Datum: 16-05-2021 - 07:45
22
apr
'21
Fractie NZLokaal stelt vragen aan college over: Perspectief voor evenementen in gemeente Noordwijk.
Geschreven door NZLokaal / college van B&W

College beantwoordt vragen NZLokaal over: Perspectief voor evenementen na corona.

Fractie NZLokaal: In Noordwijk worden er altijd veel kleine en grotere evenementen in en net na de zomer georganiseerd. De voorbereidingen nemen veel tijd in beslag en dit gebeurt veelal door vrijwilligers vanuit onze gemeenschap. De huidige regionale regels in verband met Covid-19 laten het niet toe om binnen onze gemeente eerder een vergunning aan te vragen dan na het afkondigen van de laatste maatregelen...

Wat betekent, zoals het nu geschreven staat, dat er deze zomer ook geen kleine evenementen mogelijk zijn.

Vragen fractie NZLokaal en deze zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1.
Is de burgemeester bereid om een perspectiefgesprek over evenementen te voeren binnen onze Veiligheidsregio in het kader van stel dat, bij zowel afgezwakte maatregelen als na de afkondiging van de laatste covid-19 maatregelen er dan wel kleine en of grotere evenementen sneller kunnen plaatsvinden?

Antwoord:
Het onderwerp evenementen is een belangrijk onderwerp op de agenda van onze Veiligheidsregio. Daar wordt in hoge frequentie over alle evenementen in de regio gesproken en hoe daarmee om te gaan zodra versoepelingen mogelijk zijn. Wij sturen sterk op alle mogelijkheden die er komen, zoals ook onze aanmelding voor een pilot voor een testlocatie. Uit de vele aanmeldingen is alleen de Keukenhof goedgekeurd.

Vraag 2.
Is het college bereid om met alle vaste aanvragers nu al gezamenlijk te kijken of hun evenement wel of wanneer (dit jaar niet) realiseerbaar is?

Antwoord:
De evenementencoördinator staat in nauw contact met veel organisaties en aanvragers waarbij stilgestaan wordt bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van hun evenement. De organisatoren volgen zelf ook de persconferenties en nieuwsberichten op de voet.

Bedacht moet worden, dat het geen gemeentelijke regels zijn die de belemmerende factor vormen. De (landelijke) coronaregels, en daarmee ook de (on-) mogelijkheden voor evenementen, zijn sterk afhankelijk van het verloop van de pandemie.

Vraag 3.
Is het college bereid om nu na te denken of het mogelijk is om de periode van aanvraag tot vergunnen van twee maanden kan worden ingekort, of de aanvraag al onder voorwaarden van de dan nog mogelijke geldende covid-19 afgezwakte maatregelen in behandeling nemen voor evenementen die al jaar en dag in onze gemeente worden georganiseerd?

Antwoord:
Bij de behandeling van aanvragen voor evenementvergunningen houdt de burgemeester rekening met de inbreng van de hulpdiensten zoals brandweer, politie en GHOR. Deze diensten worden bij evenementaanvragen niet alleen ingeschakeld als adviseurs, maar leveren vaak ook inzet ten tijde van de evenementen zelf. Dat legt een claim op de inzetbaarheid.

Daarover moet regionale afstemming plaatsvinden, vooral vanwege de verwachte stormvloed van aanvragen voor evenementen zodra het landelijk verbod wordt opgeheven. Dat is de reden dat er voornamelijk vanuit de regionaal opererende hulpdiensten is aangedrongen op een voorbereidingstermijn van twee maanden. Daar hebben alle burgemeesters van de regiogemeenten mee ingestemd, waarbij overigens enige ruimte aanwezig is voor maatwerk.

Het nu in behandeling nemen van aanvragen heeft helaas weinig zin. De wereld is door Corona veranderd. Evenementen die al jaar en dag in onze gemeente worden georganiseerd kunnen (voorlopig) niet als vanouds worden georganiseerd.

De coronaregels zullen van invloed zijn op de wijze waarop een evenement georganiseerd kan of moet worden. Organisatoren zullen daar rekening mee moeten houden. Zij kunnen dat echter pas, als bekend is wat de coronaregels voor evenementen gaan zijn zodra het verbod op evenementen wordt opgeheven.

Dit betekent dat ook een aanvrager nu nog niet kan aantonen met welke maatregelen een evenement op een verantwoorde manier georganiseerd kan worden. Om diezelfde reden kan de burgemeester op dit moment geen beslissingen nemen over het al dan niet vergunnen van een evenement.

Vraag 4.
Indien bovenstaande vragen positief beantwoord kunnen worden, is het college dan bereid om ons zo mogelijk medio mei een evenementenperspectief te bieden met behulp van een “stel dat-routekaart”?

Antwoord:
Op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) zijn evenementen verboden. Dit verbod geldt voor de duur van deze wet, die vooralsnog tot 1 juni 2021 van kracht is. Een evenementenperspectief kan niet worden geboden omdat niet bekend is wanneer en onder welke voorwaarden evenementen zullen worden toegestaan.

Binnen onze veiligheidsregio is de afspraak gemaakt dat wij met alle maatregelen en versoepelingen zoveel als mogelijk op een lijn zitten. Om zo onvrede en onbegrip te voorkomen. Het zal dus niet zo zijn dat in de buurtgemeenten evenementen eerder worden vergund dan in Noordwijk.

Rest ons nog op te merken dat we in een zeer bijzondere tijd leven, waarbij iedereen hoopt op versoepeling en het leven weer zo snel mogelijk op wil pakken. De evenementen in Noordwijk (groot en klein) worden gemist. Het valt voor velen dan ook zwaar dat hun evenement ook dit jaar niet kan doorgaan.

Voor anderen is het nog onduidelijk of hun evenement later in het jaar (en onder welke omstandigheden) doorgang kan vinden. Dit betreuren wij zeer, maar wij hebben er vertrouwen in dat het einde in zicht is en de samenleving op korte termijn stapsgewijs open kan gaan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk