatieve ontwikkeling op en rond de zuidoever ook deel uit van de met Xella overeen gekomen intentieovereenkomst?

Vraag 3.
Maken de gronden op en rond de zuidoever ook deel uit van de door Xella gewenste zandwinning en zo ja, op welke termijn?

Vraag 4.
In hoeverre is er wel of geen medewerking aan of verzet tegen zandwinning van de zijde van de provincie Zuid-Holland?

Vraag 5.
Welke vergunningen en/of te doorlopen ruimtelijke procedures zijn noodzakelijk om te komen tot daadwerkelijke zandwinning en/of daadwerkelijke uitoefening van reeds verleende concessies?

Vraag 6.
Heeft naar uw mening Xella, mede in het licht van de beantwoording op hierboven gestelde vragen, een redelijk belang om zich te verzetten tegen een door tussenkomst van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) te verlenen (tijdelijke) omgevingsvergunning aan de horeca-inrichting Como & Co?

Met vriendelijke groet,
Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk